Презентация на тему "Озеро"

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Озеро". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  13
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Озеро
  Слайд 1

  Озеро

  біогеоценоз

 • Слайд 2

  Озера — природні водоймища у заглибинах суші (котловинах), заповнені в межах озерної чаші (озерного ложа) різнорідними водними масами. Котловини за походженням поділяють на тектонічні, льодовикові, річкові (стариці), приморські (лагуни та лимани), провальні (карстові, термокарстові), вулканічні (в кратерах згаслих вулканів), завально-загатні (запрудні), штучні (водосховища, ставки). Озера поділяють за способом їхутворення, способом живлення, за термічним режимом, вмістом солей (хімічним складом) та наявністю в них життя. Лише в найсолоніших озерах немаєжиття. Більшість озер сформувалосьвнаслідокрухівземної кори чививерженьвулканів. Деякібулизалишенільодовиками, щовідступили, а деякіутворилисьвнаслідоквідділеннявід моря. Багатоводоймстворені людьми — їхназиваютьводосховищами, оскільки вони містять резерв води для гідроелектростанцій та іншихгосподарських потреб. Женевське озеро Що ж таке озера та які вони бувають?

 • Слайд 3

  За типом утворення озера бувають: Дамбові:Утворені шляхом перегороженнярічноїдолини, яру, балки природною абоштучною дамбою. Річкові: озеро, щоутворилося в результатіерозійноїабоакумулятивноїдіяльностірічки , тимчасовеводоймище в плесіпересихаючоїрічки. Лиманні: водоймище з солоноюабосолонуватою водою, відокремленевід моря низькиминаноснимипіщаними косами — лагуна, абоутворене в результатізанесеннягирловоїчастиниестуарію наносами — лиман. Улоговинні: Утворенівнаслідоквідходульодовиків Тектонічні: Сформовані у тріщинахземноїкори: вулканічні. дефляційні. Загатніозера :виниклипісляперегородженнядолинигірськоїрічкизсувамиабо обвалами гірськихпорід Вулканічне озеро Лиман Річкове озеро Загатне озеро Тектонічне озеро Угловинне озеро

 • Слайд 4

  За водним балансом озера діляться на: Стічні :живляться притоком вод з водозбору і маютьстік у річку Безстічні : втрачають воду шляхом випаровування За хімічним складом виділяють: Прісні озера: озеро, щомає воду з кількістюрозчиннихмінеральнихречовинменш 1 г/л. Мінеральніозера :озеро, вода якогоміститьвеликукількістьмінеральних солей (звичайнопонад 1 промілле). Солонуватіозера: озеро, вода якогомаєпомітний смак солі (мінералізаціявід 1 до 24,7 г/л). Солоніозера :мінералізаціяпонад 35 проміле. За хімічним складом виділяютьосновнітипимінеральних озер: Карбонатові(содові). З них добувають соду. Сульфатні(гірко-солоні). Джерелогіркоїсолі (мірабіліту). Хлоридні(солоні). Джерелокухонноїсолі. За наявністюжиття: Оліготрофні :бідніфітопланктоном і поживнимиречовинами для нього. Характеризуються великою прозорістю, кольором води відсинього до зеленого, неоднорідністюрозподілутемператури, поступовимзниженнямвмістукисню до дна. Евтрофні:озера з великим вмістом у водіпоживнихречовин, зазвичайнеглибокі (10—15 м), добре прогріваються. Колір води від зеленого до бурого, вмісткиснюрізкознижується до дна, взимкуінколизамерзає. Дно торф'янистеабопокритеорганічним мулом. Вліткуспостерігається «цвітіння» води за рахунок сильно розвинутогофітопланктону. Маютьсприятливіумови для розвиткурослинності та тваринногосвіту. Дистрофні: зазвичайнеглибокаводойма, бідна на кисень та поживніречовини для організмів. Вода слабомінералізована, відзначаєтьсяпідвищеноюкислотністю, малою прозорістю, жовтимабо бурим кольоромунаслідоквеликоїкількості в нійгуміновихречовин. Часто майжевідсутнійфітопланктон та доннітварини на покритому торфом мулистомудні. Дистрофні озера розповсюджені в сильно заболочених районах.

 • Слайд 5

  Екосистемаозера Структура екосистеми Основнимджереломенергії в озері є сонячнесвітло. Коли променіпроходять через товщу води, більшучастинуенергіїпоглинає планктон, щобпотімвикористовуватиїї для процесів фотосинтезу. Щозалишивсясвітлопоступовопоглинається самою водою. Тому освітленість на верхніхрівняхзавжди велика, а ближче до дна зменшується. Будь-яка досить велика екосистема озера має так званий компенсаційнийрівень. Цеглибина, якоїдосягаємінімальнонеобхіднерослинамкількістьсвітла. Фотосинтез у таких рослинсповільнюється, щобврівноважитиіншіпоказники – дихання і витратаїжі. Загальнийрозподілмешканців На верхніхрівняхекосистема озера заселена куди великою різноманітністювидів, ніж в придонному зоні. Даний факт обумовленийбільшсприятливимиумовами для життя, кількістюїжі, тепла і кисню на мілководнихділянках. Там у безлічімешкаютьвкорінюютьсясвітлолюбнірослини: лілії, очерети, очерет, стрілолист.Вони, у свою чергу, служатьпритулком для комах і членистоногих, черв’яків, молюсків, пуголовків. Також тут знаходятьсобіїжубагатовидівриб. Найдрібнішічленистоногі, для існуванняякихпотрібна велика кількістьсвітла, живуть у самоїповерхні. Тут же виростаєвільноплаваючаряска.Насвоїхнижніхрівняхозернаекосистемастаємісцеміснування для різного роду редуцентів, щохарчуютьсявідмерлимирешткамитварин і рослин. Також тут мешкаютьбагатохижівидириб, такі як щука і окунь, і деякібезхребетніорганізми. Цівидиабохарчуютьсяопускаються з верхніхшарів води мертвимиістотамиабополюють один на одного. → Вольвокс Дафнії → → → Карась Щука → Бактерії гниття

 • Слайд 6

  Абіотична частина озера Неорганічні сполуки: вуглекислий газ,кисень,азот,вода,сірководень Органічні сполуки: рештки організмів чи продукти їх життєдіяльності(зв’язують біотичну і абіотичні частини озера) Кліматичний режим: середньорічна t°води і т.д.

 • Слайд 7

  Впливзабруднення на озерніекосистеми Одним з найважливішихприроднихелементів для таких систем є фосфор. Відйогокількостізалежитьзагальнапродуктивністьекосистеми. Природнийвмістданоїречовини в озернійводі невелика, але людськадіяльністьпризводить до значногозбільшенняконцентрації. До основних причин слідвіднестипотрапляють в озеро відходивиробництва, слив стічних вод, надмірневикористання добрив, якіпотімзмиваютьсядощами та підземними потоками. Все це привносить в екосистемуневластивеїйнадмірнукількість фосфору. У результатіпорушується структура і продуктивністьналагодженоїсистеми: починаєстрімкозростатикількість планктону, відякого вода набуває мутно-зеленуватийвідтінок. Озеро починає «цвісти», але цетільки перша стадія. Далівонозабруднюєтьсяелементамиживлення, води стаютьменшнасиченими киснем і сонячнимсвітлом (планктон у величезнихкількостяхпоглинає те, щоповиннібулиотриматиіншімешканці). Останнєпорушуєдіяльністьредуцентів, через що вода наповнюєтьсяповільногниючимизалишками . На фінальнійстадіїрослинипочинаютьвироблятитоксини, щовикликаютьмасовузагибельриби. Іншийвид забруднення, через якогоістотностраждаєекосистема озера – теплове. На перший погляд вона не здаєтьсясерйозним: тепловезабруднення не додає у воду ніякиххімічнихречовин. Але ж нормальнефункціонуваннясистемизалежить не тількивід складу середовища, але і відтемператури. Їїпідвищеннятакожздатнеспровокуватизростаннярослин, якийзапускаєповільну, але вірнузгубнуреакцію. Крім того, окремівидириб і безхребетнихпристосовані до життя у вузькихтемпературних рамках. Підвищенняабозниженнятемператури в цьомувипадкууповільнюєзростанняорганізмівабовбиваєїх.(ЗАКОН ОПТИМУМУ) Даний вид забрудненнявиникає в результатіпромисловоїдіяльностілюдини. Наприкладтакий, яка використовуєозерну воду для охолодженнятурбін на заводах і електростанціях.

 • Слайд 8

 • Слайд 9

 • Слайд 10

 • Слайд 11

 • Слайд 12

 • Слайд 13

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке