Презентация на тему "Антропічний вплив на гідросферу"

Включить эффекты
1 из 18
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Антропічний вплив на гідросферу". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  18
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Антропічний вплив на гідросферу
  Слайд 1

  Антропічний вплив на гідросферу

  Ми пізнаємоцінність води лише коли колодязьпересихає БенджамінФранклін

 • Слайд 2

  Опорні знання

  Гідросфера - водна оболонка Землі, що виконує дуже важливі екологічні функції. Вода є природним ресурсом, забезпечує екологічні взаємозв'язки в популяціях, екосистемах, біосфері, у ній здійснюється міграція елементів у біогеохімічних циклах, гідросфера є складовою частина усіх живих організмів

 • Слайд 3

  Кругообіг води в природі

  Робота з ілюстрацією

 • Слайд 4

  Антропічнийвплив на гідросферу

  ЗАБРУДНЕННЯ ГІДРОСФЕРИ - це надходження у водойми рідких, твердих і газуватих речовин у кількостях , що змінюють властивості води і є шкідливими для водних екосистем.

 • Слайд 5

  Основні забруднювачі гідросфери

  нафтопродукти стічні води пестициди нітрати поліетиленові пакети пластикові вироби синтетичні миючі засоби фосфати До найстійкіших і найпоширенішихзабруднювачівводойми належать

 • Слайд 6

  Нині надходження цих речовин зазвичай перевищує здатність водойм до самоочищення, тому забруднювачі гідросфери (пестициди, сполуки важких металів, радіонукліди) мають здатність накопичуватися в ланцюгах живлення (біоакумуляція). Підтвердженням цьому є приклад з інсектицидом ДДТ, вміст якого в тканинах птахів може бути перевищеним у 1 млн разів, порівняно з вихідним вмістом у воді. Негативну дію чинять і високі концентрації біогенних елементів (N, P, К), що надходять у водойми зі стоками мінеральних добрив із суходолу. Реклама ДДТ Оброблена пестицидами полуниця

 • Слайд 7

  Факти, як вони є…

  Дуст зупинивепідеміїмалярії і тифу, підвищивврожаї і дав надію на перемогу над голодом у багатьохкраїнах. А потімсталося те, щоніхто не мігпередбачити. Пауль Мюллер Сьогодні мільйони тонн отруйної речовини переносять по всьому світу птахи і тварини, ДДТ накопичується у воді і ґрунті, рослинах, організмах людей і тварин. За прогнозами хіміків, цей процес триватиме ще кілька поколінь – 180 років. Чим ще окрім смерті загрожує використання дусту, вчені до кінця так і не з’ясували. В цьому списку рак, проблеми з ендокринною системою, вплив на репродуктивну систему… В 1948-му Нобелівськупремію вручили тому, хтозапропонуваввикористовувати для боротьби з комахами смертельно небезпечну для людиниотруту. ДДТ

 • Слайд 8

  Види забруднень гідросфери

  !

 • Слайд 9

  Основні джерела гідросферного забруднення

  Забруднення Світового океану здійснюється через: суходіл (стічні води, стоки сільськогосподарських виробництв і населених пунктів), атмосферу (з димом, пилом, вихлопними газами). Стічні води Вихлопні гази

 • Слайд 10

  Найінтенсивнішимизабруднювачамиповерхневих і підземних вод є:

  1) целюлозно-паперові, 2) хімічні, 3) нафтопереробні, 4) металургійні комбінати, 5) сільське господарство 1 2 3 4 5

 • Слайд 11

  Наслідки забруднення гідросфери

  зниження первинної біологічної продукції (за оцінками вчених, на 10 %) і, відповідно, зниження приросту інших мешканців моря; деградація й руйнування водних екосистем; скорочення запасів прісної води; погіршення якості води; збільшення частоти інфекційних захворювань, збудники яких передаються через воду (холера, дизентерія, онхоцеркоз) Розподілпрісних вод (у м3 на особу на рік)

 • Слайд 12

  Основніекологічніпроблемигідросфери:

  Проблема стічних вод Цвітіння води Проблема промислових відходів Евтрофікація водойм Розливи нафти Дефіцит водних ресурсів Танення льодовиків дуженебезпечними є стоки, щоутворюються на підприємствахцелюлозно-паперовоїпромисловості важкі метали (ртуть, Плюмбум, Кадмій), пестициди, добрива, мийнізасоби, радіонукліди. Хвороба Мінамати (сполукиртуті), хвороба ітай-ітай (кадмій у воді) накопичення у водібіогеннихелементів (Нітроген, Фосфор, Калій), щопризводить до заростанняводойм, обміління, скороченнярибнихресурсів, утворенняболіт масове розмноження фітопланктону, що спричиняє зміну забарвлення води і погіршує кисневу забезпеченість вод плівки на поверхні води порушують обмін речовин між Океаном і атмосферою, що впливає на клімат, спричиняє загибель гідробіонтів віддефіцитупитної води страждаєбільшніж 40 % населеннясвіту зменшення площі льодовиків по всьому світу, що істотно впливає на наявність джерел прісної води, існування гірських екосистем та рівень води в океанах

 • Слайд 13

  Причини порушенняякостіприродної води та заходи охорониводойм

  Якість природної води - це сукупність фізичних, хімічних, біологічних і бактеріологічних показників, що зумовлюють придатність води для використання. Порушення якості води виявляється у зміні її фізичних властивостей (прозорості, запаху, присмаку) та хімічного складу (кислотності, кількості домішок, вмісту отруйних речовин), у зменшенні вмісту кисню, зміні кількості та видового складу мікроорганізмів, появі хвороботворних бактерій.

 • Слайд 14

  Причини погіршенняякостіприродних вод

  безсистемнагосподарськадіяльність, надмірневикористанняводнихресурсів, замулення, забруднення та заростаннярічок, недотриманнярежиму господарювання на прибережнихзахиснихсмугах, забрудненняпромисловими та комунальнимистічними водами

 • Слайд 15

  Оцінкаекологічного стану природнихводойм

  Способи оцінки фізико-хімічний бактеріо-логічний біологіч-ний Метод оцінювання якості води за видовим складом і показниками кількісного розвитку видів-індикаторів і структури утворюваних ними угруповань називається біоіндикацією Екологічнаекспедиція з дослідження стану відкритихводоймКиївщини

 • Слайд 16

  Охорона водойм - сукупність заходів, спрямованих на запобігання забрудненню та виснаженню вод. Основними заходами охорони водойм є: правові (дотримання природоохоронних законів, нормування якості води, державний моніторинг вод); організаційні (створення санітарних зон, прибережних захисних смуг); економічні (технології очищення стічних вод, оборотного водопостачання); соціальні (виховання бережливого ставлення до води, екологічна освіта).

 • Слайд 17

  Висновки:

  особливості забруднення гідросфери визначаються її зв'язком з літо- й атмосферою, поширенням і величезною масою водних ресурсів, властивостями води і різноманітністю водного біорізноманіття; порушенняекологічноїрівновагизагрожуєзначнимпогіршенням стану водойм й воднихресурсів; перед людствомпосталоважливезавданняохоронигідросфери та збереженнярівноваги в біосфері.

 • Слайд 18

  Домашнє завдання:

  Опрацювати § 49 Біологія і екологія (рівень стандарту) : підруч. для 11 кл. закл. заг. серед. освіти / В. І. Соболь. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2019. – 256 с. : іл.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке