Презентация на тему "Основні метрологічні поняття і визначення"

Включить эффекты
1 из 17
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Основні метрологічні поняття і визначення" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Основні метрологічні поняття і визначення
  Слайд 1

  Основні метрологічні поняття і визначення

  Засоби вимірювання, їх класифікація і похибки

 • Слайд 2

  Вступ

  Вимірювання - один знайважливішихшляхівпізнанняприродилюдини. Вони відіграютьзначну роль у сучасномусуспільстві. Наука, технікаіпромисловість не можутьіснувати без вимірювань. Кожну сек в світівиробляється 1 млрд. вимірювальнихопераціїрезультатиякихвикористовуються для забезпеченнятехнічногорівняінеобхідноїякості продукту, безпекироботи транспорту і т.д. Практично немаєжодноїсферидіяльності де б не використовувалисярезультативимірів.

 • Слайд 3

  Основні терміни 

  Основні терміни сформульовані в рядідіючихнормативнихдокументів (1970 р. введений ГОСТ 16263-70 «Метрологія. Терміни та визначення»). Подальший розвиток Метрологіївикликаланеобхіднеуточнення термінів іврахування при цьому матеріалів виданих за кордоном (міжнароднийтермінологічний словник). 1994 введено новийрекомендаційний документ «Рекомендації. Метрологія. Основні терміни та визначення ", розроблений НУО в НДІ Метрології Д.М. Менделєєва. 

 • Слайд 4

  Метрологія

  Метрологія - наука про вимірювання, методу ізасобизабезпеченняїхєдності та вимогиточності. (Метрологія не тільки наука, алеігалузьпрактичноїдіяльності.) 

 • Слайд 5

  Фізична величина

  Фізична величина - однезвластивостейфізичногооб'єктазагальне в якісномувідношенні для багатьохфізичнихоб'єктів, але в кількісномувідношеннірізна для кожного і них. 

 • Слайд 6

  Вимірювання

  Вимірювання - сукупністьопераційвиконуваних за допомогоютехнічногозасобузберігаєодиницювеличини, щодозволяєзіставитивиміряну величину їїодиницеюіотриматизначеннявимірюваноївеличини. 

 • Слайд 7

  Єдністьвимірювань

  Єдністьвимірювань - стан вимірювань при якомуїхрезультативиражені в законниходиницях, а похибкивідомізпевноюймовірністюі не виходятьздозволених. Першоюумовоюзабезпеченняєдностівимірюваньє кончина результатіводиницяхякібули б одними ітемі ж всюди де проводиться вимірювання. Друга умова: необхідністьвиконуватиїх так, щоб «супроводжують» вимірюванняпохибкаїхрезультатівбули б відомихі не виходили б іззаданоювірогідністю за встановленімежі.

 • Слайд 8

  Похибка

  Похибка - відхиленнярезультатіввимірюваньвідістинногозначеннявимірюваноївеличини. Δx = х ізм - х прийн. Говорять не про похибкивимірювання, а про точність. Якісноточністьвимірюванняхарактеризуєтьсяблизькістю до нуля результатіввимірювання. 

 • Слайд 9

  Класифікаціявимірювань

  Вимірювання як експериментальніпроцедуривизначаютьпевнізначенняпевних величин різноманітні, щопояснюєтьсябезліччювідомихвеличин, різниххарактерівзміниїх у часі, різнимивимогами.

 • Слайд 10

  За способом отриманняінформації:

  прямівимірювання, при якихшуканізначенняфізичноївеличинивизначають шляхом порівняннязміроюцієївеличини (лінійка, вольтметр) - Непрямі. При якихшуканізначенняфізичноївеличинивизначає на підставірезультатівіншихфізичних величин пов'язанихізшуканою величиною деякихзаздалегідьвідомихфункціональнихзалежностей (вимірюванняпотужності струму) - Сукупнівимірювання, при якихпроводятьодночасновимірюваннякількоходнорідних величин зпевноюшуканоївеличини шляхом рішеннясистемирівняння. - Спільнівимірювання при якихпроводятьсявимірюваннядвохабодекількохнеодноріднихфізичних величин з метою знаходженнязалежностіміж ними.

 • Слайд 11

  За кількістювимірювальноїінформації

  1. Одноразові. При яких число вимірюваньдорівнює числу вимірюваних величин. Якщовимірюється одна величина, то вимірюють один раз. При цьому мати на увазі, щокеруватися одним досвідом при вимірітієїчиіншоївеличини не завждивиправдано. У багатьохвипадкахрекомендуєтьсявиконати не меншедвох-трьохвимірівякідозволяютьуникнутигрубихпомилок - промахів. При цьому результат вимірювань, тобтозначенняфізичноївеличиниотримані при вимірі, тобтосереднєзцихдвох-трьохрозрахунків. 2. Багаторазові. При яких число вимірівбільше числа вимірюваних величин в n / m раз, де n - число вимірюванькожноївеличини, m - число вимірюваних величин. Зазвичай для багаторазовихвимірюваньn> = 3. Багаторазовізмінипроводятьз метою зменшеннявпливіввипадковихскладовихпохибоквимірювання. По відношенню до основниходиницьвиміру: 1) абсолютні. При яких результат вимірюваннягрунтується на прямихвимірюванняходнієїабодекількохосновних величин, і (чи) використанняфізичних констант. 2) Відносні. При якихпроводятьсявимірюваннявідношеннявимірюваноївеличини до деякоїоднорідної величиною грає роль одиниціабовимірюваннявеличини по відношенню до однорідної величиною прийнятої за вихідну. 

 • Слайд 12

  Основні характеристики вимірювань

  До основних характеристик вимірюваньвідносяться: 1. Вживані при тих чивимірахпринципивимірювання. 2. Методивимірювання. 3. Точністьвимірювання. 

 • Слайд 13

  Принципивимірювань

  Принципивимірювань - фізичнеявищепокладене в основу вимірювання. Розглянемодеякі широко поширеніявища: а) п'єзоелектричнийефект, полягає у виникненні ЕРС на межідеякихкристалів (кварц) піддієюзовнішніх сил (стиснення, розтягнення). Найбільшезастосування для вимірюваннязнайшли Кварц іп'єзокераміка, щоволодієдоситьвисокоюмеханічноюміцністюітемпературноїзалежністю. П'єзоелектричнийефектзвернемо: ЕРС прикладена до пьезокристаллувикликаємеханічненапруження на їхповерхні. Вимірювально-перетворювальний датчик на п'єзоелектричномуефектівикористовують для динамічнихвимірювань. б) Термодинамічнийефект, широко застосовується для вимірюваннятемператури. Два видивикористання: 1) використовуютьвластивостізміниR металівінапівпровідників при змінітемператури (мідь, платина), відповіднийвимірювальнийперетворювачназивається терморезистором. Вимірювальніелементи п.п. перетворювачатермістори. ЗізбільшеннямтемпературиR зменшується, а термометра збільшується. Др способами використаннятермоеффектомєтермоЕРСвиникає в термопарі. г) Фотоелектричнийефект. Для вимірюваньвикористовуєтьсязовнішнійівнутрішнійфотоефекти. Зовнішнійвиникає у вакуумованібалоні, щомають анод і фотокатод. При висвітленні фотокатода в ньомупідвпливомфотонівсвітлаемітуютьсяелектрони. У разінаявностіміж анодом і фотокатодом електричноїнапругиемітуютьсяелектрониутворюютьеклектичний струм, званий фотоструму. Внутрішнійвиникає при висвітленні шару міждеякиминапівпровідникамиіметалами. У цьомувипадкупорушується ЕРС у ряду напівпровідниківпідвпливомсвітловоговипромінювання, змінюєтьсяеклектичнеопір.

 • Слайд 14

  Поняття про точність 

  Точністьвимірюваннявизначаєтьсяблизькістю до нуля похибкивимірювань, тобтоблизькістьрезультатіввимірювань до істинногозначеннявимірюваноївеличини. Але якщопохибкавимірівможнакількісновиразити в одиницяхвимірюваноївеличиниабовідноснопогрішностіі до результатіввимірювання, то точністьвимірюванькількісно результат вимірюваннявизначити не можна. Тому не говорять про високу, середньої, низькоїточностівимірювання в якісномувідношенні. 

 • Слайд 15

  Визначенняпохибкирезультатіввимірювань 

  Будь-яківимірилишетодінабуваютьбудь-якузначимість коли з результатом можнадовірятиііпроводятьсязнаступнимирізнимицілями: 1. коли треба впевнитися в тому, щовироблені (набувальна) продукціявідповідаєзаданійякіснимиікількіснимивластивостями. 2. Коли необхідновизначитиневідомевластивістьоб'єкта (фізичноїсистеми, процесів, явища) вимірювання. 3. Коли необхідноспостерігати за кількісними та якіснимивимірамиоб'єктавимірювання. 

 • Слайд 16

  Класифікація похибок

  Абсолютна похибкавимірюваньΔ виражена в одиницяхвимірюваноївеличини, представляєтьсярізницеюміжвиміряниміістинним (дійсним) значеннямвимірюваноївеличиниΔ = x изм-хп (д) Абсолютна похибказасобувимірювань відповідаєзазначеномувизначенням, але для міриівимірювальногоприладумаєрізнийзміст. Абсолютна похибка заходи - різницяміжномінальнимзначеннямміриіістинним (дійсним) значеннямвідтворюваної нею величини. Абсолютна похибкавимірювальногоприладу представляєтьсярізницеюміжпоказаннямприладуіщирим (дійсним ) значеннямвимірюваноївеличинивизначається за відлікового пристрою. Відноснапохибкаδ представляєтьсявідношеннямабсолютноїпохибки до істинного (дійсного) значеннявимірюваноївеличини δ = Δ / г п (д).Допускається в рівняннізамістьх п (д) користуватисяпоказаннямивимірювальногоприладу. Зазвичайвідноснапохибкавиражається у відсотках. Приведена похибкаγ (вимірювального) приладу - відношенняабсолютноїпохибки до нормуючезначеннях п γ = Δ / г п 

 • Слайд 17

  Дякую за увагу

  Підготував студент групи Е-21 Рисак Микола

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке