Презентация на тему "Мейоз"

Включить эффекты
1 из 24
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентационная работа по биологии на тему: "Мейоз", созданная ученицей старших классов. Автор рассказывает нам об истории изучения этого процесса, о стадиях самого процесса, а также о его биологическом значении. Работа написана на украинском языке.

Краткое содержание

 • Что такое мейоз?
 • Немного истории
 • Процесс мейоза
 • Биологическое значение мейоза

Содержание

 • Мейоз
  Слайд 1

  Мейоз

  Виконала Учениця 10-А класу Кузнєцова Анастасія

 • Слайд 2

  Що таке мейоз?

  Мейоз (аборедукційнийподіл) — особливий вид поділу еукаріотичних клітин, характернийтількистатевим клітинам (не соматичним), унаслідокякого хромосомний набірзменшуєтьсявдвічі, клітинипереходятьз диплоїдного стану в гаплоїдний.

 • Слайд 3

 • Слайд 4

  Що таке мейоз?

  Мейоз складаєтьсяздвохпослідовнихподілів, аналогічних мітотичним (здеякимивідмінностями), інтерфаза міжякимивкорочена, а у рослинних клітинахможе бути взагалівідсутня.

 • Слайд 5

  Трохи історії

  Мейоз буввпершевивченийі описаний у яйцяхморських їжаків німецьким біологом Оскаром Гертрігом у 1876 році.

  У 1883 році мейоз бувзнову описаний, уже на хромосомному рівні, бельгійськимвченим Едуардом фон Бенеденом.

  Протеважливість мейозу у спадковості була описана лише у 1890 роцінімецькимбіологом Августом Вайсманом.

 • Слайд 6

  Процеси мейозу

 • Слайд 7

  Інтерфаза-І

  Клітиназбільшується в розмірах, активно синтезує білки та акумулюєенергію в молекулах АТФ,відбувається реплікація (самоподвоєння) ДНК («копії»називаються хроматидами ітримаються разом на кшталтлітери Х в зоні центромери — первинної перетяжки).

 • Слайд 8

  Профаза-І

  Під час цієїфазихромосомипочинаютьущільнюватисяінабуваютьвиглядупаличкоподібних структур. Післяцьогогомологічніхромосомизближуютьсяікон'югують. Так утворюютьсякомплексиз 4 хроматид, сполученихміж собою в певнихмісцях, так звані тетради абобіваленти. Водночастриваєскороченняіущільнення хромосом. У цей час складаєтьсявраження, що в ядрізнаходиться не диплоїдний, а гаплоїднийнабір хромосом. Під час кон'югації можездійснюватисяі кросинговер, коли гомологічніхромосомиобмінюютьсяпевнимиділянками. У результатікросинговеруутворюютьсяновікомбінаціїспадковогоматеріалу. Таким чином, кросинговерє одним ізджерелспадкової мінливості.

 • Слайд 9

  Через певний час гомологічніхромосомипочинаютьвідходити одна відодної. При цьомустаєпомітним, щокожназ них складаєтьсяздвох хроматид. Наприкінціцієїфазигомологічніхромосомирозходяться, зникає ядерце, руйнується ядернаоболонка іпочинаєформуватися веретено поділу.

 • Слайд 10

  Метафаза-І

  Число бівалентівудвічіменшевіддиплоїдного набору хромосом. Бівалентизначнокоротші, ніжхромосоми в метафазісоматичногомітозу, ірозміщаютьсявекваторіальнійплощині. Центромери хромосом з'єднуютьсяз нитками фігури веретена.

 • Слайд 11

  Анафаза-І

  Нитки веретена поділускорочуються, гомологічніхромосомирозходяться до протилежнихполюсівклітини (при цьомукожназ них складаєтьсяздвох хроматид).Наприкінціанафазибіля кожного зполюсівклітиниопиняєтьсяполовиннийнабір хромосом.

  Розходження хромосом кожної пари єподієювипадковою, щоєще одним джереломспадковоїмінливості.

 • Слайд 12

  Телофаза-І

  У кожнійздочірніхклітинформуєтьсяядернаоболонка.

  В клітинахтваринідеякихрослинхромосомидеспіралізуютьсяіподіляється цитоплазма материнськоїклітини. В клітинахбагатьохвидіврослин цитоплазма може не ділитися.

 • Слайд 13

  Наслідкимейозу-І

  Унаслідокпершогомейотичного циклу утворюютьсяклітиниаболише ядра зполовиннимпорівнянозматеринськоюклітиною набором хромосом.

 • Слайд 14

 • Слайд 15

  Інтерфаза-ІІ

  Інтерфазаміж першим і другими мейотичнимиподіламивкорочена (в клітинахбагатьохрослинвідсутнявзагалі): молекули ДНК у цейперіод не подвоюються, тому клітинамайжеодразу переходить до другого поділу.

 • Слайд 16

  Профаза-ІІ

  Хромосоми, кожназякихскладаєтьсяздвох хроматид, ущільнюються, зникаютьядерця, руйнуєтьсяядернаоболонка (якщо вона булаутворена), хромосомипочинаютьпересуватися до центральноїчастиниклітини, зновуформується веретено поділу.

 • Слайд 17

  Метафаза-ІІ

  Завершуєтьсяущільнення хромосом іформування веретена поділу. Як іпід час мітотичногоподілу, центромери хромосом розташовані в однійплощинівекваторіальнійчастиніклітиниі до них прикріплюються нитки веретена поділу.

 • Слайд 18

  Анафаза-ІІ

  Поділяютьсяцентромери хромосом, хроматидикожноїз хромосом розходяться до різнихполюсівклітиниівжеможутьназиватися хромосомами.

 • Слайд 19

  Телофаза-ІІ

  Хромосомизновудеспіралізуються, зникає веретено поділу, формуютьсяядерцяіядернаоболонка.

  Завершується телофаза другим поділомклітини (відбуваютьсяпроцеси, обернені до профази-І).

 • Слайд 20

 • Слайд 21

  Наслідкимейозу-ІІ

  У результаті другого мейотичногоподілукількість хромосом залишається такою ж, як іпісляпершого, алекількість хроматид кожноїз хромосом зменшуєтьсявдвічі.

 • Слайд 22

 • Слайд 23

  Біологічне значення мійозу

  Мейоз єдосконалиммеханізмом, якийзабезпечуєсталість каріотипу видів, якірозмножуються статевим способом. Завдякидвоммейотичнимподіламстатевіклітинимаютьполовинний, порівнянознестатевими, набір хромосом. Мейоз такожзабезпечуєспадковумінливістьорганізмів.

 • Слайд 24

  Дякую за увагу!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке

Другие презентации на эту же тему

Мейоз
9 класс 15
Мейоз
8 класс 15
Мейоз
8 класс 16
Мейоз
9 класс 20
Мейоз
9 класс 20
Мейоз
8 класс 10
Мейоз
9 класс 29
Мейоз
9 класс 12
Мейоз
9-10 класс 14
Мейоз
8 класс 7
Мейоз
9 класс 15