Презентация на тему "Иран"

Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Иран" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Слайд 1

   

  ИРАН

 • Слайд 2

   

  ИрандынЖелеги ИрандынГерби Борбору-Тегеран Иришаары- Мешхед

 • Слайд 3

   

  Желекүчбирдейгоризонталдуужааттагытурат: жашыл, акжанакызыл. Жашылтүсасылдуулугун, тартипжанакубаныч, башкачаайтканда, ак - тынчтык, кызыл - кайраттуужанасогуштөгүлгөнканды. БултүстөрXX кылымдынбашынантартыпИрандынтуусу бар, аларКуштусабдын катары колдонулган. Арстанкылычменен, байыркы Персия белгисимененсүрөттөлгөн. Ислам ынкылабынанкийин, арстансөзүнүн Аллах нускасыналмаштырылган. Төрт ай жанаортосундакылычтурат. Мындантышкары, жашылжанакызылсызыкменен 22-жолу «Аллоху Акбар» (Аллах абдан) жазылган. Бул Ислам ынкылабынашилтемеболупсаналат, 11 айданкийинөткөрүлөт 22 күн (22-Баман) Иран календарыбоюнча. Иран желеги 29-июлда 1980-жылы кабылалынган

 • Слайд 4

   

  Аты«Тегеран» (Pers. تهران) келипчыгышыжөнүндөбирнечетеориялары бар. шаардынРасмиймаалыматкаылайык, шаардынатысөздөр «төмөнкү» (ته -) жанаэскирген «дегенсөздөнкелипчыккан, жыгылганы» (ران - жараларды). Ошентип, сөз «Тегеран» - تهران Тегеран катары чечмеленүүгөтийиш болот - «тилкеге ​​буту,» Тегеран болсо - тилкеге ​​этегиндежайгашканшаар. Тегеран, чынында, тоонунтүштүккапталындаТочалжайгашкан, анткени, бул теория реалдуусезилгендиктен. Дагыбир теория «Тегеран», азыркыИрандынборборужакынжайгашканТиран боюнчашаардынатынанкелипчыккандепайтылат. аты-жөнү, «эзүүчү», «Тир мекенине» (зороастризмдинуламыштарданжамгыркудайы) депкоторгон. «ЖайыМехра» (суукудайы) Тегерандын чет жакасындаазыркы «аймактыуктап» жатат, - Кызыгы, анчаалысэмес Тирана Мехраншаар бар. Буга чейин да, булшаар да, азырТегеранда чет-жакасынанболупРея, бирбөлүгүболгон

 • Слайд 5

   

  Иран президенттерининтизмеси

 • Слайд 6

   

  Биринчипрезидент: АбольхасанБанисадр Кызматбашталганкүнү: 25 январь 1980 Кызматаяктаганкүнү: 21 июнь 1981

 • Слайд 7

   

  Экинчипрезидент: Мухаммед Али Раджаи Кызматбашталганкүнү: 2 августь 1981 Кызматаяктаганкүнү: 30 августь 1981 (Өлтүрүштү)

 • Слайд 8

   

  Үчүнчүпрезидент: Али Хаменеи Кызматбашталганкүнү: 2 октябрь  1981 Кызматаяктаганкүнү: 2августь 1989

 • Слайд 9

   

  Төртүнчүпрезидент: Али Акбар ХашемиРафсанджани Кызматбашталганкүнү: 3 августь 1989 Кызматаяктаганкүнү: 2 августь 1997

 • Слайд 10

   

  Бешинчипрезидент: МохаммадХатами Кызматбашталганкүнү: 3 августь1997 Кызматаяктаганкүнү: 2 августь 2005

 • Слайд 11

   

  Алтынчыпрезидент: Махмуд Ахмадинежад Кызматбашталганкүнү: 3 августь2005 Кызматаяктаганкүнү: 3 августь2013

 • Слайд 12

   

  Жетинчипрезидент: Хасан Рухани Кызматбашталганкүнү: 3 августь2013 Кызматаяктаганкүнү: Азыркыучур

 • Слайд 13

   

  Климатты

 • Слайд 14

   

  ИрандынКлиматтынөлкөдөөкүмсүрүпкургакмүнөздүүкелген, Каспийдинжээгинбойлотосубтропиктикжанатүндүктокойаймактарындатүзөт. 0 ° төмөнкышындаабанынтемпературасысейректамчылары бар C, ал эмижайындасейрек 29 ° С ашканорточожылдык жаан-1700 Каспий аймагыбатыштан мм жанаанынчыгышжагындагы 680 мм. Иран батыш, кышындаЗагростоолорунатемпературасыкатуубороонгожанакатуушамалмененмүнөздөлөтдээрлик 0 ° дайымтөмөнболупсаналат. Өлкөнүнборбордукжаначыгышрегиондорубоюнчаклиматтын 38 ° Сденжогору 200 мм жанажайкытемпературанынкеминдебиржылдыкорточожаанмененкакыраганчөлболуп Перс жана Оман аймагынабиргетүздүгүндөтаркаган кыш негизиненжеъилжанажайкысын - ысыкжананымдуу. орточожылдыкжаан-чачын 135-355 мм.

 • Слайд 15

   

  Ирандын туризм тармагы Иран-Ирак согушунуннатыйжасындаолуттуужапачеккен, бирок азыр кайра жатат. 2003-жылы 300гө жакынтуристтик тура берилген, көпчүлүк - зыяратчылардыМешхеджана Кум өзжолунда ислам мамлекеттерикелген. 2004-жылы, Иран бугачейин 1,7 млн ​​чет элдиктуристтеркелет. Мусулмандар, балким, негизгикызыкчылыкболуп, ыйыкжерлер бар болсо, Түркиянынархеологиялыкказууларжанабайыркыэстеликтеринегизиненкызыкдар. 2004-жылы туризмдентүшкөнкиреше $ 2 млрд ашкан. туризм тармагыөнүктүрүүабдантукумтоскоолдуккылат. Туризмдентүшкөнбюджеттинкирешесиылайык Иран 68-орунга жайгашкан. калктын 1,8% туристтикбизнестеиштейт. болжолдоолоргоылайык, булсектордунөлкөдөкыйлакелечектүүбириболупсаналат; жакынкыжылдарыбул 10% га көбөйүүсүкүтүлүүдө.

 • Слайд 16

   

  Иран Ислам РеспубликасынынКуралдууКүчтөрүэкинегизгикомпоненттентурат: Армия жана Ислам революция кайтаруучуларкорпусу. ЭкикомпоненттерЖогоркужетекчиситүздөн-түз баш ийет. Мындантышкары, коопсуздуккүчтөрү (ичкижана чек ара аскерлери, полиция) бар. Жалпысынан, куралдуукүчтөрбиржарым миллион киши. камдык 350 түзөт. аныничиндеаялдардын, туруктуукызмат 90 киши өзыктыярыменен 11 млн запасындажайгашканБасиждин, - Иран да корпусу ичиндеаскердикуюмиштейт. Ошентип, Ирандагысакталганыэскеалууменен, куралдуукүчтөрдүнжалпы саны 12 миллиондонашуунадам.Ирандынаскердикмүмкүнчүлүктөрүкатуу сыр өткөрүлөт. Акыркыжылдары, аныничинде Шахаб-3, баллистикалыкракеталардыөндүрүүнүишке, танктардынДастан, танк T-72 жангыртылатын. Эгердемурдагыжана Иран ЖакынкыЧыгыштагы башка өлкөлөргөсалыштырмалуукыйла аз болгон 3,3 аскердик бюджет ИДПга карата%, бою, айрыкча, Ысрайыл, андажакында эле Иран чыгымдардыкурал-жаракбоюнчакошумча, бекемтуруп, Иран космоско спутник бар.

 • Слайд 17

   

  Кызыктуудалилдер Иран желегибардыкулуттукжелектерименен катар сөздөрдүнжогоркусанынкамтыйт. Желек 22-жолу «Аллоху Акбар» депкайталанат.

 • Слайд 18

   

  Конулбурганыныздаручункаттарахмат!!!

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 45 секунд