Презентация на тему "Фактори і процеси грунтоутворення"

Включить эффекты
1 из 43
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
2 оценки

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Фактори і процеси грунтоутворення" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • ФАКТОРИ І ПРОЦЕСИ ГРУНТОУТВОРЕННЯ
  Слайд 1

  ФАКТОРИ І ПРОЦЕСИ ГРУНТОУТВОРЕННЯ

 • Слайд 2

  ґрунтоутворення

  процес ґрунтоутворення – це сукупність явищ перетворення речовин і енергії у верхньому шарі земної кори під впливом комплексу природних факторів

 • Слайд 3

  Ґрунти є результатом сукупної дії материнської гірської породи, живих та відмерлих організмів, клімату, віку країни та рельєфу місцевості В.В.Докучаєв

 • Слайд 4

  “ Нехай зовсім знищать тайгу... хай розорять до останнього клаптика цілинні степи... ґрунтознавець завжди зуміє документально реставрувати й колишні ліси й прадавні ліси... є навіть достатньо підстав сподіватися, що в недалекому майбутньому ми зуміємо з легкістю розрізняти між собою не тільки степові, але й землі березові, липові, дубові, букові...” В. В Докучаєв

 • Слайд 5

  Загальний процес ґрунтоутворення складається з комплексу біохімічних, хімічних, фізичних і фізико-хімічних процесів.

 • Слайд 6

  Ґрунтоутворення починається з моменту поселення живих організмів на скельних або пухких породах і в своєму розвитку проходить ряд стадій

 • Слайд 7

  Факторіальна формула ґрунтоутворення

  Г = f (К, О, Г, Р)×Т Г грунт К  клімат О  організми Г  гірська (материнська) порода Р  рельєф Т час

 • Слайд 8
 • Слайд 9

  Площі основних ґрунтів України

 • Слайд 10

  Клімат як фактор ґрунтоутворення

  Промениста енергія сонячного світла Фізичний стан атмосфери

 • Слайд 11

  Промениста енергія сонячного світла Сонячне світло є основним джерелом енергії для всіх процесів та явищ, що мають місце на земній поверхні. Сонячна енергія, що попадає на земну поверхню, має свою ритмічність (добову та річну), а її вплив на процеси ґрунтоутворення буває прямим та опосередкованим. Прикладом прямого впливу є тепловий режим ґрунту, який безпосередньо залежить від надходження на поверхню променистої енергії. Опосередкованим проявом впливу сонячної енергії є хімічна енергія, що вивільнюється при розкладанні органічних решток і являє собою променисту енергію сонця, трансформовану та акумульовану зеленими рослинами в процесі фотосинтезу. Її дія проявляється також і через вплив на другий елемент клімату – атмосферу.

 • Слайд 12

  2 Фізичний стан атмосфери з її метеорологічними явищами має суттєвий вплив на хід ґрунтотворного процесу . Перш за все це: кількість атмосферних опадів, що надходять у ґрунт та їх розподіл протягом року; кількість тепла, що надходить у ґрунт, вологість повітря та інше. Атмосферні явища разом з променистою енергією сонця визначають тип водного та теплового режимів ґрунту або його гідротермічний режим. Гідротермічний режим впливає на швидкість розкладу та швидкість розкладу та перетворення мінералів, направленість та швидкість пересування речовин у ґрунтовій товщі. Атмосфера є джерелом кисню для ґрунтових організмів та хімічних реакцій Між ґрунтом та атмосферою проходить постійний газообмін киснем ( з атмосфери в ґрунт) та вуглекислим газом (з ґрунту в атмосферу).

 • Слайд 13

  Для України характерний відносно м’який, слабо та помірно континентальний клімат з деяким ростом континентальності на схід. Різко змінюється на території України і ступінь зволоженості, який виражають коефіцієнтом зволоження за Івановим (КЗ). коефіцієнт показує співвідношення кількості опадів до випаровування з відкритої водної поверхні на окремій території. Якщо КЗ понад 1, то кількість опадів перевищує випаровуваність; якщо менше 1, то, навпаки, випаровуваність переважає над опадами.

 • Слайд 14
 • Слайд 15

  Метеостанція в плодоовочевому саду

  Сайт -online.meteotrek.com Логін - nubip Пароль -numeteo

 • Слайд 16

  Коефіцієнт зволоження (КЗ) - відношення річної кількості опадів до випаровуваностіз відкритої водної поверхні

 • Слайд 17

  Типи водних режимів:

  промивний періодично промивний не промивний періодично випітний випітний.

 • Слайд 18

  Групи климатів по значенню коефіцієнта зволоження (за Висоцьким-Івановим)

 • Слайд 19

  Головні термічні групи клімату

 • Слайд 20

  Біомаса організмів Землі

 • Слайд 21

  Біологічний кругообіг речовин, т/гаЩорічно на Землі синтезується 150 млдр. т органічної речовини

 • Слайд 22

  Малий (біологічний) колообіг речовин в природі

  Утворення біомаси рослин і тварин Гуміфікація біомаси рослин і тварин (утворення гумусу) Мінералізація органічних речовин

 • Слайд 23

  Кількість мікроорганізмів у грунтах, млн. (по Є.М.Мішустіну)

 • Слайд 24

  Розподіл бактерій по глибині грунту,млн. на 1 г грунту (по Разумову і Ремезову)

 • Слайд 25

  Кількість дощових червей під різними культурами в шарі грунту 0-45 см, тис на 1 га

 • Слайд 26
 • Слайд 27

  РЕЛЬЄФ МІСЦЕВОСТІ

  На грунтоутворення рельєф впливає перерозподілом тепла, вологи та повітряних мас. Різне прогрівання схилів призводить до розвитку різних асоціацій рослинного покриву

 • Слайд 28

  Ресурси екологічних факторів на схилах суттєво відрізняються від плакорів: найбільше світла одержують південні схили: на 17-32% більше від північних схилів і на 9-14% більше від плакорів і на 10-23% більше, ніж днища балок. починаючи з весни, найшвидше нагріваються і довше зберігають набране від сонця тепло схили південної експозиції: у квітні середньомісячна різниця температур між грунтами південних і північних схилів в шарі 0-20 см становила 1,6 оС, тобто за місяць південні схили одержали тепла на 48 оС більше, ніж північні; розміри втрат води на поверхневий стік складають : з південних схилів 18-50 мм, з північних – від 8 до 39 мм (іноді стік води не спостерігається), днища балок додатково одержують до 63 мм. глибина ранньовесняного промочування грунтів на плакорах в середньому становить 67 см, на південних схилах – 47 см, на північних схилах – 90 см і більше, на днищах балок – понад 100 см.

 • Слайд 29

  ВІК ГРУНТУ

  Грунтотворний процес відбуваються з тією чи іншою швидкістю, яка з часом може змінюватись. Залежно від тривалості грунтоутворення, навіть при однакових його умовах, ступінь збіднення грунту одними речовинами та ступінь накопичення в грунті інших, будуть різними, внаслідок чого будуть різнитись і грунти, що мають різний вік. Тому фактор часу, тобто тривалість грунтоутворення, дуже суттєво впливають на склад та властивості грунтів.

 • Слайд 30

  ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛЮДИНИ

  Вплив людини на грунт почався з того моменту, коли грунт та рослини, що на ньому ростуть, стали засобом виробництва. Вплив людини на грунт дуже різноманітний. Вирубка лісів, перетворення його на пасовище, механічний обробіток грунту, внесення добрив та інших меліоруючих матеріалів (вапно, гіпс), осушення та зрошення – це лише частина прикладів того різноманітного, а з часом глобального впливу людини на грунтове вкриття, яке може не тільки впливати на хід грунтотворного процесу, а й міняти його напрямок.

 • Слайд 31

  ГРУНТОВІ ПРОЦЕСИ(по Роде)

  МІКРОПРОЦЕСИ − елементарні ґрунтові процеси, які формують генетичні горизонти, ґрунтовий профіль, новоутворення, ґрунтові режими Відносяться нагрівання і охолодження, зволоження і висихання, поглинання поживних речовин рослинами, розкладання рослинних залишків, пептизация и коагуляція грунтових колоїдів і ін. МЕЗОПРОЦЕСИ −ґрунтовіпроцеси, які складаються з мікропроцесів і формують найважливіші властивості грунту. Відносяться гумусоутворення, опідзолення, лесиваж, оглеєння, засолення, осолонцювання, латеризація, торфоутворенння, оглинення. МАКРОПРОЦЕСИ − сукупність мезопроцесів, які формують зональний грунт. Відносять чорноземоутворення, підзолоутворення, червоноземоутворення, солонцеутворення і ін.

 • Слайд 32

  Процеси грунтоутворення

  Синтез органічної речовини ↔ розкладання органічної речовини Синтез органо-мінеральних сполук ↔ розкладання органо-мінеральних сполук Розпад первинних мінералів ↔ утворення вторинних мінералів Акумуляція органічних і мінеральних речовин ↔ винесення (вимивання) органічних і мінеральнеих речовин Надходження води в грунт ↔ випаровування води з грунту Поглинання сонячної енергії грунтом

 • Слайд 33

  Типи ґрунтоутворення

  Усе різноманіття грунтів у природі - результат тривалого розвитку грунтоутворювального процесу, який можна умовно об'єднати в 5 типів (процесів) грунтоутворення: • Підзолистий • Чорноземний (дерновий) • Солонцевий (галогенний) • Болотний (гідроморфний) • Латеритний (ферралітний) • Антропогенний (культурний).

 • Слайд 34

  Грунтоутворення

  Характер грунтоутворенняповязанийзрослиннимиформаціями, якіподіляють на 5 груп: деревесные(таежные, широколиственные, субтропические и тропические леса) древесно-травянистые (ксерофитные леса, кустарниковые, саванны) травянисті(суходільніізаболочені луки, степ) пустынные (ксерофитная травянисто-кустарниковая растительность) лишайниково-моховые (тундра, верховые болота)

 • Слайд 35

  Підзолисті грунти (підзоли)

  Формуються під впливом лісової (хвойної) рослинності в умовах вологого клімату з промивним типом водного режиму, на безкарбонатних материнських породах. У таких умовах з органічних решток утворюються водорозчинні органічні кислоти (фульвокислоти), які здатні руйнувати мінеральну частину грунту. Продукти руйнування вимиваються водою з верхнього (елювіального) горизонту в нижні (ілювіальні).

 • Слайд 36

  Формуються під впливом лісової (хвойної) рослинності в умовах вологого клімату з промивним типом водного режиму, на безкарбонатних материнських породах. У таких умовах з органічних решток утворюються водорозчинні органічні кислоти (фульвокислоти), які здатні руйнувати мінеральну частину грунту. Продукти руйнування вимиваються водою з верхнього (елювіального) горизонту в нижні (ілювіальні).

 • Слайд 37

  Чорноземний (дерновий) процес

  Відбувається під впливом багаторічної трав'янистої рослинності при періодичному зволоженні грунту в умовах помірно теплого клімату на пухких карбонатних породах (переважно лесах). Сутність процесу полягає в збагаченні материнської породи і верхніх горизонтів грунту нерозчинним (важкорозчинним) у воді гумусом, в якому переважають не фульвокислоти, як у підзолах, а гумінові кислоти, які в поєднанні з кальцієм утворюють важкорозчинний гумат кальцію.

 • Слайд 38

  Умови утворення чорноземів: Помірно теплий клімат Трав'яниста рослинність Не промивний або періодично промивний водний режим Карбонатна (CaCO3) пухка материнська порода

 • Слайд 39

  Чорноземи збагачені органічними і мінеральними колоїдами у верхніх горизонтах. У поглиненому стані переважають катіони кальцію (більше 80% від поглинених катіонів), мало катіонів натрію, водню, заліза, алюмінію. Реакція грунтового розчину - близька до нейтральної. .

 • Слайд 40

  Грунти характеризуються потужним орним шаром з високим вмістом гумусу, хорошими фізико-механічними властивостями. Перерозподілу колоїдів за профілем не спостерігається. Чорноземні грунти переважають у степовій (чорнозем звичайний, чорнозем південний) і лісостеповій (чорнозем типовий) зонах.

 • Слайд 41

  Солонцевий тип грунтоутворення

  Розвивається під впливом легкорозчинних солей, переважно хлоридів, сульфатів і карбонатів натрію. Засолені грунти (солончаки, солонці, солоді) інтразональні - можуть проявляється в різних природних зонах, переважно у сухому степу, напівпустелях і пустелях.

 • Слайд 42

  Джерела надходження в грунт легкорозчинних солей: мінералізовані грунтові води; засолені материнські породи; зрошення мінералізованими водами; зрошення надмірними нормами при високому рівні грунтових вод (вторинне засолення); надмірні норми мінеральних добрив (теоретично).

 • Слайд 43

  Несприятливі властивості: Диспергація гумусу і глини руйнує структуру; Значне набухання при зволоженні і усадка при висиханні обумовлює погані водно-повітряні властивості

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке