Презентация на тему "Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті Арнайы білім беру кафедрасы"

Включить эффекты
1 из 23
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.5
2 оценки

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті Арнайы білім беру кафедрасы". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  23
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті Арнайы білім беру кафедрасы
  Слайд 1

  Абай атындағы Қазақ Ұлттық Педагогикалық Университеті Арнайы білім беру кафедрасы

  Логопедия

 • Слайд 2

  Логопедия дегеніміз – сөйлеу тілікемістіктерін, оның бұзылу себептерін, болдырмаужолдарын, соныменбіргеосындайкемістіктердіәртүрлі жолдарментүзетіп жоюдың тәсілдерін зерттейтінғылым. Логопедия – логос (сөз және пайдео) тәрбиелеймін, үйренемін деген грек сөздерінің түбірінен алынған. Логопедия арнайыпедагогиканың (дефектологияның) бірбөлігіболыпесептеледі. Логопедияныңзерттеуобъектісі – сөйлеутілініңбұзылуынанзардапшеккенадам. Қазіргі логопедия мектепжасынадейінгі, мектептегілогопедияжәне жеткіншектерменересектерлогопедиясыдегенбөлімдерден тұрады.

 • Слайд 3

  Логопедияның негізгімақсаты сөйлеу тілібұзылған адамдыоқытуды, тәрбиелеуді және қайта тәрбиелеуді, соныменбіргесөйлеу тілінің кемістіктеріненалдын-аласақтандыру жолдарынғылыми негізде жете зерттеуболыптабылады. Логопедия ғылымының анықтамасына сүйене отырып, мынандайміндеттердібелгілеугеболады:     Әртүрлі тілкемістіктеріндегісөйлеу тіліқызметінің дамуынзерттеу.     Сөйлеу тілібұзылуның таралуын, оның симптоматикалық белгілерінанықтау.   Сөйлеу тілібұзылған баланың сөйлеу қабілетінің өздігінен белгілібірбағытпен дамуын, сөйлеу кемістіктерінің адамның жекебасының қалыптасуына, психикасының дамуынатигізетінықпалын анықтау.

 • Слайд 4

    Әртүрлі ақаулары бар балалардың сөйлеу тілінің қалыптасу ерекшеліктері мен кездесетінтілкемістіктерінзерттеу. Сөйлеу тілінің кемістіктерінанықтайтын, ажырататынпедагогикалық тәсілдерді жетілдеру, дамыту. Сөйлеу тілібұзылуының себептерін, белгілерін, құрылымын, механизмдерінанықтау.   Сөйлеу тілікемістіктерінжүйелеу. Тілкемістіктерінің ерекшеліктерінебайланыстықолданатын түзету әдістері мен амалдарынжетілдіру.   Қазақ тілінетән дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктерінжәне түзету тәсілдерін анықтау.  Сөйлеу тілікемістіктеріненалдын-аласақтандыру тәсілдерін толық жетілдіру.   Логопедиялық жәрдемді ұйымдастыру мәселесін жете зерттеу.

 • Слайд 5

  Сөйлеу тіл кемістіктерінің топтастырылуы

 • Слайд 6
 • Слайд 7
 • Слайд 8
 • Слайд 9

  Дыбыс айтудың бұзылуы

 • Слайд 10
 • Слайд 11
 • Слайд 12
 • Слайд 13
 • Слайд 14
 • Слайд 15

  ЛОГОПЕДИЯНЫҢ БАСҚА ҒЫЛЫМДАРМЕН БАЙЛАНЫСЫ

  Медицинағылымының ішіндегілогопедияментығыз байланыстылары: патофизиология, анотомия, физиология және есіту мен сөйлеу тілімүшелерінің патологиясы, олигофрения клиникасы, психопатология, педиатрия. Бұл ғылымдар, саубаланың даму заңдылығын зерттеуменбірге, баланың денебітімі мен психикалық дамуының мөлшерден ауытқуын да зерттейді. Логопедия лингвистикағылымымен және психолингвистикаментығыз байланысты. Бала тілінің жүйелі түрде даму заңдылықтарын білулогопедиялық қорытынды дұрыс анықтауға және оған сәйкес дәйекті логопедиялық ықпал жасауүшін қажет. Логопедия жалпыжәне арнайыпсихологиямен, психодиагностикаментығыз байланысты. Логопед баланың психикалық дамуының заңдылығын және әртүрлі жастағы баланыпсихолого-педагогикалық тәсілдермен тексерудіпайдаланабілуқажет.

 • Слайд 16

  Логопедия тарихына қысқаша шолу

  Алғаш 17 ғасырда қолғаалынғаныменсөйлеутіліндебұзылысы бар балаларды  медицина және психология жолдармензерттеп, тиістіемдеушараларынқолданудыңжолын табу әрекеттері 20 ғасырдың 30-жылдарына дейінсозылды. Кемшіліктердің қайсыбірі сөйлеу жағынан (мәселен, тілмүкістігінен) байқалса, екіншісіоқуы мен жазуының (дислекция, дисграфия) бұзылуынан да көрінеді. Фонетика, сондай-ақ, лексика-грамматика жүйені (алалия, афазия) қамтитын бұзылулар бар. Көбінде тілдің кемістіктеріоның қарқыны мен созылмалығына (тұтықпа) қатысты болады. Тілдің кемістігінзерттеу мен жоюбілімнің басқа салаларының психология, тілбілімі, физиология, медицина деректерінескереотырыпжүргізіледі.

 • Слайд 17

  Қазақстандағы логопедиялық көмек көрсету жүйесі Білім және ғылым министрлігі Денсаулық сақтау министрлігі Халықты әлеуметтік қорғау министрлігі

 • Слайд 18

  Білім және Ғылым министрлігі жүйесіндегі білім беру ұйымдары:

  Мектепке дейінгі сөйлеу мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған білім беру ұйымдары; Мектепке дейінгі көруі, естуі, зияты, тірек-қимылы бұзылған балаларға арналған білім беру ұйымдары; Сөйлеу қабілеті зақымдалған балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардағы арнайы топтар; Оңалту орталықтары; Арнайы мектеп-интернаттары; Арнайы балалар үйі; Жалпы білім беру мектептеріндегі логопедиялық пункттер; Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттері; Әлеуметтік бейімдеу еңбекпен оңалту орталықтары (ӘБЕО)

 • Слайд 19

  Денсаулық сақтау жүйесіндегі ұйымдар:

  Балалар емханаларындағы логопедиялық кабинеттер; Логопедиялық көмек ауруханалардың психоневрологиялық, неврологиялық, нейрохирургиялық, отоларингологиялық бөлімдері ; Сәбилер үйі.

 • Слайд 20

  Халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне қарасты ұйымдар:

  Мүгедек балаларға арналған интернаттар. Психоневрологиялық интернаттар. Әлеуметтік орталықтар.

 • Слайд 21

  Қазақстанда логопедия ғылымының дамуына үлес қосқан ғалымдар:

  1. Өмірбекова Қ.Қ. 5. Оразаева Г.С. 2. Грушевская М.С. 6. Тулебиева Г.Н. 3. Луцкина Р.К. 7. Ибатова Г.Б. 4. Мовкебаева З.А. 8. Рахимова М.М.,т.б.

 • Слайд 22

  Отандық ғалымдардың зерттеу бағыттары:

  Қазақ тіліне тән дыбыстардың бұзылу кемшіліктері және түзету тәсілдері (Өмірбекова Қ.Қ, Тулебиева Г.Н.) Жалпы сөйлеу тілі дамымаған мектепке дейінгі жастағы балалардың сөйлеу тіл ерекшеліктері (Ибатова Г.Б, Тулебиева Г.Н.) Сөйлеу тілі бұзылған балалармен жүргізілетін логопедиялық жұмыста ұлттық ойындарды пайдалану (Оразаева Г.С.) Мектеп жасына дейінгі балалардың мектепке дайындығының алғы шарттары (Мовкебаева З.А.), т.б.

 • Слайд 23

  Назар аударғандарыңызға рахмет!!!

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке