Презентация на тему "Биосфера"

Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Биосфера" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

  Екосистема.Біосфера

  виконали: Ляшенко Аліна Осадча Людмила

 • Слайд 2

   

  Біосфера Біом Біогеоценоз(екосистема) Біоценоз Геоценоз

 • Слайд 3

   

  Біоцено́з— сукупністьрослин, тварин і мікроорганізмів, щонаселяютьпевнуділянкусушіабоводоймища і характеризуютьсяпевнимивідносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища. Природні Штучні

 • Слайд 4

   

  Біоцено́з— сукупністьрослин, тварин і мікроорганізмів, щонаселяютьпевнуділянкусушіабоводоймища і характеризуютьсяпевнимивідносинами як між собою, так і з абіотичними факторами середовища. Природні Штучні

 • Слайд 5

   

 • Слайд 6

   

 • Слайд 7

   

  Просторову структуру біоценозуможехарактеризувати вертикальна ярусність. Вертикальна ярусність у рослинвизначаєтьсятим, як високо над землею та чиіншарослинавиноситьсвоїфотосинтезуючічастини: Деревний ярус Чагарниковий ярус Чагарниково-трав'яний ярус Мохово-лишайниковийярус

 • Слайд 8

   

  Вертикальнуярусність у тваринможнарозглянути на прикладі комах (можлива так само ярусністьптахів, наприклад, один і той же вид птахівможепроживати на різних ярусах однієїрослини): Аеробії (мешканцівищихярусів) Філлобіі (мешканці травостою) Герпетобіі(мешканціповерхневогошару) Геобії (мешканцігрунтів) Бріобіі (мешканцімохів)

 • Слайд 9

   

  Екосисте́ма — цесукупністьживихорганізмів, якіпристосувалися до спільногопроживання в певномусередовищііснування, утворюючи з ним єдинеціле.

 • Слайд 10

   

  Розмірекосистем - різний . Цеможе бути тропічнийлісАмазонськоїнизовиниабодомашнійакваріум. Різніекосистемизазвичайвідокремленігеографічнимибар'єрами — пустелями, горами, океанами і т. ін., або є ізольованимиіншим чином — так як річкиабо озера.

 • Слайд 11

   

  Екологічнаніша — термін в екології, щоописуєвзаємовідносини виду абопопуляції з екосистемою, та їхнє в нійрозташування. Екологічнанішаописуєтакож як організм, популяціяабо вид відповідають на особливостірозподілуресурсівта конкурентів.

 • Слайд 12

   

  Отже, біогеоценози— цевідкритісистеми, які для існуванняпотребуютьпостійногоприпливуенергії (енергіїСонця). Організмипідтримуютьбезперервнийкругообігречовин у природі, причомукожен вид використовуєлишечасткуорганічноїречовини. У результатіформуютьсяланцюгиживлення, якіявляють собою взаємозв’язкивидів, поєднаниххарчовимивідносинами, щостворюєпевнупослідовність у передачіречовин і енергії.

 • Слайд 13

   

  Екологі́чнапірамі́да— графічнеподаннязміникількостібіомасиабобіопродуктивності на кожному трофічномурівніекосистеми. Пірамідабіомасипоказуєкількістьбіомаси на кожному з трофічнихрівнів, в той час як пірамідабіопродуктивностіпоказуєкількістьнадлишковоїбіомаси, щопродукуєтьсяорганізмами на кожному з рівнів. Екологічніпірамідипочинаються продуцентами на нижньомурівні і продовжуютьсявгору через один абокількарівнівконсументів.

 • Слайд 14

   

  Стійкістюекосистеми є здатністьїївідновлюватися в своїхкількісно-якіснихспіввідношенняхпіслявтручаннязовнішніхфакторів. Часто стійкістьекосистемиплутаютьзізбереженнямпараметрів до втручання, цене завжди правильно, бостабільністьекосистеми – це в першу чергуздатністьперебувати в аналогічномустані до втручання, а стійкістьможе не змінюватися, зменшуватисяабозбільшуватисяпіслявтручання – наприклад, якщо в системіз’являєтьсяновийелемент.

 • Слайд 15

   

  Біом — термін в екології, якимпозначаютьвеликерегіональнеугрупуваннярослинних та твариннихспівтовариств, адаптованих до регіональнихфізичнихособливостейоточуючогосередовища, клімату та ландшафту.

 • Слайд 16

   

  Біосфе́ра— природнапідсистемагеографічноїоболонки, щоявляє собою глобальнупланетарнуекосистему. Масабіосфери — близько 0,05% масиЗемлі. Першіуявлення про біосферу як «область життя» та зовнішнюоболонкуЗемлі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» впершезастосувававстрійський геолог Е.Зюсс (1875), називаючи ним окремуоболонкуЗемлі, наповненужиттям. Детально вчення про біосферурозробив В. І. Вернадський.

 • Слайд 17

   

 • Слайд 18

   

  Основу біосфери формують циклічні потоки речовини , які по'вязані з біогенними міграціями хімічних елементів і супроводжуються перетворенням енергії.

 • Слайд 19

   

  Ноосфе́ра— сучаснастадіярозвиткубіосфери, пов'язана з появою в нійлюдства. Частинапланети і навколопланетного простору зіслідамидіяльностілюдини. Відповідно до оригінальноїтеоріїВернадського, ноосфера є третьою у послідовності таких основних фаз розвиткуЗемлі як утвореннягеосфери (неживоїприроди) та біосфери (живоїприроди).

 • Слайд 20

  Дякую за увагу!!!

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 45 секунд