Презентация на тему "Астана Медициналық Университеті АҚТақырыбы: Демография"

Включить эффекты
1 из 41
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Астана Медициналық Университеті АҚТақырыбы: Демография". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  41
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Астана Медициналық Университеті АҚТақырыбы: Демография
  Слайд 1

  Астана Медициналық Университеті АҚТақырыбы: Демография

  Орындаған: Егембердиева Ә. 505 топ ҚДС Астана 2016ж

 • Слайд 2

  Жоспар:

  Кіріспе НегІЗГІ Бөлім Демография ғылымы нені зерттейді? Көші-Қон туралы Халық санағы Демографиялық саясат Қорытынды Пайдаланылған Әдебиеттер

 • Слайд 3

  Демография(грекше демос — халық) — белгілібірхалықтың, ұлттың, ұлыстың, этникалық  топтыңсанын, құрамы мен құрылымын, аумаққабөлінуін, өсу не кемудинамикасынқоғамдық-тарихижағдайларменбайланыстырыпзерттейтінәлеуметтікғылымсаласы. Демография адампопуляциясыноныңкөлемі мен құрылымынасәйкес, яғнижынысы, жасы, отбасылықжағдайыжәнеэтникалықшығутегібойынша, сондай-ақ, осы популяцияныңтуу, өлужәне миграция коэффициенттеріндегіөзгеруітұрғысынанстатистикалықзерттеу.

 • Слайд 4

  Халықтыкөптегенқоғамдықжәнежаратылыстануғылымдарызерттейді. Осылардыңішінде демография ерекшеорыналады. Демография гректің «demos» -халық, «gzafo»- жазу, сипаттаудегенсөздеріненшыққан. Халықкеңмағынасында (немесе ел-жұрт) адамдардыңжиынтығынбілдіреді. Олбелгілібіртерриторияда (немесежеркөлемінде) өмірсүреді, іс-әрекет, қызметжасайды. Демография халықтыңқұрамын, санынжәнеоныңөсуін, өнуін, көбеюін, азаюынзерттейді. Бұлпроцестеадамныңжынысы, жасы, атқаратынқызметі, жұмысы, т.б. жақтарынегізгеалынады, (мысалы, некелесу, туу, миграция, өндіріскеәсерін, т.б.) зерттейді. Әрқоғамхалқыныңөзініңөсу, өнудегіерекше даму заңдылықтарыболады.

 • Слайд 5

  Алғашқы адамдар  санауға деген қажеттілік құл  иеленушілік құрылыста туды. Еңтұңғышхалықсанағы – Мысыржерінде, біздіңзаманымызғадейінгіIII ғасырдапайдаболды. БіздіңелімізорналасқанОрталық Азия аймағындаолVIII ғасырдаСоғдианамемлекетіндежүргізілді. Ал Киев РусіндесанақXI ғасырда, МәскеудехалықтыңстатистикалықесебіXV ғасырдағанабасталды. Қазақстан, Ресейимпериясыжәнет.б. елдер КСРО құрамындаболғанкезеңде 7 ретжалпыхалықсанағыөткізілді. Олар: 1897, 1926, 1939, 1959, 1970, 1979, 1989 жылдар. Ал 1999 жылғыақпандағыжаңасанақ – Қазақстанныңтәуелсізмемлекетмәртебесіндежүргізілгеналғашқыхалықсанағыеді

 • Слайд 6

  1940 жылдардыңсоңынанбастапдүниежүзі мен оныңжекеаймақтарытұрғынхалқыныңесебін БҰҰ-ныңэкономикалықжәнеәлеуметтіккеңесінеқарастыХалықтыңорналасуынзерттеукомиссиясыжүргізілді. 1949 жылданбастап, бұл Комиссия жылсайын «демографиялықжылнама» басыпшығарыпотырды. Мұндажарияланыпотыратынматериалдардадүниежүзініңхалқытуралыөтекеңмәліметтерберілді. Әрбірелдехалықсанағыәркезеңдеәртүрлібағдарламабойыншажүргізілгендіктен, жарияланыпотыратынмұндағыматериалдардыңбәрібірыңғайемес. Көптегенелдердеқазіргедейінхалықтыңұлттықнемесенәсілдікқұрамыжәнехалықтыңкүнделіктеріесептерідұрысжолғақойылмаған. Ал кейбірелдердехалықтыңжыныстық (мысалы, Жаңа Гвинея, Филиппин) немеседіниқұрамыныңесебіжүргізілмейді. Сондықтанесептеумәліметтерішынмәніндегіжағдайғадәлкелмеуі де мүмкін. Комиссия елдердіжікетептопқабөлгенде, олардыңэкономикалық - әлеуметтікбелгілерінеемес, демографиялықнегізіне, әсіресехалықтыңтабиғиөсімітұрғысынанқарапбөлуде.

 • Слайд 7

  Дүниежүзінехалықтыңшамадантысартықкөбеюқаупітөнбейме? Өйткенібіздіңпланетамыздағыресурстаршексіземесқой! Осы саулнамалықсұрақтарғажауапіздеуүшін тек қанажершарыныңресурсынғанабіліпқоймай, соныменбіргехалықтыңтабиғиөсуініңзаңдарын да білуқажет. Халықтыңұдайыөсуітуу мен өлімініңмөлшерінебайланыстыолардыңарасындағыайырматабиғиөсімдепаталады. Оның сан- мөлшері 1000 адамғашаққандағыпромиле (‰) көрсеткішіменесептеледі. Дүниежүзілікорташаесеп: туу – 28 ‰, өлім – 10 ‰, ал табиғиөсім – 18 ‰. Халақтаңұдайыөсуінебірнешефакторларәсеретеді. Бұлфакторлар, негізінен, 5 топқабіріктіріледі:   

 • Слайд 8

  1.Табиғи – биологиялық фактор. Адамдардыңтууы мен өлуі –   биологиялыққұбылыс . Солсияқтыхалықтыңұдайыөсуінеәртүрлі климат жәнетабиғатжағдайларынаүлкенәсеретеді. Ал өлімгекелсек, бұл – қайтымсыз процесс. Көбінесеадамдарфизиологиялыққартаюданемес, негізінен, оларауруданнемесебасқа да себептерденөледі. Аурудыңтаралуыәрбәржердіңтабиғиортасынабайланыстыболуымүмкін. Мысалы, батпақтыжерлерде – безгекауруы, тропикада – ұйқыауруыт.б.

 • Слайд 9

  2. Әлеуметтік – экономикалық фактор. Бұғанжататындар: халықтыңтұрмыстық хал-ахуалдеңгейі, денсаулықтаусақтаушараларыныңдамуы, әйелдердіңқоғамдықжағдайы, халықтыңмәденижәнебілімдеңгейі, шұғылданатынкәсібі, т.б.

 • Слайд 10

  3. Табиғиөнімніңмөлшерінеәсеретушіфакторлардыңкелесісі – демографиялықтопқабіріктіріледі. Бұларға: халықтыңжастықжәнежыныстыққұрамы, некелесужәнеажырасуфакторлары да жатады.  

 • Слайд 11

  4.Табиғи өсімгеүлкенәсеретушінегізгіфакторлартобыныңбірі – олмәдениәлеуметтікжәнепсихологиялықфакторлар. Мысалы, көпбалалы болу, әдет-ғұрыптарыныңсақталуы, мұндайжағдайдемографиялықдәстүрдепаталады. Дінніңәсерінекелсек, ислам, индус, католик, т.б. діндеркөбеюдіқолдайды. Кейбірдіндердіңтууғаоншаәсеріжоқ, мысалы, будда, протестант, провославиедіндері

 • Слайд 12

  5. Халықтыңтабиғиөсімінеәсеретушіфакторларарасындаерекшеорындысоғыс пен стихиялықапаттаралады. Әсіресесоңғыекідүниежүзіліксоғыстыңзардабы аса көп. Біріншідүниежүзіліксоғысташамамен 10 млн—нан аса адамкөзжұмса, ЕкіншіДүниежүзіліксоғыста 50 млн-ғажуықадамқазатапты. Соғыстыңзардабысоныменбіргеадамдардыңтұрмысахуалыныңтөмендеуіне, аш-жалаңаштыққа, түрліауруларғашалдықтырады. Әріқосымшашығындарғаұшырады. Мысалы, некегетұрушыларсаныныңазаюы, халықтыңжыныстыққұрамыбұзылуы, үеркектердіңбіразбөлігініңсоғысташығынғаұшырауытуудыңмөлшерініңазаюынаалыпкелді. Табиғиапаттардың – жерсілкіну, су тасу, дауыл, құрғақшылық, температуралықрежимдердіңшұғылөзгерісі, т.б. жылсайынмыңдағанадамөмірінқиюда.  

 • Слайд 13

  XX ғасырдағыадамзаттыңсаныныңжылдамартуындемографиялықжарылысдепатайды. Соңғы 100 жылдағыөсімгеЖердегіқазірөмірсүретінадамдардың 3/4-і сәйкескеледі. Ғасырдыңекіншіжартысындаәр он жылсайынжылдықөсімшамамен 10 млн.-ғаартыпотырды. 50-жылдары 533 млн болса, 60-жылдарда — 66,7 млн, 70-жылдарда — 70,3 млн, 80-жылдарда — 86,4 млн. адам. Адам санының 1 млрд-тан — 2 млрд-қаөсуіүшін 107 жылқажетболса (1820-1927 ж), ол 3 млрд.-қадейін - 32 жыл (1959 ж) 4 млрд.-қа - 15 жыл (1974), 5 млрд-қа - 13 жыл (1987), 6 млрд.-қа - 12 жыл (1999), халықсаныныңсоңғыретекіеселенуіненебәрі 38 жылқажетболды

 • Слайд 14

  Демографиялықдүмпукезеңіндеөлімніңазаюытууыдыңазаюынанасыптүсіпжатады да, ал халыңсаныныңқоғамдағыәлеуметтік – экономикалықжағдайларғатәуелсізтүрде – ақжеделөсуінеалыпкеледі. Дүниежүзіндегіхалықсаныныңөте тез өсуі 20 ғасырдың 2 жартысынанбасталады. Мыс, жер шары халқыныңжылсайынғыабсолютөсуі 20 ғасырдыңбасында 40-50 млн-ғағасырдыңсоңында 90 млн адамғажетті. Дүниежүзініңтүрліаймақтарындахалықсаныныңөсуіәртүрлі. ҚазіргікездеДемографиялықдүмпудібасынанөткеріпотырғанелдердебүкіл планета халқының ¾ бөлігітұрады.

 • Слайд 15

  ОныңішіндеАзияныңхылқыжылсайыншамамен 55 млн адамға, Африканыңхалқы 20 млн адамға, ЛатынАмерикасында 10 млн – нанастамадамғаөсіпотырады. ДемографиялықдүмпудіңәсеріҚазақстанда да қарқындысипаталды. Әсіресе 20 ғасырдың 2-жартысында халық саны тез өсті. Нәтижесінде, халық саны 9,3 млн –нанастам (1959) 16,5 млн-ға (1989) дейінұлғайды. Қазақхалқының саны 13 миллондықдеңгейден 1945 – 74 ж жеделөсуяғнинағызДемографиялықдүмпуқарқынысалғындайтүсті. 2002 жылданҚазақстандажаңаДемографиялықдүмпуқұбылысбасталатынаболжануда

 • Слайд 16

  Алғашқыжалпыхалықсанағы 1897 жылы, ал соңғы ҚР Ұлттықсанағы 2009 жылы 25 ақпаннан 6 наурызаралығындаөтті.БұлуақытішіндеҚазақстанхалқы 4 есеөсті.Елдің , аймақтың, елдімекенніңхалқының саны екітүрлісебептергебайланысты.

 • Слайд 17

  Бірінші фактор-туу мен өлудіңнәтижесіндеұрпақауысуынемесехалықтыңтабиғиөсімі, ал екіншісі – адамдардыңбіржерденекіншіжергеқонысаударуы, оны халықтыңмеханикалыққозғалысы (коші-қон) депатайды. Туу мен көшіпкелутұрғындарсанынкөбейтсе, өлу мен көшіп кету, керісіншеазайтады.

 • Слайд 18
 • Слайд 19

  Дағдарыс - әлеуметтік, экономикалық, табиғиықпалдардыңәсеріненбелгілібіраймақтағы (елдегі, облыстағы, аудандағы) халықтыңұдайыөсуініңтежелуіДемографиялықдағдарысқасоғыс, әлеуметтік, экономикалықжағдайлар, мемлекеттіңдемографиялықсаясатыт.б. тікелейәсеретеді. Қазақхалқы 20 ғасырда (1916 - 22) біріншіДемографиялықдағдарысқаұшырады. Қазантөңкерісі мен Азаматсоғысыжылдарындашаруашылықтыңкүйзеліске, халықтыңашаршылыққадушарболуынанелдегіхалықтың 19% - і (яғни 950 мыңқазақ) опатболды.

 • Слайд 20

  Соныменқатар, шетелдерге (Қытай, Монғолия, Ауғанстан, Иран, Түркия) 400 мыңхалықбіржолақонысаударды. ЕкіншіДемографиялықдағдарыс 1931-32 ж басталды. 1932 жылғыашаршылықтыңкесірінен 2 млн 300 мыңадамөлді. Осы кезде 900 мыңқазақжансақтауүшіншетаймаққакөшті. Ал 2 – дүниежүзіліксоғыста 600 мыңдайқазақшығынболды. СөйтіпүшретсоққанДемографиялықдағдарыстыңсалдарынанҚазақстаннанбіржолатакөшіпкеткендердіқосаесептегенде, қазақхалқы 4,5 млн адамғакеміген. Демографтардыңтопшылауыбойынша, егермұндайДемографиялықдағдарысболмаса, қазақхалқының саны бұлкүнде 25 млн-ғажеткенболареді.

 • Слайд 21

  Халықтыңкөші-қоны- адамдардыңбір  ауданнанекінші  ауданғатұру  үшінқоныс  аударуы  болып  табылады. Бағытыбойыншаоны  ішкі  және  сыртқы  деп  бөлінеді.  Сыртқы  көші-қонға  Эмиграция ( елден кету),  иммиграция ( елге  келу)  және реэмиграция  немесерепатрация (көшіп  кеткендердің  елге  қайта  оралуы) жатады

 • Слайд 22

  Елiмiз жылсайынхалықтыңкөші-қоншығынынаұшырауда, 1991-2000 жылдараралықындаолар 2 миллион адамнанасыптүсті. Көшiп кету 1994 жылышырқаушыңынажеттіжәнекөшiп кетушiлердiң саны 477,1 мыңадамдығұрады. СоңғыжылдардаҚазақстанРеспубликасыныңаумағынанкетушілер саны күртазайдыжәнежылсайын 200 мыңнан 160 мыңадамқадейiн ауытғыпотырады.

 • Слайд 23

  Бала туудыңазаюынан, әлімнiң кәбеюiнентуындағандемографиялықахуалдыңнашарлаужағдайындахалықтыңКөшi-қоншығыныныңқолайсызүрдiсiқалыптасуда. 1991 жылыкөшiп кету себебiне байланыстыәрбiр мыңадамнан 3 адам, 1992 жылы - 10, 1993 жылы - 13, 1994 жылы - 25-ке жуығ, 1995 жылы - 15, 1998 жылы - 13, ал 2000 жылы - 11 адам кемiдi.

 • Слайд 24

  Алғақойылғанмақсатқажетуүшiн мынадайнегізгі мiндеттершешiлетiн болады: - көшiп кетудiазайтужәнетүтастайалғандаiшкiКөшi-қонбойынша терiс сальдоныазайту; - бұрынғыотандастарымыздыңотанынаоралуынажәрдемдесу;  - көшi-қонпроцестерiн басқаружүйесiн жәнезаңнаманыжетiлдiру.

 • Слайд 25

  ЕлiмiздеболыпжатқанКөшi-қонпроцестерiне айтарлықтайкөпфакторларәсеретедi. Жалпыалғанда, олардымынадай негiзгiтоптарғабәлугеболады: - саяси; - этномәдени; - әлеуметтік-экономикалық; - табиғи-климаттық, экологиялық; - ақпараттық-насихаттық.

 • Слайд 26

  Экологиялықкөші-қонға - халыққоршағанортасы лас аудандар мен экологиялықапатаймақтарынанбасқажақтарғақонысаударуыжатады. Көші-қонұзақтығынақарайтұрақтыжәнеуақытшадепекігебөлінеді. Уакытшаға - вахталық (ауыспалы) жұмысқакелужатады. Олкөбінесетабиғиресурстардыигеруаймақтарынатән. Келесімысал — маусымдық, құрылысжәнеауылшаруашылықжұмыстарынакелу. Уақытшакөші-қондытуристер, жасеңбекотрядтары, гастарбайтерлер (шетелдікжұмысшылар) қалыптастырады. Формасынақарай - еріктіжәнееріксіздепбөлінеді.

 • Слайд 27

  Еріктітүрдекөшу - өзеркімен (ұйымдаспағанкөші-қон) жәнемемлекетұйымдастырған (ұйымдасқанкөші-қон) жағдайдаболады. Мысалы, тыңжәнетыңайғанжердіигеруді, шетелдегіқандастарғаелгеоралудымемлекеттарапынанұйымдастыру.Еріксізкөші-қон - сталиндікрепрессиятұсындағыхалықтыотырғанжеріненкүшпенкөшіріпжіберу. 1937-44 жылдараралығындаҚазақстанғакорейлер, поляктар, немістер, шешендер, ингуштар, балқарларжәнебасқахалықтаркүшпенкешіріліпәкелінді. Барлығы 1 млн адамғажеткенСыртқыкөші-қонныңбірдейдеңгейдегі 3 ағымы бар

 • Слайд 28

  2015 жылғы 1 ақпанғаеліміздегіхалық саны 17 439,3 мыңадамдықұрады, соныңішіндеқалалықтар – 9 646,3 мың (55,3%), ауылдықтар – 7 793,0 мыңадамды (44,7%) құрады. 2014 жылғы 1 ақпанменсалыстырғандахалық саны 252,3 мыңадамғанемесе 1,5% өсті.

 • Слайд 29
 • Слайд 30

  АХАТ органдарыұсынғаназаматтық хал актілеріжазбаларындағымәліметтердіөңдеунәтижесінде, 2015ж. қаңтардатуылғандар саны 33,4 (33,7) мыңадамдықұрап, 2014 жылғықаңтарғақарағанда 0,9% кеміді. Туудыңжалпыкоэффициенті 1000 адамға 22,44 (22,96) туылғандардықұрады.Қарастырылыпотырғанкезеңдеқайтысболғандар саны 11,7 (12,2) мыңадамдықұрап, 2014ж. қаңтарғақарағанда 0,5 мыңадамғанемесе 4,1% азайды. Өлім-жітімніңжалпыкоэффициенті 1000 адамға 7,89 (8,34) қайтысболғандардықұрады.

 • Слайд 31

  2015ж. қаңтарда республика халқыныңтабиғиөсімі 2014ж. қаңтарменсалыстырғанда 0,2 мыңадамғанемесе 1% артып, 21,7 (21,5) мыңадамдықұрады. Табиғиөсімніңжалпыкоэффициенті 1000 адамғашаққанда 14,55 (14,62) адамдықұрады. 2015ж. қаңтардареспубликада 1 жасқадейінгіқайтысболғаннәресте саны 341 (401) адамдықұрап, 2014ж. сәйкескезеңіменсалыстырғанда 15% азайды. Осы кезеңденәрестеөлім-жітімініңкоэффициенті 2014 жылғықаңтарменсалыстырғанда 11,89 промилледен 10,20 промиллегедейінтөмендеді. 2015 жылғы 1 ақпанғаеліміздегіхалық саны 17 439,3 мыңадамдықұрады, соныңішіндеқалалықтар – 9 646,3 мың (55,3%), ауылдықтар – 7 793,0 мыңадамды (44,7%) құрады. 2014 жылғы 1 ақпанменсалыстырғандахалық саны 252,3 мыңадамғанемесе 1,5% өсті

 • Слайд 32

  2015ж. қаңтардареспубликада 1 жасқадейінгіқайтысболғаннәресте саны 341 (401) адамдықұрап, 2014ж. сәйкескезеңіменсалыстырғанда 15% азайды. Осы кезеңденәрестеөлім-жітімініңкоэффициенті 2014 жылғықаңтарменсалыстырғанда 11,89 промилледен 10,20 промиллегедейінтөмендеді. Нәрестеөлім-жітімініңнегізгісебебі - перинаталдықкезеңдепайдаболатынжағдайлар, бұдан 2015 ж. қаңтарда 170 (201) нәрестеқайтысболды, бұлнәрестелерарасындағыөлімніңжалпысанының 49,9% (50,1%) құрады. Туабіткенауытқуларданқайтысболғаннәрестелер саны 77 (85) немесе 22,6% (21,2%), тынысоргандарыауруларынан - 30 (37) немесе 8,8% (9,2%) жәнежазатайымжағдайдан, улануданжәнежарақаттан - 16 (15) немесе 4,7% (3,7%) адамдықұрады.

 • Слайд 33
 • Слайд 34

  Көші-қонполициясыоргандарыұсынғанкелу/кетудістатистикалықесепкеалуталондарындағымәліметтердіөңдеунәтижесінде, 2015 жылғықаңтарелімізгетұрғылықтытұруғакелгендердіңтіркелу саны (көшіп-қонушылар) 2014 жылғықаңтарменсалыстырғанда 2,5% өсіп, 1 730 адамдықұрады. Елімізденкеткенкөшіп-қонушылардыңтіркелу саны 12,2% көбейіп, 1 589 адамдықұрады, көші-қонныңайырымы 141 адамболды. Еліміздегінегізгікөші-қоналмасуы ТМД мемлекеттеріменболуда.

 • Слайд 35

  ТМД елдеріненкелгендердіңжәнесолелдергекеткендердіңүлесі, тиісінше, 89,5% және 89,0% құрады. Қарастырылыпотырғанкезеңде 2014ж. сәйкескезеңіменсалыстырғанда ел ішіндекөшіп-қонушылар саны 13 804 адамғанемесе 49,3% көбейіп, 41 796 адамдықұрады. Өңіраралықкөшіп-қонушылардыңүлесінееліміздіңжалпыішкікөшіп-қонушыларсанының 40,4% (43,7%) тиесілі. Өңіраралықкөші-қонныңоңайырымы Алматы (2 690 адам), Астана (473 адам) қалаларындажәнеАқмола (124 адам), Маңғыстау (78 адам), Ақтөбе (11 адам) облыстарындақалыптасты.

 • Слайд 36

  Демографиялықсаясат - [ көнегрекше: demos - халық, көнегрекше: graphio - жазу] - елдегіжәнеаймақтағыхалықсанынреттеугебағытталғанмемлекеттіңішкісаясатыныңбірсаласы. Халық саны - кезкелгенелдіңдамуының аса маңыздыфакторы. Сондықтанмемлекетбұлсаладағымәселелергекөзжұмып, елемейқояалмайды. Оләлдехалықсаныныңөсуінежағдайтудырадынемесе оны қандай да біржолдарменшектейді, әлдебұлмәселегенақтылыараласпай, оныңтабиғижолменреттелуінбақылайды. НақтылынегізделгенДемографиялықсаясатжүргізуүшін, әдетте, жүйелітүрдехалықсанағыжүргізіліпотырады.

 • Слайд 37

  Демографиялықсаясатшеңберіндехалыққұрамы мен құрылымы, өсуі мен өлімі, оныңжұмысбастылығы, көші-қонмәселелерішешіледі. БелсендіДемографиялықсаясатжүргізудамығанжәнедамушыелдергебірдейөзектіәрімаңыздыболыптабылады. Көптегендамушы, әсіресе, халық саны көпелдердеқазіргіадамдардыңөмірсүрудеңгейіоданәріқұлдырапкетпеуіүшінадамныңтабиғиөсіміншектеуі, ал, дамығанелдердекерісінше, бала тууғаынталандырушараларыжүзегеасырылады.

 • Слайд 38

  Демографиялықсаясатәртүрлікешендішаралардықолданады:[2]экономикалық (ақысытөленетіндемалысжәнебалатуылғанкезденәртүрліжәрдемақылар, баланыңсанына, жасына, отбасыжағдайынақарамайжәрдемақылартағайындау; қарыздар, несиелер, салықтықжәнетұрмыс, үйжеңілдіктерін беру жәнет.б.);

 • Слайд 39

  әкімшілік-құқықтық (заңнамалықактілер, реттелетіннекелер, ажырасу, отбасындағыбалалардыңжағдайы, алименттіктөлемміндеттері, ана мен бала денсаулығынсақтау, жасандытүсікжәне бала көтеруденсақтануқұралдарынқолдану, жұмысқажарамсыздардыәлеуметтікқамтамасызету, жұмысбастылықжағдайлары, жұмысістейтінәйел-аналардыңеңбектәртібі, ішкіжәнесыртқыкөші-қонжәнет.б.);қоғамдағынақтылыдемографиялықклиматтықалыптастыруға, демографиялықмінез-құлықтыңқоғамдықпікірді, ережелерді, стандарттардықалыптастыруғабағытталғантәрбиелікжәненасихаттықшаралары

 • Слайд 40

  Ғылымисаяси экономия теориясынасәйкесәрбіртарихиөндірістіктәсілдіңөзінетәнхалықтыңөсіп-өнузаңыболады. Халықтыңжұмыссыздығы, оныңматериалдықжағдайыныңтөменболуысолқоғамныңэкономикалық даму заңдарынатікелейбайланысты. Осығанорайхалықтыңөсуіқоғамныңматериалдықжағдайыныңжүйесінекіреді, бірақ, олқоғамныңнегізгіқозғаушыкүші бола алмайды. Сонымен,демографияхалықтыңалуантүрліерекшеліксипаттамаларынзерттейді. Халықтың сан жағынанқанша, қаншаадамбелгілібірмамандықта, қаншаадамныңбелгілібірдеңгей-дәрежедебілімі бар; екіншіжағынан, демография адамдардыңкейбірсапалықсипаттамаларын, мысалы, белгілібірорындалыпжатқанқызметтұрғысынанхалықтыңқоғамдағыәлеуметтікжағдайынзерттейді. Демографиялықзерттеудіңөлшемі-нақтылыадам.

 • Слайд 41

  Пайдаланылған Әдебиеттер:1. Pavlodarnewskz2. Астана. 15 наурыз. Baq.kz3. el.kz- мақалалары4. Интернет желісі

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке