Презентация на тему "Компьютердің қызметі мен мүмкіндіктері"

Презентация: Компьютердің қызметі мен мүмкіндіктері
Включить эффекты
1 из 10
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.7
3 оценки

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

Посмотреть презентацию на тему "Компьютердің қызметі мен мүмкіндіктері" для 10-11 класса в режиме онлайн с анимацией. Содержит 10 слайдов. Самый большой каталог качественных презентаций по информатике в рунете. Если не понравится материал, просто поставьте плохую оценку.

Содержание

 • Презентация: Компьютердің қызметі мен мүмкіндіктері
  Слайд 1

  Компьютердің қызметі мен мүмкіндіктері

  Жанабаев Әділ РЭТ 124

 • Слайд 2

  Компьютер дегеніміз не?

  Компьютер — есептеулердіжүргізуге, жәнеақпараттыалдын ала белгіленген алгоритм бойыншақабылдау, қайтаөңдеу, сақтаужәненәтижешығаруүшінарналғанмашина. Компьютер дәуірініңбастапқыкезеңдеріндекомпьютердіңнегізгіқызметі— есептеудепсаналатын. Қазіргікездеолардыңнегізгіқызметі — басқаруболыптабылады.

 • Слайд 3

  Негізгіпринциптері

  Өзініңалдынақойылғантапсырманыорындауүшін компьютер механикалықбөліктердіңорынауыстырылуын, электрондардың, фотондардың, кванттықбөлшектердіңағыныннемесебасқа да жақсызерттелгенфизикалыққұбылысәсерлерінқолданады. Көбімізгекомпьютерлердіңеңкөптаралғантүрі — дербес компьютер жақсытаныс.

 • Слайд 4

  Компьютер архитектурасыалғақойылғанмәселені, зерттеліпотырғанфизикалыққұбылыстымаксималдыайқынкөрсетіп, модельдеугемүмкіндікбереді. Мысалы, электрондықағындарбөгеттер салу кезіндегі су ағыныныңүлгісіретіндеқолданылуымүмкін. Осылайқұрастырылғананалогтықкомпьютерлер ХХ ғасырдың 60-жылдары көпболғанымен, қазірсиреккездеседі.

 • Слайд 5

  Компьютерлердіңқолданылуы

  1) Алғашқыкомпьютерлер тек қанаесептеулерүшінқолданылғанболатын.Еңқарапайымдегенкомпьютерлердіңөзібұлсаладаадамдарданасыптүседі. Еңалғашқышыққанбағдарламалаутілі - Фортран тілі де осы себепті тек қанаесептеулершығаруғаарналғанболатын.

 • Слайд 6
 • Слайд 7

  2) Екіншіжолы - мәліметтербазасыүшін. Біріншікезектебұларүкіметтергежәнебанктергеқажетболатын. Мәліметтербазасынбасқаруүшінкүрделікомпьютерлержәнеақпараттыенгізу-шығару, сақтауғақажеттікүрделіжүйелерқажетболды. Осы мақсаттарда Кобол тіліпайдаболды. Кейінірекпайдаболғанмәліметтербазасынбасқаружүйелерініңөзбағдарламалаутілдері бар болатын.

 • Слайд 8
 • Слайд 9

  3) Үшіншіжолы - әртүрліқұрылғыларменбіргеқолдану. Даму жолыарнайымамандандырылғанқұрылғыларданстандарттыкомпьютерлікжүйегедейінболды. Соныменқатар, күнөткенсайын, техниканыңкөпбөлігікомпьютердентұратынболды.

 • Слайд 10

  Ақырында, компьютерлеркеңседе де, үйде де негізгіақпараттыққұралретіндепайдаланылабастады. Яғни, ақпаратпенорындалатынкез-келгенжұмыскомпьютер көмегіменжүзегеасырылатынболды. Осы тұжырымдыақпараттысақтауға да, тасымалдауға да байланыстыайтуғаболады.

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке