Презентация на тему "Советизация западных областей Украины"

Включить эффекты
1 из 9
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Советизация западных областей Украины" по истории. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Радянізація західних областей України!
  Слайд 1

  Радянізація західних областей України!

  Радянізація – це насильницькенасаджування на певнійтериторії норм економічного, суспільно-політичного, культурного життя, щобулохарактерним для тоталітарногоРадянського Союзу.

 • Слайд 2

 • Слайд 3

  Індустріалізація позитивні чинники!

  1. У роки четвертоїп’ятирічки в західних областях Українибулоздійсненосуттєвуреконструкціюстарихзаводів і фабрик. Відбудовано та спорудженопонад 2,5 тис. великих і середніхпромисловихпідприємств. Обсягваловоїпродукціїпромисловостіпротягом 1946–1950 рр. збільшився у 3,2 раза. 2.Значно вищі, ніж у східнихрегіонах УРСР, темпипромисловогорозвитку. Якщо 1940 р. підприємствазахідних областей становили 4,7 % відзагальноїкількостіпідприємствУкраїни, то 1949 р. — вже 12,6 % (у важкійпромисловості — відповідно 8,1 і 16,8 %). 3.Були побудованіУжгородськийдиктово-меблевий і Мукачівськиймеблевийкомбінати, Свалявськийлісохімічний завод, картона фабрика у Л ьвові та ін. 4.Поява новихгалузейпромисловості: машинобудівної та приладобудівної— на Львівщині; взуттєвої та трикотажної — у Прикарпатті; рибопереробної — в Ізмаїльськійобласті та ін. 5.Відкриття значнихродовищкориснихкопалин: 1946–1949 рр. у Дрогобицькійобластірозвіданігазовіродовища, щомали не лишереспубліканське, а й союзнезначення. 6.1948 р. завершено будівництвонайпотужнішого в тічаси в СРСР та Європімагістрального газопроводу Дашава–Київ, а 1951 р. західноукраїнський газ почала отримувати Москва

 • Слайд 4

  Негативні чинники!

  • диспропорції в розвиткупромисловості, щозумовиловідставання в темпах легкої та харчовоїгалузейпромисловості; • домінуваннякількіснихпоказників над якісними; • відсутністьзакінченоготехнологічного циклу; • залежністьвід союзного центру та ін.

 • Слайд 5

  Колективізація

  Колективізаціясільськогогосподарствазахідних областей УРСР відбувалася з нехтуваннямпринципівдобровільності, численнимипорушеннямизаконності. Радикальніаграрніперетворення, розпочаті в 1944 p., набули апогею в 1948—1949 pp. Характерно, щопроцеспримусовоїколективізаціївикликавневдоволеннячастинисільськогонаселення і наражався на збройнийопір УПА. Утім, шляхом обмеженняміцнихселянськихгосподарств, репресивнихзаходівщодосередняків, яківідмовлялисявідвступу в колгоспи, «розкуркулювання», виселення у віддаленірайони СРСР заможних селян та їхніхсімей (у період 1945—1950 pp. до Сибірубулодепортованоблизько 500 тис. осіб) до середини 1951 р. колгоспизахідногорегіонуУкраїниоб'єднувалипонад 95% селянськихгосподарств.

 • Слайд 6

  Культурна революція!

  Передбачалаутвердженнярадянськоїсистемицінностей. Перетворення, однак, здійснювалисяжорсткими командно-адміністративними методами, не враховувалимісцевихособливостей, порушувализвичнийспосібжиттяукраїнців. Ліквідовувалисяранішествореніструктури: заборонялисяполітичніпартії, зазнавалиарештів і депортаціїполітичнілідери, припиняласядіяльність «Просвіт». Усіреформисупроводжувалисярепресіями: булоарештовано і висланоблизько 10 % населення (службовцідержапарату, місцевікомуністи, служителі церкви, підприємці, заможніселяни, значначастинаінтелігенції).ВходженняЗахідноїУкраїни до складу УРСР буловажливоюподією; нарештізахідні й східніукраїнці об&'єдналися в одну державу. Порядізпозитивнимизмінами в економічному, соціальному й культурному життібули й негативні; репресії, терор, адміністративно-командний стиль керівництва.

 • Слайд 7

  Заходи радянізації· У державнійрозбудові: проведеннявиборів до Рад; створенняробітничихзагонів, селянськоїміліції; утворенняселянськихкомітетів,· У сільськомугосподарстві; конфіскаціяпоміщицьких і монастирських земель та розподілцих земель, а такожзасівногоматеріалу, худоби, сільгоспзнарядьміж селянами; створенняколгоспів.· У промисловості й фінансах: націоналізація великих промисловихпідприємств і всіхбанків; створенняробітничихкомітетів; установлення контролю над виробництвом і розподіломпродукції; запровадження 8-годинного робочого дня; укрупнення і реконструкціяпідприємств.· У соціальнійсфері: зміцненнясистемиохорониздоров&'я; створенняновихшкіл і навчальнихзакладів; створеннясистемисоціальногозабезпечення.

 • Слайд 8

  Ліквідація УГКЦ

 • Слайд 9

  Операція «Вісла» — етнічна чистка, здійснена у 1947 році (початок — 29 березня) підкерівництвомРадянського Союзу, Польщі, Чехословаччини. Полягала у примусовійдепортації (виселенні) з використаннямзбройних сил вказанихкраїнукраїнців з Лемківщини, Посяння, Підляшшя і Холмщини на тітериторії у західній та північнійчастиніпольськоїдержави, що до 1945 належали Німеччині, а також у різнірегіони СРСР.

  «Вісла» та яке мало (за умовами Угоди) бути винятководобровільним, проводилосянайчастішепримусово та іззастосуваннямвійськовоїсили. Польськіадміністративніоргани для збільшеннямасштабівпереселеннявдавалися до: позбавлення прав українців на землю, ліквідаціїрідногошкільництва, ліквідації культурно-освітніхустанов, ліквідації греко-католицької церкви тощо.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке