Презентация на тему "Шматграннасць асобы Кандрата Крапiвы"

Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Шматграннасць асобы Кандрата Крапiвы" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  39
 • Слова
  история
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  ШматграннасцьасобыКандратаКрапівы

 • Слайд 2

   

  Ёсцьлюдзі, якіямаюцьбыццам не адножыццё, не аднубіяграфію, - жыццёіхупрыгожваемногіятысячыжыццяў, біяграфій! Дзелячыся з мноствамлюдзейбагаццемсваёйдушы, чалавектады не бяднее, а наадварот – узбагачаеццасілай народа, ягоўдзячнасцю і любоўю. Такімчалавекам – сапраўдным сынам народа – мы называем і КандратаКрапіву. Янка Брыль ШматграннасцьасобыКандратаКрапівы

 • Слайд 3

   

  Накірункідзейнасці: КандратКрапіва – празаік Кандрат Крапіва – публіцыст і сатырык КандратКрапіва – байкапісец КандратКрапіва – драматург КандратКрапіва – навуковец КандратКрапіва – грамадскідзеяч ШматграннасцьасобыКандратаКрапівы

 • Слайд 4

  КандратКрапіва – удзельнікчатырох войн

  Кандрат Крапіва ваяваў: на Румынскімфронце; у 1939 годзеўдзельнічаў у Польскімпаходзе РСЧА, прымаўудзелваўз’яднанніЗаходняйБеларусі з БССР; у 1939-1940 гадах быўудзельнікамсавецка-фінскайвайны; у гады ВялікайАйчыннайвайныпрацаваў у франтавойгазеце «За Савецкую Беларусь»; у 1943-1945 гг. быўадказнымрэдактарамсатырычнагаілюстраванагавыдання – газеты-плаката “Раздавімфашысцкуюгадзіну”.

 • Слайд 5

   

    Салдатцарскайарміi. 1915 год. Першая сусветнаявайна. 1916год. К. Крапіва. 1941 год. Беларускія пісьменнікі сярод дзяржаўных і палітычных дзеячаў БССР у гады Вялікай Айчыннай вайны. 1943год.

 • Слайд 6

  КандратКрапіва (КандратКандратавічАтраховіч ) – удзельнікПершайсусветнайвайны

 • Слайд 7

   

  Плакат часоў Першай сусветнай вайны

 • Слайд 8

   

  Плакат часоў Першай сусветнай вайны

 • Слайд 9

   

  КандратАтраховіч – курсант Гатчынскай школы прапаршчыкаў, 1915 год

 • Слайд 10

   

  МаксімГарэцкі з братамІванам, 1916 год КанстанцінМіцкевіч (Якуб Колас) 1915 год Беларускіяпісьменнікі - афіцэрыПершайcусветнайвайны

 • Слайд 11

   

  КандратАтраховіч –прапаршчык, 1915 год

 • Слайд 12

   

  Страявыязаняткінавабранцаў

 • Слайд 13

   

  Маршавая рота ў паходзе

 • Слайд 14

   

  Атака пяхотнай роты

 • Слайд 15

   

  Контратака на Румынскімфронце, 1916 год

 • Слайд 16

   

  Загадабдэмабілізацыінастаўнікаў

 • Слайд 17

   

  ВёскаНізок

 • Слайд 18

   

  Першая сусветнаявайна ў кадрах кінастужкі «ХваліЧорнага мора»

 • Слайд 19

   

 • Слайд 20

  Пачатактворчайдзейнасці

  “Асцё”. Першыдрукаванысборнік. 1925 год. Пасведчаннеабзаканчэнніў 1930 годзелітаратурна-лінгвістычнагааддзяленняпедагагічнагафакультэта .

 • Слайд 21

   

  Літаратурнаеаб’яднанне “Маладняк”. 1925 год. Літаратурнаеаб’яднанне “Узвышша”. 1927год.

 • Слайд 22

  КандратКрапіва – празаік

  Пратаіерэй Міхаіл Навіцкі, настаяцель царквы Святых Апосталаў Пятра і Паўла ў м. Узда. Алена Канстанцінаўна Махнач, жонка Кандрата Крапівы. Прататыпы герояў рамана "Мядзведзічы" м. Узда

 • Слайд 23

  Кандрат Крапіва – публіцыст і сатырык

  Віншавальны адрас рэдакцыі часопіса “Вожык” у сувязі з 60-годдзем з дня нараджэння К.Крапівы. 1956 год.

 • Слайд 24

  КандратКрапіва – байкапісец

  “Сатырычны твор створыць належны эфект толькі тады, калі аб’ект асмяяння будзе абмалёваны з усею выразнасцю…” Кандрат Крапіва Зборнікі баек "Біблія" (1926), "Байкі" (1927), "Пранашыхшкоднікаў, папоўдыўгоднікаў" (1930), "Ухабы на дарозе" (1930), "Смех ігнеў" (1946), "Жаба ўкаляіне" (1957) ішматлікіяіншыя.

 • Слайд 25

   

 • Слайд 26

   

  Крылатыя словы з баек Кандрата Крапівы Пад кола жаба не падлазь. А дурань, кажуць, вельмі смачны. Не разбяруцца, зловяць — чык, тады й даводзь, што ты не бык. Не можаш памагчы, дык лепей памаўчы.

 • Слайд 27

   

  Аднак жа, як свінню не кліч, Яе заўсёды выдасць лыч! Каб Сонца засланіць – вушэй асліных мала. Да славы прагныя, ды вузкія ў плячах. Крылатыя словы з баек Кандрата Крапівы

 • Слайд 28

  КандратКрапіва – байкапісец

 • Слайд 29

   

  “Канец дружбы” (апублікавана і пастаўлена ў 1932); “Партызаны” (апублікавана і пастаўлена ў 1937); “Хто смяецца апошнім” (апублікавана і пастаўлена ў 1939 г., па сцэнарыі аўтара пастаўлены ў 1954 г. аднайменны кінафільм); “Проба агнём” (апублікавана і пастаўлена ў 1943); П’есы

 • Слайд 30

   

  “Валодзеў гальштук” (1943); “Мілы чалавек” (1945, 1956, пастаўлена ў 1946); “З народам” ( апублікавана і пастаўлена ў 1948); “Пяюць жаваранкі” (апублікавана і пастаўлена ў 1950, па сцэнарыі аўтара пастаўлены ў 1953 г. аднайменны кінафільм); П’есы

 • Слайд 31

   

  “Зацікаўленая асоба” (апублікавана і пастаўлена ў 1953); “Людзі і д’яблы” (апублікавана і пастаўлена ў 1958); “Брама неўміручасці” (1972, пастаўлена ў 1974); “На вастрыі” (1982, пастаўлена ў 1983). П’есы

 • Слайд 32

  КандратКрапіва – навуковец

  ПятроГлебка і КандратКрапівападчаспрацы над руска-беларускімслоўнікам. 1950-1951 гады

 • Слайд 33

  Работа над стварэннем слоўніка вялася з 1943 па 1953 год

  КандратКрапіва – навуковец

 • Слайд 34

  «Правілы беларускай арфаграфіі і пунктуацыі» (Мн., 1959) сталі першай спробай стварэння поўнага зводу беларускага правапісу

  Распрацаваны калектывам навуковых супрацоўнікаў Інстытута мовазнаўства імя Якуба Коласа Акадэміі навук БССР пад кіраўніцтвам акадэмікаў К. Атраховіча (Кандрата Крапівы) і П. Глебкі. КандратКрапіва – навуковец

 • Слайд 35

   

 • Слайд 36

  КандратКрапіва – навуковец

  З’яўляўсяадным з навуковыхрэдактараў «Русско-белорусского словаря» (1953), навуковырэдактар «Беларуска-рускагаслоўніка» (1962), а таксама «Тлумачальнагаслоўнікабеларускаймовы» ў 5 тамах (1977—1984), апісальна-нарматыўнай «Граматыкібеларускаймовы»

 • Слайд 37

  КандратКрапіва – грамадскідзеяч

  З членамібеларускайдэлегацыі на І-йсесііГенеральнайАсамблеі ААН у Лондане. 1946 год.

 • Слайд 38

  Узнагароды і прэміі:

  Герой Сацыялістычнай Працы (1975); 4 ордэна Леніна (1940, 1949, 1966, 1975); Ордэн Кастрычніцкай Рэвалюцыі (1971); Ордэн Чырвонага Сцяга (1943); Ордэн Працоўнага Чырвонага Сцяга (1955); Ордэн Айчыннай вайны II ступені; Ордэн Чырвонай Зоркі (1943); Ордэн Дружбы Народаў (1984).

 • Слайд 39

   

  Сталінская прэмія другой ступені (1941) — за п'есу «Хто смяецца апошнім» (1939); Сталінская прэмія трэцяй ступені (1951) — за п'есу «Пяюць жаваранкі» (1950); Дзяржаўная прэмія СССР (1971) — за комплекс прац у галіне беларускай лінгвагеаграфіі; Дзяржаўная прэмія Беларускай ССР імя Янкі Купалы (1974); У гонар Кандрата Крапівы названы Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору (ІІЭФ) Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, Уздзенская сярэдняя школа №2 Мінскай вобласці; У 1996 годзе ў гонар Кандрата Крапівы ў Беларусі выпушчана марка.

Посмотреть все слайды
Презентация будет доступна через 45 секунд