Презентация на тему "Климаттың өзгерісіне әсер ететін факторлар және олардың маңыздылығы"

Включить эффекты
1 из 11
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.2
5 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Климаттың өзгерісіне әсер ететін факторлар және олардың маңыздылығы" по географии. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Климаттың өзгерісіне әсер ететінфакторларжәне олардың маңыздылығы.
  Слайд 1

  Климаттың өзгерісіне әсер ететінфакторларжәне олардың маңыздылығы.

 • Слайд 2

  Жаһандық жылынудың қоршаған ортаға оң әсеріне қарағанда терісәсері жоғары екеніатмосфераның ластануы, жылсайынауатемпературасының көтерілуі полюстердегімұздардың еруі, соның салдарынанмұхит суларының деңгейі көтеріліп, жағалау бойынажыпырлайорналасқан іріқалалар, елдімекендер су астындақалады дегенқауіп айтылабастауынан-ақ білінеді. Жаһандық жылынуға әсер етушіантропогендікжәне табиғи фактор үлкен рөл атқарады. Антропогендік фактор әсерінен жылынуболыпжатыр.     

 • Слайд 3

  Жаһандық жылыну, климаттың өзгеруі адамденсаулығына қатты әсер етеді. Қазірдің өзінде жасөспірім балаларкүнін компьютер алдындаөткізеді, оныменқоса даладағы көмірқышқыл газынжұтып денсаулықтарында ақау бар. Статистикаға сүйенсек, Қазақстан бірмектептің өзінде 66% оқушының көру мүмкіндігі төмен. Егербұлай бола берсе экономикамызда, әлеуметімізде нашарлайды.Бірақ кейбірадамдаральтернативті энергия көздерін пайдаланады. Бұл адамдарөздерінің денсаулықтарын қамтамасыз етеалады. Мысалықазіргі кезде Украина адамдаркішімөлшерде альтернативті энергия қолданады.

 • Слайд 4

  Жаһандық жылынуды, климат өзгерісін  алдыналуүшін үлкен шараларжасауқажет. Ауаға жіберілетін метан, көмрқышқыл газы, химиялық зияндықосылыстар әсерінен азонқабатында тесікпайдаболып, жылынуәсері білінуде. Соңғы 50 жылдағы жылынупроцесінің көп бөлігі адамзаттың кесіріненорыналған, біріншікезектегаздардың  атмосфераға шығарылуынан туындаған көмірқышқыл газы (CO2) мен метанның (CH4) «көшетхана әффектісі» Адамзаттың әсерінен барлық проблема туындайды. Табиғи әсер вулканның атқылауы, су тасқыны, жанартаулардың атқылауы. Жаһандық жылынудың оң және терісәсері бар.

 • Слайд 5

    Жаһандық жылынудаең бiрiншiтерiс құбылыс қуаңшылық артады. Аталмыш проблема бiздiң елiмiзүшiнөзектi. Қазақстан жерiнiң 66 пайызбөлiгiне құрғақшылық пен деградацияға ұшырау қаупiтөнiптұр.Бұл су ресурстарының тапшылығына алыпкелуiде мүмкiн. Қуаңшылықтың қайталануы бойыншаБатысҚазақстан облысықазiр 38 пайыздықұрайтын болса, ол 2030 жылы 45 пайызға жоғарылайды. Ал жылыкезеңнiң ұзақтығының артуының да оң әсерiбар. Мәселен, бидайөнiмiнiң сапасыартады.    Теріс құбылыс

 • Слайд 6

  Жанартаулық атқылаулардан қалған қалдықтар 2002 жылғы қазан айындағы Сицилиядаауаға зияндыгаздардың таралуынасебепболып,  климат өзгерісіне әсерін тигізгендегендәлелдемелер бар. Соныменқатар Күннің қызу әсерінен қоршаған ортаның өздігінен өртенуін көреміз.Оған дәлел айтарболсақ  Бурятия қаласында 52 гектар ормандыжердің өздігінен өртенуіклимат өзгерісіне әсер еткен. Тағы бірдәлел жеросіненайналупериодының азаюытуралы  Янковский 2011 жылдың жазында  күн 38,6 сағатқа келедіжәне Жер шары өздігінен  айналуын  2013 жылдың 16 қаңтарында тоқтайды дегенболжамболған.МозамбикадаЭлинциклонынанкейін 2000 жылы су тасқыны болған. Соныменқатар Тропикалық циклон кесірінен  Индиядадатеңіз дауылыкөрініс алған дегендеректер бар.   Аргумент

 • Слайд 7

  Жаһандық жылынуға табиғаттың тигізетінзардабынасебеп-салдарынайтатынболсақ.Біріншіден, жерпланетасыөз осіненайналу периоды азайып бара жатыр. Оған себеп,Қазіргі күнде жанартаулық атқылаулар көрініс алуда. Жанартау- Жерқабатының тереңдегі жарылымдары мен жарықтарынан оның бетінешығатын балқыған таужыныстарыменыстық газдардың геологиялық құрамалары екенінбілеміз. Жанартаулық атқылау Жерқабығындағы жарықтар мен каналдарбойыменыстық газдардың, су буының, таужыныстарының Жерқойнауынан аспанға атылуынайтамыз. Осыданжерпланетасының өз осіненайналуыбаяулайды.  Ал фотосинтез процесінің себептеріне: күн сәулесі өз энергиясынбөлгенде жасылжелектің шамадантысэнергияныалуы, оның көмірқышқыл газының ала алмайқалуын айтуға болады. Егержасылжелеккөмірқышқыл газынқабылдауға шамасыжетпейқалса, ондаауадаCO2  таралуыкөбейіп жаһандық жылынуға әкеліп соғар еді.

 • Слайд 8

  Контураргумент

   Климаттың өзгеруі адамның шаруашылық әрекетінің табиғатқа әсері.Адамзатөндірістік қызметіне барған сайынклиматтаелеуліөзгерістер орыналуда. Мұнай өндіруді бірсәтке тоқтатқанның өзінде — жылуэлектростанциясы, заводтар, транспорттың барлық түрі тоқтайды.Қаладары тіршіліксөнеді.Егермұнайды казіргіжағдайға сәйкес көп мөлшерде пайдаланатынболсак, ондаоның қоры 37 жылға ғана жететінкөрінеді. 

 • Слайд 9

  Себептер

  Климаттың өзгеруіне себепсоңғы жылдардағы ғылыми-техникалық үдеудің нәтижесінде адамқоғамының табиғатқа зияндыәсерлерінің көбеюінен  түрлер саны жылсайыназаюдажәне ғаламдық проблемаларнегізгісебепшіболыптабылады.Проблемалар:ресурстар,ашаршылық ,энергетикалық ,демографиялық ,климаттың өзгеруі, экологиялық ,қауіпті аурулардыжою,әлемдік мұхит пен космосты игеру,қылмыспен және терроризмменкүрес,наркобизнеспенкүресБұл айтылған проблемаладың барлығы биологиялық аралуандылықтың азаюынаалыпкеледі.Әрбір проблеманыміндеттітүрде шешуқажет,болмаса тіршіліктің жойылуынаакепсоқтырады.Ғаламдық экологиялық проблемаларең артықтау проблема болып табылады.Экологиялық проблеманың қауіптілігінің мынадайкөріністері бар:табиғи экожүйенің бүлінуі,озон қабатының жұқаруы,атмосфераның,Әлемдік мұхиттың ластануыжәне т.б.

 • Слайд 10

  Салдар

  Озон сфераның бұзылуы орнытолмасжағдайларға,теріісікауруының күрт көбеюіне ,көз катарактасына,жүйке жүйесінің ластануына,жануарлар мен өсімдіктер әлемінің мутациясынаалыпкеледі.Озонқабатының бұзылуы процесінеғарыштық апараттар,дыбыстанжылдамұшатын ұшақтар және  ондағы толық жаныпбітпегенотынөнімдері және ядролық жарыстарданбөлінген заттарәсер етеді.Парниктіэффектінің механизміқарапайым.Бұлтсыз ауарайыашық күн сәулелері Жербетінеоңай жетіптопырық,өсімдіктер жамылғысын сіңіреді.Бұл өз кезегінднклимматтың ғаламдық жылынуына,Әлемдік мұхиттың орташадеңгейінің көтерілуіне,жер бетінің су астындақалуына алыпкеледі. Құрғақ улытұман-озонның пайдаболуыкезіндехимиялық реакциялардың  әсерінен атмосфераның ауаның екіншіретластануы.Бұл тұман кезіндекөріну қабілеті нашарлап,үй жануарларыөле бастайды.Адамдардың тынысалуықиындап ,көздері жасаурап,тамақ мен мұрынның шырыштықабаттарының тітіркенуіне ,өкпе және созылмалы  аурулардың қозуына алып.

 • Слайд 11

  Қорытынды

  Альтернативтіэнергияны(күн, жел, су) қолдану- адамзатқа да, табиғатқа да өте пайдалы. Адамға зиянкелтіретінинфрақызыл сәулелерді қолданып, денсаулық құртқанша табиғи ресурстықолданып пайдаәкелу қажет. Осы жұмысты әр мемлекетқолға алсаадам саны азаймаседі. Менің ойымшаазонкабатының тесілуіәр түрлі зияндыгаздардан, сондықтан альтернативтіэнергиянықолдану арқылы климаттың өзгеруін шамалыболсынтоқтатар едік. Бұрынғы кездеріЖаһандық жылынуболдыжәне әрмен қарай боладыдеп   ойлаймын. СебебіжазмезгіліортасыЕуропадақар жауғанын және Антарктидадакүн ыстық болғанын дәлелге келтіругеболады. Тіптіқазіргі кездің өзінде желтоқсан айыболғанымен, қар жауып, бірденеріпкетіпжатыр. Оның өзі Жаһандық жылынудың белгісідепайтуға болады.  -алтерьнативті энергия көзін пайдалану, күн немесежелэнергиякөздерінен әрқалай температураныпайдалануарқылы алудыайтады. -Көмірқышқыл газыншығаратын өнеркәсіптердің саныназайту. -қаламен қатар ауылдарды, тіптібарлық Жерпланетасынжасандытабиғаттан аулақ ұстатып, таза табиғи өнімдерді пайдаландырып, жасылжелеккұру. Яғни, Жерпланетасынкөгалдандыру. Сонда ғана климаттың өзгерісіне байланыстыешқандай проблемаға ұшырамаймыз.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке