Презентация на тему "Конституційний Суд України"

Включить эффекты
1 из 9
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
1.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Конституційний Суд України". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  9
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Конституційний Суд України
  Слайд 1

  Конституційний Суд України

 • Слайд 2

  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  Конституційний Суд України - єдиний орган конституційноїюрисдикції в Україні. Конституційний Суд Україниєюридичною особою, має печатку іззображенням Державного Герба України та своїмнайменуванням. ЗавданнямКонституційного Суду Україниєгарантування верховенства КонституціїУкраїни як Основного Закону держави на всійтериторіїУкраїни. Конституційний Суд Україниприймаєакти, щорегламентуютьорганізаціюйоговнутрішньоїроботи у відповідностізцим Законом ОсновніпринципидіяльностіКонституційного Суду УкраїниДіяльністьКонституційного Суду Українигрунтується на принципах верховенства права, незалежності, колегіальності, рівноправностісуддів, гласності, повногоівсебічногорозгляду справ та обгрунтованостіприйнятих ним рішень. Склад Конституційного Суду України Конституційний Суд УкраїнискладаєтьсязвісімнадцятисуддівКонституційного Суду України. Президент України, Верховна Рада України та з'їздсуддівУкраїнипризначають по шістьсуддівКонституційного Суду України. Порядок призначеннясуддівКонституційного Суду України Верховною Радою України Верховна Рада УкраїнипризначаєсуддівКонституційного Суду Українитаємнимголосуванням шляхом поданнябюлетенів

 • Слайд 3

  Призначеними на посади суддівКонституційного Суду Українивважаютьсякандидати, які набрали найбільшукількістьголосівдепутатів, алебільшеполовиниголосівдепутатіввідконституційного складу Верховної Ради України. Якщокількакандидатів набрали однаковукількістьголосівіпісляїхпризначеннябуло б перевищенонеобхідне для призначення число суддів, щодоцихкандидатів проводиться повторнеголосування. У разіприпиненняповноваженьсуддіКонституційного Суду України, якийпризначався Верховною Радою України, Верховна Рада Українипризначаєіншу особу на цю посаду. Строк повноваженьсуддівКонституційного Суду України СуддяКонституційного Суду Українипризначаєтьсястроком на дев'ятьроків без права бути призначеним повторно. Порядок призначеннясуддівКонституційного Суду Україниз'їздомсуддівУкраїни

 • Слайд 4

  ПОВНОВАЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Стаття 13. ПовноваженняКонституційного Суду України Конституційний Суд Україниприймаєрішення та даєвисновки у справах щодо: 1) конституційностізаконів та іншихправовихактівВерховної Ради України, актів Президента України, актівКабінетуМіністрівУкраїни, правовихактівВерховної Ради АвтономноїРеспублікиКрим; 2) відповідностіКонституціїУкраїничиннихміжнароднихдоговорівУкраїниабо тих міжнароднихдоговорів, щовносяться до Верховної Ради України для наданнязгоди на їхобов'язковість; 3) додержанняконституційноїпроцедурирозслідуванняірозглядусправи про усунення Президента Україниз поста в порядку імпічменту в межах, визначених статтями 111 та 151 КонституціїУкраїни; 4) офіційноготлумаченняКонституції та законівУкраїни; 5) відповідності проекту закону про внесеннязмін до КонституціїУкраїнивимогам статей 157 і 158 КонституціїУкраїни; 6) порушення Верховною Радою АвтономноїРеспублікиКрим КонституціїУкраїни абозаконівУкраїни. Стаття 14. МежіповноваженьКонституційного Суду України До повноваженьКонституційного Суду України не належать питаннящодозаконностіактіворганівдержавноївлади, органіввладиАвтономноїРеспублікиКрим та органівмісцевогосамоврядування, а такожіншіпитання, віднесені до компетенціїсудівзагальноїюрисдикції.

 • Слайд 5

  СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Стаття 16. Вимоги до суддіКонституційного Суду України СуддеюКонституційного Суду Україниможе бути громадянинУкраїни, який на день призначеннядосяг сорока років, маєвищуюридичнуосвіту, стаж практичної, науковоїабопедагогічноїроботи за фахом не менше десяти років, володіє державною мовоюіпроживає в Україніпротягомостанніхдвадцятироків. СуддіКонституційного Суду України не можутьналежати до політичнихпартій та профспілок, матипредставницький мандат, брати участь у будь-якійполітичнійдіяльності, обійматибудь-якііншіоплачувані посади, виконуватиіншуоплачувану роботу, крімнаукової, викладацької та творчої. Стосовноосіб, якіпретендують на зайняття посади суддіКонституційного Суду України, за їхписьмовоюзгодою проводиться спеціальнаперевірка в порядку, встановленому Законом України "Про засади запобіганняіпротидіїкорупції". Особи, якіпретендують на зайняття посади суддіКонституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають до органу, якийздійснюєпризначення, декларацію про майно, доходи, витратиізобов'язанняфінансового характеру за формою і в порядку, щовстановлені Законом України "Про засади запобіганняіпротидіїкорупції". СуддіКонституційного Суду Українизобов'язаніподаватищороку до 1 квітня за місцемроботи декларацію про майно, доходи, витратиізобов'язанняфінансового характеру за минулийрікза формою і в порядку, щовстановлені Законом України "Про засади запобіганняіпротидіїкорупції".

 • Слайд 6

  Стаття 17. Вступ на посаду суддіКонституційного Суду України СуддяКонституційного Суду Українивступає на посаду з дня складення ним присяги суддіКонституційного Суду України. ПовноваженнясуддіКонституційного Суду України СуддяКонституційного Суду Україниздійснюєпопереднюпідготовкупитань для їхрозглядуКолегієюсуддівКонституційного Суду України, Конституційним Судом України, бере участь у розгляді справ. Стаття 20. ВибориГоловиКонституційного Суду України Голова Конституційного Суду Україниобирається на спеціальному пленарному засіданніКонституційного Суду Українизі складу суддівКонституційного Суду Українилише на один трирічний строк таємнимголосуванням шляхом поданнябюлетенівзбудь-яким числом кандидатур, запропонованихсуддямиКонституційного Суду України. У бюлетеніможе бути залишено не більшеоднієїкандидатури. Головою Конституційного Суду Українивважаєтьсяобраний кандидат, за якогопроголосувалобільшеполовиниконституційного складу суддівКонституційного Суду України.

 • Слайд 7

  У разіякщозапропоновано не більшедвохкандидатів на посаду ГоловиКонституційного Суду Україниіжодногозкандидатів не булообраноабо Голову Конституційного Суду України не булообрано при повторному голосуванні, проводятьсяновівибори на посаду ГоловиКонституційного Суду України. Стаття 23. Звільненняз посади суддіКонституційного Суду України СуддяКонституційного Суду Українизвільняєтьсяз посади органом, щойогообравабопризначив, у разі: 1) закінчення строку призначення; 2) досягненнясуддеюшістдесятип'ятирічноговіку; 3) неможливостівиконуватисвоїповноваження за станом здоров'я; 4) порушеннясуддеювимогщодонесумісності; 5) порушеннясуддею присяги; 6) набраннязаконноїсилиобвинувальнимвирокомщодонього; 7) припиненняйогогромадянства; 8) визнанняйогобезвісновідсутнімабооголошенняпомерлим; 9) поданнясуддею заяви про відставкуабопрозвільненняз посади за власнимбажанням. Повноваженнясуддіприпиняються у разійогосмерті.

 • Слайд 8

  Стаття 24. Достроковезвільненняз посади ГоловиКонституційного Суду України, заступника ГоловиКонституційного Суду України за їхзаявами Голова Конституційного Суду України, заступник ГоловиКонституційного Суду Українизвільняютьсяз посади за їхзаявамиКонституційним Судом України. Рішення про достроковезвільненнявважаєтьсяприйнятим, якщо за ньогопроголосувалобільшеполовиниконституційного складу суддівКонституційного Суду України. Звільненняз посади ГоловиКонституційного Суду України, заступника ГоловиКонституційного Суду України не позбавляєїхповноваженьсуддіКонституційного Суду України.

 • Слайд 9

  ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУДДІВ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Стаття 27. НезалежністьсуддівКонституційного Суду України СуддіКонституційного Суду України при здійсненнісвоїхповноваженьєнезалежнимиіпідкоряютьсялише КонституціїУкраїни та керуютьсяцим Законом, іншими законами України, крім тих законівабоїхокремихположень, щоє предметом розглядуКонституційного Суду України. Стаття 28. Недоторканність особи суддіКонституційного Суду України Особа суддіКонституційного Суду Україниєнедоторканною. СуддяКонституційного Суду України не може бути затриманийчизаарештований без згодиВерховної Ради України до винесенняобвинувальноговироку судом. СуддіКонституційного Суду України не несутьюридичноївідповідальності за результатиголосуванняабовисловлювання у КонституційномуСудіУкраїни та в йогоколегіях, за виняткомвідповідальностіза образу чи наклеп при розгляді справ, прийняттірішень та дачівисновківКонституційним Судом України.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке