Презентация на тему "Правила оформлення кваліфікаційної роботи"

Включить эффекты
1 из 35
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Правила оформлення кваліфікаційної роботи". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  35
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Правила оформлення кваліфікаційної роботи
  Слайд 1

  Правила оформлення кваліфікаційної роботи

 • Слайд 2

  Подання студентами пояснювальної записки до дипломної роботи для захисту перед Державною екзаменаційною комісією 1-пояснювальну записку необхідно переплести у жорстку палітурку у поліграфічній майстерні.Матеріал пояснювальної записки подається у такій послідовності: - авантитул; - титульний аркуш; - зміст (із зазначенням сторінок); - основний текст; - список використаних джерел; - додатки. 2 - додатки надати в окремій папці з файлами (якщо вони не вписуються в формат пояснювальної записки); 3 - на обкладинку пояснювальної записки до дипломної роботи з внутрішнього боку наклеюється білий конверт відповідного формату (або вкладається файл), у який потрібно вкласти: - довідкову картку випускника; - подання голові ДЕК щодо захисту дипломного проекту (роботи); - рецензію; - завдання на дипломний проект (роботу), в складі якого є календарний план; - електронний диск (CD-RW або DVD-RW) з записом всієї текстової і графічної частини роботи та презентацією.

 • Слайд 3

  Оцінка ДЕК______________________________ (вказати цифрою та прописом) Протокол засідання ДЕК «___» _____________20__ р. № ___   Секретар ДЕК __________ _____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)                    ДИПЛОМНА РОБОТА   освітньо-кваліфікаційногорівня «спеціаліст» на тему: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (повна назва теми)         Склад дипломної роботи - _____________________________________ - _____________________________________ - _____________________________________       Дипломник (ця) ____________________ _______________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) Керівник дипломного проекту_____________ __________________________ (підпис) (ініціали, прізвище) Рецензент__________________ _____________________________________ (підпис) (ініціали, прізвище)       Київ – 2014

 • Слайд 4

  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука          ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА   до дипломної роботи освітньо-кваліфікаційногорівня «спеціаліст» за спеціальністю 7.02020801 «Декоративно-прикладнемистецтво» на тему_______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________       Дипломник (ця) ______________________________________________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові)     Допущений (а) до захисту дипломного проекту Протокол засідання кафедри «___» ____________ 20__ р. № ____     Завідувач кафедри _____________________________ _______________ ______________________________ (повна назва кафедри) (підпис) (розшифрування підпису)     Київ – 2014

 • Слайд 5

  РЕЦЕНЗІЯ на дипломну роботу спеціаліста студента (ки) ________ курсу спеціальності ___________________________________________________________________________ спеціалізації ___________________________________________________________________________ факультету _____________________________________________________________________________ Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Михайла Бойчука ______________________________________________________________________________________________________________, (прізвище, ім'я, по батькові студента(ки)) виконану на тему: _______________________________________________________________________     Актуальність теми дипломної роботи (проекту) ______________________________________________ Предмет аналізу, склад дипломної роботи (проекту) _________________________________________ Відповідність змісту виконаної дипломної роботи (проекту) затвердженій темі та завданню _______________________________________________________________________________________ Повнота виконання завдання ______________________________________________________________ Ступінь використання сучасних досягнень науки, техніки, технологій ___________________________ Коротка характеристика виконання кожної частини роботи (проекту)___________________________ Якість виконання ілюстративної, графічної частини проекту, макетування (моделювання), роботи в матеріалі та пояснювальної записки, відповідність вимогам державних стандартів ________________________________________________________________________________________ Перелік позитивних сторін дипломної роботи (проекту) _______________________ Реальність дипломної роботи (проекту), можливість використання (впровадження) дипломного проекту у виробництво ___________________________________________________________________________ Виявлені недоліки _______________________________________________________________________ Узагальнена оцінка дипломної роботи (проекту), а також висновок щодо можливості присвоєння випускнику кваліфікації фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня за даним напрямом (спеціальністю)__________________________________________________________________________ Рецензент ______________________________________________________________________________ ( науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи) ________________________________________________________________________________________   (прізвище, ім’я, по батькові) «____» ______________ 20__ р. __________________ (підпис)  Підписзавіряю(печатка) ____________________________________ __________________ _________________________ (посада,) (підпис) (ініціали, прізвище)      

 • Слайд 6

  Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука   Факультет ЗАТВЕРДЖУЮ декоративно-прикладного Декан факультету мистецтва __________ _____________________ (підпис) (ініціали, прізвище)   «___» _________________ 20__ р.     ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ (ПРОЕКТ) студенту_______________________________________________________________ (прізвище, ім’я, по батькові студента )  Освітньо-кваліфікаційний рівень ________________________________________ Спеціальність _________________________________________________________ Спеціалізація _________________________________________________________ Форма навчання ______________________________________________________   Керівник__________________________________________________________ (посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали) ____________________________________________________________________________________________________ Тема дипломної роботи (проекту)_____________________________________ ___________________________________________________________________ ___________________________________________________________________   УХВАЛЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Протокол засідання кафедри Наказ ректора інституту _________________№ ______ _________________№ ______ (дата) (дата)    Термін захисту дипломної роботи «___» ____________ 200_ р.    Київ 2014  

 • Слайд 7

  1. Об’єкт дослідження __________________________________________________ 2. Предмет дослідження _________________________________________________ 3. Мета і завдання дослідження __________________________________________   4. Перелік завдань, що підлягають виконанню дипломником:   4.1. Осмислення завдання, збір матеріалів за темою:__________________________  4.2. Виконання пошукових ескізів концептуально-композиційного вирішення теми. Вибір кращого варіанту:__________________________________________________ 4.3. Виконання чистових ескізів у масштабі:_________________________________ 4.4. Виконання моделі, картону (шаблону), макету:___________________________ 4.5. Практичне виконання в матеріалі:______________________________________   5. Обсяг дипломної роботи:   5.1. Графічна частина роботи (проект):______________________________________ 5.2. Модель, картон (шаблон), макет: _______________________________________ 5.3. Робота в матеріалі (розмір, матеріал, техніка виконання):___________________ 5.4. Пояснювальна записка: _______________________________________________ 6. Рекомендована література за темою: ______________________________________ Дата допуску до захисту дипломного проекту «____» _____________20___ р.   Керівник дипломного проекту ____________ _________________________ (підпис) (розшифрування підпису) Завідувач кафедри ____________ ____________________________________ (підпис) (розшифрування підпису)

 • Слайд 8

  ЗАТВЕРДЖУЮ Зав. кафедри ____________________ _______________________________ (назва кафедри) __________ _____________________ (підпис) (ініціали, прізвище) «____»_________________20__ р.   КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ           Дата отримання завдання «____»_____________20___ р.   Керівник дипломної роботи (проекту) _____________ _______________________ (підпис) (ініціали, прізвище) Завдання прийняв до виконання студент _____________ ______________________ (підпис) (ініціали, прізвище)

 • Слайд 9

  Загальні правила оформленняробіт Кваліфікаційна робота оформлюється на одному боціаркушабілогопаперуформатуА4 (210Х297 мм). Роботу друкують через 1,5 інтервалишрифтом TimesNewRoman, 14 кеглем. Розміриберегів:лівий — 30 мм, правий — не менше 10 мм, верхнійінижній — по 20 мм. Абзацнийвідступповинен бути однаковимупродовжусього тексту роботиідорівнювати 1,25 см (п’яти знакам). Відстаньміж заголовком (за винятком заголовка пункту) іподальшимчипопереднім текстом має бути не менше, ніж три інтервали. Вирівювання тексту – по ширині сторінки. Нумераціяматеріалів тексту історінок Розділи та підрозділироботиповиннімати заголовки. Пункти та підпунктиможутьматизаголовки. Заголовки структурнихчастинроботиізаголовкирозділівслідрозташовуватипосередині рядка та друкувати великими літерами без крапки у кінці, не підкреслюючи. Наприклад, 1 ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОГЛЯД Заголовки підрозділів, пунктівіпідпунктівроботислідпочинатиз абзацного відступуідрукуватималимилітерами (крімпершоївеликої) не підкреслюючи, без крапки у кінці. Перенесенняслів у заголовку розділу не дозволяється. Якщо заголовок складаєтьсяздвохібільшеречень, їхрозділяютькрапкою. Наприклад, 1.1 Назвапідрозділу Розділи та підрозділироботисліднумеруватиарабськими цифрами. Розділиповинніматипорядковунумерацію у межах викладеннясутіроботи, їхпозначаютьарабськими цифрами без крапки, наприклад, 1, 2 і т. д. Підрозділиповинніматипорядковунумерацію у межах кожного розділу. Номер підрозділускладаютьіз номера розділу та порядкового номера підрозділу, відокремленихкрапкою. Після номера підрозділукрапку не ставлять, наприклад, 2.3 (третійпідрозділ другого розділу). Потім у тому ж порядку йде заголовок підрозділу. Новийрозділ та кожнуструктурнучастину треба починатизновоїсторінки.Коженструктурнийрозділроботипочинаєтьсязновоїсторінки. Для початку нового розділувідступивідпопередньогорозділу заборонено виконувати за допомогоюдодаванняпевноїкількостірядківклавішею «ENTER», для цьоговикористовуйте меню «Формат» -> «Абзац» -> «Положение на странице» -> «с новой страницы» (Ctrl+Enter).

 • Слайд 10

  ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗМІСТУ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ Пояснювальна записка містить виклад основних теоретичних положень науково-практичних досліджень студента відповідно до обраної теми дипломної роботи (проекту). Пояснювальна записка повинна коротко і чітко розкривати творчий задум, теоретичні аспекти та практичне втілення задуму роботи. Обсяг пояснювальної записки для бакалаврської роботи повинен становити 35 – 40 сторінок, для роботи спеціаліста – 50 – 65 сторінок без урахування ілюстрацій (не менше 20% обсягу текстової частини), списку використаної літератури та додатків. ЗМІСТ Змісткваліфікаційноїроботимаєміститипереліквсіхзаголовківрозділів, підрозділів та додатків, щомістяться в тексті, іззазначенням номера сторінки початку відповідногоматеріалу. Зміст повинен уміщатися на одну сторінку. Найчастіше для змістувикористовують текст зінтервалом 1,5. Не заборонено для покращеннявиглядузмістувикористовуватиінтервал 2. Якщо план не вміщується на одну сторінку, то рекомендуєтьсявикористовуватиінтервал 1. Рекомендуємовикористовуватитаблицюзпрозороюсіткою для оформленнязмістуабофункцію автоматичного змісту у програміMicrosoftWord. Цедозволяєнабагатопокращитивиглядзмісту. Перенос складів у словах не використовується. Не допускаються скороченняслів, а вживанняабревіатуридозволяєтьсяпісля того, як в тексті уже використовувалосяїїзмістовесловосполученнязівказівкою в дужках такоїабревіатури. Якщо тема роботитака, щонеобхідновикористовуватибагатоабревіатуріспецифічнихскорочень, то можна на третійсторінці, тобтопісля ЗМІСТУ і перед ВСТУПОМ, подати Список умовнихскорочень. Нумерація Нумерацію сторінок, розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів, рисунків, таблиць, формул подають арабськими цифрами без знака №. Першою сторінкою пояснювальної записки є титульна сторінка, яка включається до загальної нумерації сторінок і на якій номер сторінки не ставиться. Нумерація наступної сторінки, де написано ЗМІСТ роботи, проставляється у правому верхньому куті. ЗМІСТ, ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СИМВОЛІВ, ОДИНИЦЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ, ВСТУП, ВИСНОВКИ, СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ, ДОДАТКИ не нумерують як розділи. Дипломна робота – ценавчально-науковаробота, не потрібноїїприкрашатирізнимихудожніми атрибутами.

 • Слайд 11

  Приклад оформлення змісту ЗМІСТ ВСТУП……………………………………………………………………………5 1 НАЗВА ПЕРШОГО РОЗДІЛУ…………………………………………………7 1.1 Назвапершогопідрозділу………………………………………………..7 1.2 Назва другого підрозділу………………………………………………..11 1.3 Назватретьогопідрозділу……………………………………………....20 2 НАЗВА ДРУГОГО РОЗДІЛУ…………………………………………………21 2.1 Назвапідрозділу другого розділу……………………………………....21 2.2 Назвапідрозділу другого розділу……………………………………....26 2.3 Назвапідрозділу другого розділу……………………………………....29 3 НАЗВА ТРЕТЬОГО РОЗДІЛУ………………………………………………..35 3.1 Назвапершогопідрозділутретьогорозділу…………………………...35 3.2 Назва другого підрозділутретьогорозділу…………………………….39 3.3 Назватретьогопідрозділутретьогорозділу…………………………...42 4 НАЗВА ЧЕТВЕРТОГО РОЗДІЛУ……………………………………………45 4.1 Назвапершогопідрозділу четвертого розділу…………………………45 4.2 Назва другого підрозділу четвертого розділу………………………….46 4.3 Назватретьогопідрозділу четвертого розділу………………………...50 4.4 Назва четвертого підрозділу четвертого розділу……………………...52 ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….61 СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ………………………………………………………..62 ДОДАТКИ……………………………………………………………………….63   Додаток А Назвадодатку…………………………………………………..63

 • Слайд 12

  Зазвичайкваліфікаційна робота складаєтьсяз таких розділів: вступ, трьохосновнихрозділів та висновку. Якщо в дипломнійроботівжитімаловідоміскорочення, специфічнатермінологія, позначенняітакеінше, то їхперелікподається у виглядіокремого списку, якийрозміщуєтьсяпісля ЗМІСТУ, перед ВСТУПОМ. Незалежновідцього при першійпоявіцихелементів у текстідипломноїроботинаводятьїхрозшифровку. Вступ (віддвох до п’яти сторінок) розкриваєсутністьпроблеми, щорозглядаються в роботі, їїзначущість, підстави і вихідні дані для розробки теми, стан розробленості, обґрунтування необхідності проведення дослідження. Далі подається загальна характеристика дипломної роботи у такій послідовності: Актуальність проблеми, яка зумовила вибір теми дослідження (формулюється доцільність роботи для розвитку відповідної галузі науки шляхом критичного аналізу та порівняння з відомими розв’язаннями проблеми); Об’єкт дослідження (процес або явище, що породжує проблемну ситуацію і обране для вивчення); Предмет дослідження (міститься в межах об’єкта – саме на ньому повинна бути спрямована увага, оскільки він визначає тему ДР); Мета і завдання, які необхідно вирішити для досягнення поставленої мети; Методи дослідження, використані для досягнення поставленої в дипломній роботі мети; Матеріал дослідження і його обсяг, використаний для досягнення поставленої в дипломній роботі мети; Наукова новизна, (коротка анотація нових положень або рішень, запропонованих автором особисто, з обов’язковою вказівкою на відмінність цих положень від вже відомих); Практичне значення одержаних результатів; Апробація результатів дослідження (наводяться дані щодо участі автора в конференціях, колоквіумах та щодо публікацій); Структура дипломної роботи (наприклад: «Логіка дослідження зумовила структуру дипломної роботи: вступ, ...розділи, висновки, список використаних джерел із ...найменувань, ...додатків. Загальний обсяг ...сторінок»).

 • Слайд 13

  Перший розділзавждитеоретичний, в ньомурозкриваєтьсяпоняття, структура ікласифікація, можутьрозглядатисяісторичніетапи. Вінміститьоглядіснуючихрішень, за результатами якогоформулюється (у виглядіостанньогопідрозділуданогорозділу) постановка задачі та основнізавданнянеобхідні для їївиконання. Ретроспектива – короткий науково-аналітичний огляд інформаційних джерел, нормативно-правового матеріалу про виникнення і сучасний стан досліджуваної проблеми, промислового розвитку та культурного рівня, тенденцій у декоративно-прикладному мистецтві, а також аналіз насиченості ринку товарами, розробка яких є завданням проекту; – огляд та узагальнення досвіду, пов’язаного зі створенням аналогічних об’єктів, як у теоретичних наукових положеннях і рекомендаціях, так і за результатами самостійно проведених досліджень і аналогій, помічених в практичних розробках. Другийрозділміститьінформацію про методирішеннязадачі, висвітлюються його методика, результати, робляться висновки. Як окреміпідрозділиможутьвиділяютися: основніположення, визначення та творчаконцепція методу (на основі якої формується образне вирішення проекту), критеріїтощо.

 • Слайд 14

  Третійрозділміститьописосновнихетапівпроектуванняіреалізаціїдипломноїроботи в матеріалі, щобулорозроблено студентом для розв’язанняпоставленоїзадачі, аналізрезультатів. Як окреміпідрозділивиділяють: Проектно-композиційну частину методичні засади та етапи створення проектної розробки; тип та структура роботи; композиційні принципи (принципи формоутворення, базова форма, стильове рішення, композиційний центр, колористичне оформлення тощо). Технологічну частину опис технологічних процесів і операцій, необхідних для промислового виготовлення проекту, а також матеріалів, використаних в процесі його створення, їх назв, характеристик і кількості. Економічну частину калькуляція загальної вартості дипломної роботи, що включає опис кількості і вартості матеріалів, використаних при створенні роботи, кількість робочих днів і годин, вартість роботи. Щобкоженрозділмаввиглядзавершеногоцілого, мавзакінчену думку, потрібнопочинатийогозміні-вступуізавершуватиміні-висновками.

 • Слайд 15

  Висновок(близькоп’яти сторінок)міститьстислевикладеннятеоретичнихіпрактичнихрезультатів, отриманих автором роботиособисто в ходідослідження та виконанняроботи в матеріалі, а такожобґрунтування перспектив проведенняподальшихдосліджень у данійгалузі (Посилання на іншихавторів, їхцитування, а такожнаведеннязагальновідомихістин не допускаються). Слідчіткосформулюватиосновніпідсумки (тезиси) щододосліджуваних проблем теми. При цьомувисновкиповинні бути короткими, органічновипливатизізмістуроботи, а не зачіпатитіаспекти, якінерозкривались автором. Якщоцього не дотримуватись, то закінчення буде матиштучнийвигляд, механічнододаватиметься до роботиіпомітнознизитьїїякість. Коли ж у вступічіткосформульовані мета ізавдання, даютьсяпояснення, чомусаметі, а не іншіпитаннявключені в план, коли в основнійчастиніґрунтовнорозкриваютьсявибраніпроблеми, а в закінченнічіткосформульованіосновнівисновки, щовипливаютьз тексту, то робота вийдецілісною.

 • Слайд 16

  Наведенняпереліків Переліки, за потреби, можуть бути наведенівсерединіпунктівабопідпунктів. Перед перелікомставлятьдвокрапку. Перед кожною позицієюперелікуслідставити малу літеруз дужкою, або, не нумеруючи — дефіс (-) це, так званий, перший рівеньдеталізації.  Для подальшоїдеталізаціїперелікуслідвикористовуватиарабськіцифриз дужкою (другийрівеньдеталізації). Перелікипершогорівнядеталізаціїдрукуютьмалимилітерами, а другого — звідступомвідносномісцярозташуванняпереліківпершогорівня. Наприклад, В органiзацiї є: a) склад: 1) матерiалiв; 2) готовоїпродукцiї; b) вiддiл реалiзацiї.

 • Слайд 17

  Загальні правила цитування та посилання на використаніджерела Для підтвердженнявласнихаргументівпосиланням на авторитетнеджереловартонаводитицитати. Вимогинауковогоетикету – точневідтвореннянаукового тексту в цитаті: а) текст цитатипочинаєтьсяізакінчується лапками ізакінчується в тійграматичнійформі, вякійвінподаний у джерелі, іззбереженнямособливостейавторськогонаписання. Науковітерміни, запропонованііншими авторами, не виділяються лапками, за винятком тих, щовикликализагальнуполеміку. У цихвипадкахвикористовуєтьсявираз «так званий»; б) цитуваннямає бути повним, без довільногоскороченняавторського тексту і без перекручень думок автора. Пропуск слів, речень, абзацівдопускається за умови, якщоце не спотворюєавторського тексту, іпозначаєтьсятрьомакрапками у будь-якомумісціцитати (на початку, всередині, в кінці). Розділовий знак, який стояв перед пропущеним знаком, не зберігається; в) кожна цитата обов’язковосупроводжуєтьсяпосиланням на джерело; г) при викладенні думок іншихавторівсвоїми словами, слід бути граничноточним у викладенні думок автора, посилаючись на джерело непрямого цитування (цит. за: …); д) якщонеобхідновиявитивласнеставлення до окремихслівабо думок зцитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять (!) або (?); е) інодівиникаєнеобхідністьвиділити в цитатідеякі слова, зробитиякесьзастереження. Наприклад: (курсив наш. – В. С.), (підкреслено нами. – В. С.), де «В. С.» – ініціали автора дипломноїроботи.

 • Слайд 18

  Посилання, в бібліографічномурозумінніцього слова, означаєвказівку на джерелоінформації (книгу, статтю, документ тощо). Існуєдекількаваріантівоформленняпосилань, яківикористовуютьсязалежновідситуації, загальноговигляду та типу роботи. Перший варіант: посторінковіпокликання (оформлюєтьсязнизусторінки, має знак покликання). Другийваріант: у квадратних дужках в тексті. Бібліографічнідані про книжку чинауковустаттю, на яку робитьсяпосилання, оформляються так само, як і список використанихджерел за виняткомоднієїсуттєвоїрізниці – у посиланняхобов'язковопотрібновказуватисторінку, на якійзнаходитьсявикористанаінформація, а в перелікулітературивказуєтьсязагальнакількістьсторінок, щомаєвикористанеджерело.

 • Слайд 19

  Правила та прикладиоформленняпосилань 1. Покликання – це текст, що розміщується в кінці сторінки (або в нижньомуколонтитулі) й відмежовується від основного тексту горизонтальною рискою. Біля слова чи вислова, які вимагають пояснення або коментаря, ставиться знак покликання (цифра з дужкою чи без неї або зірочка), який повторюється на початку самого покликання. Знак «зірочка» використовується тоді, коли покликань у роботі небагато і розміщуються вони переважно по одній на сторінці. Якщо використовуються арабські цифри як знак покликання, то його нумерація може бути сторінковою (в межах однієї сторінки) чи наскрізною (через усю роботу). Знаки покликань повинні бути однотипними в межах однієї роботи. Цифри і зірочки пишуться біля слова вгорі, без відступу між словом і знаком, проте після покликання відступ обов’язковий. Розділові знаки ставляться після знака покликання. Правила оформлення тексту покликання Основний текст відділяється від тексту покликання горизонтальною рискою в 15 знаків. Відокремлювальна риска відділяється від основного тексту півтора або двома інтервалами залежно від того, з яким інтервалом написано сам текст. Текст покликання відділяється двома інтервалами від відокремлювальної риски. Текст покликання пишетьсяменшим шрифтом (зазвичай кегль 9 або 10) через один інтервал з абзацу. Якщо на сторінці декілька покликань, то кожне відділяють двома інтервалами. Усіпокликаннядрукуються на тійсторінці, якої вони стосуються. Не бажанорозриватипокликання та переносити на іншусторінку. Наприклад: _______________ 1 Кучеренко В.Р., Карпов В.А. Основиекономічноїкон’юнктури.: навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2004. – С. 13.

 • Слайд 20

  2. Посилання у текстіроботи на джерело(нумерований список використанихджерел) слідзазначатипорядковим номером за перелікомпосилань, виділенимдвомаквадратними дужками, наприклад, «... у працях [1, с. 5] ...». Якщо в роботі просто згадуєтьсяякесьвидання (джерелоінформації), то посилання на нього не передбачаєвказівкуконкретнихсторінок, наприклад, «… у працях [1 – 7]…», «…як зазначається в роботі [12]». Якщовикористовуютьвідомості, матеріализджерелз великою кількістюсторінок, тоді в посиланнінеобхідно точно вказатиномеристорінок, ілюстрацій, таблиць, формул зджерела, на яке дано посилання в роботі. Наприклад: «.......» [8, c. 12 – 14], [6, с. 38], де 6 - це номер літературногоджерела в списку використаноїлітератури, а 38 - це номер сторінки,зякої взято данепосилання.Інодізустрічаєтьсятакавиноска типу [2 ІІ, с. 23] – цитата узятаз 23 сторінки другого тому другого в списку джерела. Список літературних джерел надається окремо в кінці роботи і не входить до її загального нормативного обсягу. Рекомендується в основному текстідаватипосилання на особистінауковіпраці (якщо вони є). При посиланнях на розділи, підрозділи, пункти, підпункти, додаткизазначаютьїхномери. Наприклад: «... у розділі 3 ...», «..дивись 2.3 ...», «... відповідно до 1.2.3 ...», «… у додатку Б…». За необхідностіпосилання на ілюстраціїроботивказуютьпорядковим номером ілюстрації, наприклад, «... на рисунку 1.2 ...» або «...як це показано на рисунку 1.2». На всітаблиціроботиповинні бути посилання у тексті, при цьому слово «таблиця» у текстіпишутьповністюнаприклад, «... у таблиці 1.2 ...». При повторному посиланні на таблиці та ілюстраціїпотрібновказуватискорочено слово «дивись», наприклад, «...див. таблицю 1.3 ...» чи «...див. рисунок 1.2 ...».

 • Слайд 21

  Примітки(оформлюються як покликання) в тексті, якімістятьдовідкові та пояснювальнідані, нумеруютьпослідовно в межах однієїсторінки 1. Номер приміткипозначаютьарабською цифрою у верхньомуіндексі (надрядковою). Внизу сторінкипроводять (підкресленням) суцільнулініювід початку рядка. З початку наступного рядка друкуютьпозначкуприміткиіїї текст. Позначкуі текст подальшихпримітокдрукуютьз нового рядка. Якщопримітка на сторінці одна, то їїможна не нумерувати, а позначитиграфічно (*). _______________ 1 У дипломних роботах рекомендуєтьсявикористовуватилишезвичайніпримітки (внизу сторінки), а не в кінці тексту.

 • Слайд 22

  Розташуваннядодатків У додатки виносяться схеми, креслення, рисунки, зразки матеріалів, графічні ескізи моделей-пропозицій, що можуть бути виготовлені в оригіналі (власні авторські ескізи, що репрезентують процес творчих пошуків і його послідовність), а також у вигляді ксерокопій авторського оригіналу (результати дослідження аналогічних об’єктів) проектування. Додатки оформлюються як продовження пояснювальної записки до дипломної роботи і розміщуються у порядку розташування посилань у тексті пояснювальної записки в окремій папці з файлами. Обсягдодатків у загальномуобсязіроботи не враховується. Вміщеннядодатків в основний текст переобтяжуєйогозмістіобсяг. Додатки у дипломних роботах єобов'язковими. Наявністьдодатківзначнопокращуєякістьвиконанняроботи. На першому чистому аркуші посередині великими літерами пишуть «Додатки». Додаткиповинніматиспільнузрештоюроботинаскрізнунумераціюсторінок. Додаток повинен мати заголовок, надрукованийугорімалимилітерамизпершоївеликоїсиметричновідносно тексту сторінки. У правому верхньому куті над заголовком малимилітерамизпершоївеликої повинно бути надруковане слово «Додаток» і велика літера, щопозначаєдодаток. Додаткислідпозначатипослідовно великими літерамиукраїнськоїабетки, за виняткомлітер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь, наприклад, «Додаток А», «Додаток Б» і т. д. Текст додатка за необхідностіможнарозділити на підрозділи, якісліднумеруватиарабськими цифрами у межах кожного додатку. У цьомуразі перед кожним номером ставлятьпозначеннядодатку (літеру) ікрапку, наприклад, «А.2»(другийрозділдодатку А).

 • Слайд 23

  Ілюстрації Ілюстрації (схеми, графіки тощо) і таблиці слід подавати в роботі безпосередньо після тексту, де їх згадано вперше або на наступний сторінці. Якщо вони містяться на окремих сторінках пояснювальної записки, їх включають до загальної нумерації сторінок. Ілюстративні або табличні матеріали, розміри яких є більшими за формат А4, враховують як одну сторінку і розміщують у відповідних місцях після згадування у тексті або в додатках. На всі ілюстрації мають бути посилання у тексті. Ілюстрації позначають словом «Рисунок» або «Малюнок» і нумерують послідовно в межах розділу за винятком ілюстрацій у додатках. Номер ілюстрації має складатися з номера розділу і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка, наприклад, «Рисунок1.2» (другий рисунок першого розділу). Графічний матеріал кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (наприклад, Рисунок А.1). За наявності у тексті таблиць, які доповнюють графічний матеріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу. За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояснювальні дані. Слово «Рисунок», номер рисунка і його назву подають після пояснювальних даних. Ілюстрації, таблиці, формули та рівняння, розміщеніу текстідодатку, сліднумеруватиарабськими цифрами у межах кожного додатка, наприклад, «Рисунок Г.2» — другий рисунок додатку Г; «Таблиця А.2» — друга таблицядодатку А. В посиланнях у текстідодатку на ілюстрації, таблиці, формули, рівняннярекомендуєтьсяписати: «... на рисунку А.2 ...», «... у таблиці А.1 ...». Переліки, примітки у текстідодаткуоформлюютьінумерують як і в основнійчастині. Джерела, щоцитуютьтільки у додатках, повиннірозглядатисьнезалежновід тих, якіцитують в основнійчастиніроботи, іповинні бути переліченінаприкінці кожного додатку в перелікупосилань (СПИСОК ДЖЕРЕЛ). Форма цитування, правила складанняперелікупосиланьповинні бути аналогічнимиприйнятим в основнійчастиніроботи.

 • Слайд 24

  Таблиці Таблиці розміщують відразу після закінчення абзацу, у тексті якого є перше посилання на таблицю (наприклад, таблиця 1.1), або на наступній сторінці (за необхідності – у додатку). Таблицюрозташовують таким чином, щоббулозручноїїчитати без повороту переплетеного блоку роботи (чиз поворотом за годинниковоюстрілкою). Таблиці нумерують послідовно у межах розділу. У правому верхньому куті над таблицею розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера, який складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка, наприклад, «Таблиця 2.3» (третя таблиця другого розділу). Нижче симетрично до тексту вказується назва таблиці. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Під назвою подається зображення самої таблиці. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під однією, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її заголовок. На першій частині пишуть слово «таблиця» із зазначенням відповідного номера, а на наступних – «Продовження таблиці 2.3» або «Закінчення таблиці 2.3», використовуючи створену на початку таблиці нумерацію колонок, яку зазначають відразу після назви таблиці. Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку аркуша. Таблиці кожного додатку позначають окремою нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення додатка (наприклад, Таблиця А.1 ). Заголовки граф і рядків таблиці слід друкувати з великої літери, підзаголовки граф – з малої, якщо вони є продовженням заголовку, або з великої, якщо вони мають самостійне значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не ставлять, заголовки і підзаголовки граф друкують в однині. Заголовки граф і рядків таблиці, як правило, розміщують горизонтально.

 • Слайд 25

  Список використаних джерел Бібліографічнийописдокументівздійснюєтьсязгідноіз стандартом збібліографічногоописудокументівДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання». При скороченніслівкористуютьсяДСТУ 3582-97 «Скороченняслів в українськіймові у бібліографічномуописі» та ГОСТ 7.12.93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и правила». При створенніописуіноземноюмовоюдотримуютьсятакожвимогГОСТ 7.11-78 «Сокращение слов и словосочетаний на иностранных языках в библиографическом описании произведений печати». Для описанняархівнихдокументівіснують «Правила оформленняпосилань на архівнідокументи у дисертаціях // Бюл. вищ. атестац. коміс. – 2010. – № 3 – С. 17–20» та «Правила оформленняпосилань на архівнідокументи у прикнижкових, прикінцевих, пристатейних списках джерел // Там само. – С. 20–22». Список джерел фактичного (ілюстративного) матеріалу розміщують також в алфавітному порядку і складають відповідно до чинних стандартів. Бібліографічні описи складаютьdevisu, безпосередньо за оригіналамивидань.

 • Слайд 26

  Рекомендації для формування списку використаних джерел При оформленні бібліографічного списку доцільно його назвати «Список використаних джерел». Список використаних джерел повинен містити всі джерела, використані при написанні дипломної роботи, та розміщуватись за їх значущістю в алфавітному порядку (російськомовні джерела включаються до загального списку). Як правило, оптимальний обсяг вивченої літератури при написанні дипломної роботи – 40-50 джерел. Список включає цитовану, згадувану та вивчену автором літературу. Зміст списку визначається автором роботи. Особлива увага приділяється відображенню літератури останніх 3-5 років, як показник інформованості автора про сучасний стан досліджуваної теми. Список відображає всі види документів незалежно від форми (способу) їх представлення та носія (друковані матеріали, географічні карти, електронні носії, інформація віддаленого доступу тощо). Найчастіше використовується алфавітна розстановка джерел.

 • Слайд 27

  Список використаних джерел формується у такій послідовності: 1) Закони України; 2) Постанови Верховної Ради України; 3) Укази Президента України; 4) Постанови Кабінету Міністрів України; 5) нормативні акти міністерств та відомств; 6) роз'яснення Президії Вищого Господарського суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України; 7) монографії, підручники, навчальні посібники, наукові видання, статті у наукових журналах, автореферати дисертацій тощо; 8) іншомовні джерела; 9) Інтернет-ресурси; 10) матеріали практики. Іноземнілітературні джерела на рідну мову не перекладаються. Наприклад: 1. Кандинский В. К. О духовном в искусстве. СПб.: Азбука. 1999.– 116 с. 2. Douglas K. Stevenson American Life and Institutions. Washington. 1994. – 144 p.

 • Слайд 28

  Бібліографічнийзапис у списку літературискладається: іззаголовка запису(цепрізвищайініціаливсіхавторів, мовоюоригіналу (!))табібліографічногоопису; лишезбібліографічногоопису(коли окремевидання не маєтитульнихавторів). Заголовок. Слідпам’ятати, щоімена (їхініціали) у заголовку бібліографічногозаписурозміщуютьзавждипісляпрізвища. У деякихвипадкахнеможливовстановити, щоєвласнеім’ям автора, а щойогопрізвищем (цестосується, зокрема, китайськихчиарабськихавторів). У цьомувипадку до запису заголовку доцільновноситиповнеім’я автора. Якщочастинавидання (стаття) маєчотириібільшеавторів, то у заголовку наводятьлишеперші три прізвищаздодаванням (у квадратних дужках) слів «[та ін.]», «[и др.]» або «[et al.]», залежновідмови самого документа. Заголовок відописувідокремлюютькрапкою. Якщоприписнийрозділовий знак (крапкаміжокремими областями бібліографічногозапису) збігаєтьсяізграматичнимрозділовим знаком (наприклад, крапкоюпісляініціалу), то ставиться лише один розділовий знак. Бібліографічнийопис. У списку використанихджерел до дипломнихробітбібліографічнийописобов’язковоміститьтакічастини (обов’язковіобластібібліографічногоопису), розмежованіприписнимирозділовими знаками: - область назви і відомостей про відповідальність (назва книги, загальне визначення матеріалу (факультативне): [Текст], [Електронний ресурс], [Комплект], [Мультимедіа], [Предмет], [Рукопис],  [Відеозапис], [Образотворчий матеріал], [Карти], відповідальність: / за ред. ініціали, прізвище; / пер. з англ. ініціали, прізвище; / Міністерствоосвітиі науки, ЛНАМ тощо); - область видання (вид. 4-те, перероб. і доп.); - область вихіднихвідомостей (К. : Дніпро, 1999); область фізичної характеристики ( 105 с. ; Диск СD-ROM).

 • Слайд 29

  Бібліографічнівідомостізазначають в описів тому вигляді, в якому вони наведені в джереліінформації. Джерелавідомостей для опису: титульнийаркуш, зворотна сторона титульного аркуша, обкладинка, останнясторінка. Для кожноїобластіописупевного виду документіввизначеноприписане (основне) джерелоінформації – однеабодекілька (наприклад, для області заголовка та відомостей про відповідальністьприписанимиджереламиінформації є: титульнийаркуш – для книг, перша та останняшпальти – для газет, титульнийекран, етикетка та наклейка і т.п.). Відомості, запозиченіне зприписаногоджерелаінформації, наводять в квадратних дужках, наприклад: /  Н. Мазняк ; за ред. Ш. Аванс ; [пер. з англ. І. І. Вікторової] / [А. Федоров, Б. Пашук, Я. Петрова] / [укл. А. Ярошко ; редактори : В. Попов, С. Бєлова]. Описскладаєтьсяз елементів, щооб’єднані в області і наведенів певнійпослідовності. Післяобластіназвивсіобластівідокремлюються одна  відодної крапкою та тире (. — ). Числівники в описі наводятьвтійформі, вякій вони представлені у виданні (римські, арабські, в словеснійформі). Числівники, щопозначають том, випуск, частину, номер, сторінки – завждизаписуютьарабськими цифрами без нарощуваннявідмінковогозакінчення: Вип. 1; В 2 т. ; Т. 3 ; Ч. 5 ; С. 12 – 16 ; 241 с. Римськіцифри та числівники в словеснійформізаміняють на арабськіцифритакож при позначеннікількостікласівчикурсівнавчальнихзакладів; порядковихномеріввидань; року або дат виходу, розповсюдження документу: заявл. 18.12.00; опубл. 10.03.01; введ. 2002-07-01. Порядковічислівникинаводятьзнарощуваннямзакінчень за правилами граматикимови: 2-е изд.; 3-тє вид.; 2-гий курс. З великоїлітерирозпочинають перше слово кожноїобласті (фактично, післякрапки), власніназви, а також заголовки у всіх областях описуізагальнепозначенняматеріалу. Усііншіелементиопису (тобтопісля коми, двокрапки, крапкиз комою, трикрапки) – змалоїлітери. Приклад:    Вітаміни [Електронний ресурс] : підручник / за ред. О. Мишо. Не можнаскорочуватиперші три слова в назві. Частинадовгоїназвиможе бути пропущена, а пропуск позначенийтрьомакрапками (...).

 • Слайд 30

  Для більшчіткогорозподілуміж заголовком ібібліографічнимописом, а також областей іелементівбібліографічногоописувикористовуютьприписнірозділові знаки. До них належать: . –крапкаі тире («крапка-пробіл-тире») . крапка , кома : двокрапка ; крапказ комою …трикрапка / коса риска // двікосі риски ( ) круглі дужки [ ] квадратні дужки + знак «плюс» = знак «дорівнює». Перед усімаприписнимирозділовими знаками, за виняткомкрапкиі коми, та після них залишаютьпробіл в один друкований знак. Щостосуєтьсякрапкий коми, то пробіл повинен бути лишепісля них. Круглі та квадратні дужки розглядають як єдиний знак, перший пробілзалишають перед відкриваючою дужкою, а другий – післязакриваючої дужки. Аналогічно, всерединіміждвомакосими рисками (один знак) немаєпробілу, алевінобов’язковонаявний перед ними іпісля них.

 • Слайд 31

  Книга, один автор Кандинский В. К. О духовном в искусстве. – СПб. : Азбука, 1999. – 116 с. П’ять ібільшеавторів Архітектура Львова. Час істилі XIII–XXI ст. / М. Бевз, Ю. Бірюльов, Ю. Богданова [та ін.] ; Ін-тархіт. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка», Громад. орг. «Ін-ти Львова». – Л. : Центр Європи, 2008. – 720 с. Культура і побут населення України: навч. посібник / В. І. Наулко, Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко[та ін.]. – 2-е вид., доп. та перероб. – К.: Либідь, 1993. – 288 с. Без автора ІсторіяСвято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. — К. : Грані-Т, 2007. — 119 с. : іл., табл., портр. — (Гранісвіту). Багатотомний документ Історія Львова : у 3 т. / НАН України, Ін-т українознав. ; ред.: О. Шишка, Ю. Бірюльов. – Л. : Центр Європи, 2007. – Т. 3 : Листопад 1918 – поч. XXI ст. – 575 с. Розділзглавиабо книги Шишова Н. В. Цивилизация Запада в ХХ веке [Текст] / Н. В. Шишова [и др.] // История и культурология : учеб. пособие для студентов. – М., 2000. - Разд. 11. – С. 347–366. Статті та розділиз книг Шишка О. Іконографія Львова / Олександр Шишка // Енциклопедія Львова : [у 6 т.] / за ред. А. Козицького. – Л. : Літопис, 2008. – Т. 2 : Д–Й. – С. 525–530.

 • Слайд 32

  Статтіізжурналів та збірників Гнідець Р. Б. Дерев'яне храмобудування України: традиції та сучасність / Р. Б. Гнідець // Буд-во України. – 2008. – № 8. – С. 26–32. – Бібліогр. : 5 назв. Методичні матеріали Методика реставраційногопроцесу : метод. вказівки до лекц. курсу для студ. баз. напряму 7.12001 «Архітектура», спец. 7.120101 «Архіт. будівельіспоруд», спеціалізації 7.120101.01 «Реконструкція та реставр. архітектур. об'єктів» / Нац. ун-т «Львів. Політехніка» ; [уклад.: Р. Б. Гнідець, В. М. Петрик, Л. Я. Чень]. – Л. : Вид-воНац. ун-ту «Львів. Політехніка», 2008. – 28 с. : іл. – Бібліогр.: с. 26–27 (18 назв). Тезидоповідей Білий Я. І. Про можливість збереження білизни безборних емалевих покриттів при збільшенні кількості лужних оксидів в їх складі [Текст] / Я. І. Білий, Н. О. Мінакова // І Всеукр. наук.-практ. конфер. : тези допов. І Всеукр. наук.-практ. конфер. студ., аспір. та молод. вчених НТУУ «КПІ», ХТФ / Нац. техн. унів. Укр. «Київ. політехн. Унів». – К., 2006. – С. 87-89. Електронніфаховівидання Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс] – Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 Мб). – М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). – (Интерактивный мир). – Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. – Загл. с экрана. – Диск и сопровод. материал помещены в контейнер 20х14 см. Зображувальнівидання Шедевры французского искусства 18 века [Изоматериал] : календарь : 2002 / Торговый Дом «Медный всадник» ; дизайн П. Канайкина ; вступ. ст. С. Кудрявцевой. – СПб. : П-2, 2001. – 24 с. : цв. ил.

 • Слайд 33

  Презентація Презентація – спеціальноорганізованеспілкуваннязаудиторією, мета якогопереконатиабоспонукатиїї до певнихдій. Презентаціюздійснюють через три канали: вербальний – те, що я говорю; вокальний – те, як я говорю; невербальний – вираз очей, жести, рухи. Вплив на аудиторіюсуттєвопосилюєтьсязавдякиволодіннювокальниміневербальнимзасобами. Презентаціяможе бути успішноюінеуспішною. Неуспішна – аудиторію не вдалосяпереконати, підсумком стало розчарування як аудиторії, так і презентатора. Основними причинами неуспішноїпрезентації є: ^ нездатністьподолатихвилювання перед великою аудиторією; ^ недоліки у плануваннійпідготовціпрезентації; ^ погано організований, неструктурованийзміст; ^ недостатній контакт заудиторією; ^ неуважність до деталей; ^ відсутністьвідчуття часу; ^ неефективневикористаннянаочнихзасобів; ^ перевантаженняінформацією. Важливим для успіхупрезентаціїєїїпланування. План презентації 1. Мета ізавданняпрезентації. 2. Тема і предмет презентації. 3. Аудиторія, на яку спрямованапрезентація. 4. Початок ітривалістьвиступу. 5. Місцепроведенняпрезентації. ЕфективнійпідготовцісприяютьзасобиPowerPoint, щоєскладовою пакета MicrosoftOffice. Вони даютьзмогу за допомогикомп'ютерадоситьшвидкопідготуватинабірслайдів, щосупроводжуєвиступ. Цей набірназиваєтьсяпрезентацією. Розрізняютьтаківидипрезентацій: презентація за сценарієм, інтерактивнапрезентація, автоматична презентація, навчальнапрезентація.  Презентація за сценарієм - цетрадиційнапрезентаціязі слайдами, доповненазасобами показу кольоровоїграфікийанімаціїзвиведеннямвідеоматеріалу на великий екранабомонітор. Використанняанімаційного тексту в поєднанніздіаграмами, графіками та ілюстраціямидаєзмогузосередитиувагуслухачів на основнихтвердженняхісприяєкращомузапам'ятовуваннюінформації.

 • Слайд 34

  Дипломну роботу оцінює рецензент. Керівник пише відгук, у якому висловлює думку щодо рекомендації дипломної роботи до захисту. Остаточну оцінку виставляють члени ДЕК на підставі рецензії та публічного захисту дипломної роботи. Критерії оцінювання дипломної роботи спеціаліста Критерії Бали Опрацювання літератури 10 Опанування методів досліджень, технік, матеріалів, технологій виконання тощо 15 Експериментальне виконання роботи в матеріалі, проектно-композиційна частина 20 Висновки та вміння їх інтерпретувати 10 Доповідь і її презентація 10 Теоретична підготовка 20 Оформлення роботи, відповідність вимогам 10 Апробація результатів дослідження, наявність публікацій 5 Всього 100

 • Слайд 35

  Дякуємо за увагу!!!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке