Презентация на тему "Күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесінің түрлері."

Включить эффекты
1 из 13
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесінің түрлері.". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  13
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесінің түрлері.
  Слайд 1

  Күтілетін нәтижелерін бағалау жүйесінің түрлері.

  Орындаған: Жұмашева А Жамалова Б Өмешова Г Жанасілова Э Қабылдаған: Жолтаева К

 • Слайд 2

  Жоспары: 1.Бағалау жүйесі туралы түсініктер. 2. Бағалаудың балдық жүйелері. 3. Білімді бағалауды қарастырған ғалымдар. 4. Білімалушыныңоқуіс - әрекеттерітәсілдерінсаралау. 5. Білімалушыныңоқужетістігінбағалаутүрлері

 • Слайд 3

  Күнібүгінгедейіноқытусаласындақолданылыпжүргенбілім, білікжәнедағдынытексеру мен бағалаудың ''5'' балдықжүйесі, оныңсапасын, дәрежесінанықтап, белгілеудебарлықжағдайдаобъективтіктұрғыдақамтамасызетпейді. Соныңнәтижесіндеқазіргікездежоғарыоқуорындарындаоқытупроцесіндегі рейтинг - тестікжүйеоқу-танымәрекетініңсапасынанықтайтынбақылаудыңжаңатүріөміргекелді. Рейтинг- ағылшынтіліндеІогаі - ''бағалау'' немесе ''жетістікөлшемі'' дегенұғымдыбілдіреді. Бағалаужүйесініңмақсаты: - оқу-танымәрекетініңсапасын, нәтижесінарттыру; - оқу-танымәрекетініңсапасынтексеру, бағалаудыңтиімділігінжетілдіружәнеәділдігінорнықтыру; - оқу-танымәрекетіндегібілім, білік, дағдысапасын, дәрежесінбақылаудажүйеліліктіқамтамасызету; оқу-танымәрекетіндегістуденттердіңжауапкершілігін, белсенділігінарттыру; тексерудеуақыттыүнемдеу.

 • Слайд 4

  12 жылдықбілім беру кезеңіндежалпыбілімберетінмектептердіңсыныптарындабағалаубарысындаталдануғасәйкескелетін 10 балдықбағалаужүйесіалынады. Нәтижегебағдарланғанбілімберудіенгізужағдайындабілім беру үдерісіоғанқатысушыларарасындағы субъект – субъект негізіндежүзегеасады. Білімалушыоқу - тәрбиеүрдісіндегі субъект ретіндеоқудабелгілібіртабыстарғажетуүшінөзіс - әрекетінмақсаттыұйымдастырады. Білімалушыжетістіктерікүтілетіннәтижелержүйесітүріндегіоқуіс - әрекеттерітүрлерінигерусапасыбағалаужолменанықталады. Бұлорайдағыкүтілетіннәтижепәндікбілім, білікжәнедағдыларды, түйіндіжәнебазалыққұзырлықтардыңқұрамдыбөліктерінбелгілі контексте интеграциялаудыкөздейтіноқуіс - әрекетініңәртүрлерініңсипаттамасыболыптабылады.

 • Слайд 5

  Бағалауғабілімалушылардыңпәндікбілім, білік, дағдыларынжәнеадамгершілікнормаларыбағдарлы, жалпыадамижәнеұлттыққұндылықтартұрғысындағыіс - әрекеттәсілдерінмеңгерубойыншаолардыңжетістіктерінкөрсететіннақтынәтижелербағаланаалады.Білімалушылардыңоқужетістіктерінбағалауқұралыбалдықжәнерейтингіліктұрғыдабағалауғанегізделгенбағалаудыңбалдық – жинақтаужүйесіболыптабылады. БағалауБалдықРейтингілік Балдықжинақтаужүйесі 

 • Слайд 6

  Оқуақпаратыныңмеңгерілудеңгейінанықтау, білімсапасынбағалау, мамандыәзірлеусапасынкезең - кезеңменбақылау, оқытупроцесініңнегізгіқұрылымдықэлементіболыптабылады. Білімніңқабылданудеңгейінанықтау, икемділік пен дағдыныңқалыптасуынбағалауәрдайымпедагогикалықпроцестізерттеушілерназарынантысқалғанемес. КезіндеЯ. А. Коменский  оқытусаналылық пен білімберіктігінқамтамасызетедідеген. Ал К. Д. Ушинский осы принциптібірсатыжоғарыкөтеріп, жаттығу мен қайталаудыңнегізгіқұралыоқытушыныңқажеттіақпараттытаңдапалуыдепесептеді.

 • Слайд 7

  Студенттербілімінбағалаумәселесінекөптегенпсихологтареңбектеріндекөңілаударылған: Б.Г.Ананьев, Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, В.В.Давыдов  жәнет.б. Білімдібақылауформалары мен әдістеріне: Ю.К.Бабанский, М..И.Зарецкий, Т.А.Ильина, Е.И.Перовский, В.М.Полонскийсындыпедагогтареңбектеріарналған. П.Я.Гальперин, Н.Ф.Талызина, З.А.Решетовазерттеулеріоқушыларәрекетінәртүрліұйымдастырукезіндебілімніңқабылданупроцесінмеңгерумүмкіндіктерінқарастырады. Зерттеулердемаңыздыорыноқуақпаратын, білімді, икемділік пен дағдыныңқалыптасудеңгейінанықтауғаарналадыМ. Н. Скаткин, Н. В. Кузмина, В. П. Беспалько және т. б. ШетелдікзерттеулернегізінентестілікбақылауғаарналғанА. Анастази, Н. Кронлунд, А. Хьюгс  жәнет.б. МутановГ. , Адилгазинов Г. З., Алинова М., Абибуллаева А., Биназарова М., Искакова Л., Мелкозерова Л.Я., Есенбаева Г. сындыҚазақстандықзерттеушілереңбектері де білімдібақылаумәселелерінқарастырады.

 • Слайд 8

  Білімалушылардыңоқужетістіктерінбағалаудыңобъективтілігінқамтамасызетудебілімберудіңбелгілібірдеңгейдегібілім беру стандарты аясындағыәрбірпәндіоқытудаорындалатыноқуіс - әрекетініңбарлықтүріненалғанұпайларынжинауарқылықолжеткізіледі. Бағаныңобъективтілігібілімалушылардыңбілімінжәнеолардыңіс - әрекеттеріненкүтілетіннәтижелержүйесінегізіндеоқушыныңоқужетістіктерініңдеңгейінанықтау. Балл жинауоқужетістіктерінбағалаудыдаралаудыжүзегеасыруға, белгілібіруақытралығындажинақталғанбалдардыңқосындысыкөріністабатынжәнеоқушыныңоқупортфолиосыформасытүріндежүзегеасырылатынбілім, білік, дағдыларынмүмкіндіктеріне, қалауларынажәнеқабілеттерінеқарайтереңдетуге, кеңейтугежәнеоныңөзініңдамуыныңжекетраекториясынөзбетіншетаңдауынамүмкіндікжасайды. Нәтижесіндебілімалушылардыңөздері, олардыңата – аналарыжәнемұғалімдерібелгілібіруақытаралығындағыжетістігінсалыстыраотырып, оныңжеке даму динамикасынтұрақтықадағалауғамүмкіндікалады.  Білімалушыныңоқуіс - әрекеттерітәсілдерінсаралаумынадайдеңгейаясындажүзегеасырылады:  

 • Слайд 9

  Өзжетістіктерінбағалау- өзін - өзітексеру мен бақылау, өзініңіс - әрекетінсынитұрғыдабағалау, қателердіайқындаужәнеолардыжоюдыңжолдарын табу, сондай – ақбағалаукритеррилерінанықтайалуболыптабылатынбілімалушылардыңөзіс - әрекеттерініңнәтижелеріналдын - ала өзіндікбақылауы. Бағалаудыңжариялылығыбілімалушыларжәнеата- аналарарасындағы, білімалушыларжәнемұғалімдерарасындағы, ата – аналар мен мұғалімдерарасындағыпсихологиялықсипаттағыкөптегенмәселелердішешугемүмкіндікбереді. 

 • Слайд 10

  12 жылдықбілім беру кезеңіндежалпыбілімберетінмектептіңсыныптарындабағалаубарысындаталдануғасәйкескелетін 10 балдықбағалаужүйесіалынады: 0 балл – қанағаттанарлықсыз 1-2 балл – қанағаттанарлықтантөмен 3 балл – қанағаттанарлық 4 балл – қанағаттанарлықтанжоғары 5 балл – жеткіліктіжақсы 6 балл - жақсы 7 балл - өтежақсы 8 балл - үздіккежақын 9 балл - үздік 10 балл - өтеүздік 

 • Слайд 11

  Сабақсайынбілімалушылардыңоқытунәтижелерінбағалауоқуіс - әрекетініңдеңгейінесәйкесбелгіленгенбағаауқымыаясындабірсабақауқымындажинақталғанбалдардыңорташаарифметикалықмәнінанықтауарқылыжүзегеасырылады. Орташаарифметикалықмәндіанықтауүшіноқуіс - әрекетідеңгейлеріне ( репродуктивті, продуктивті) сәйкесәртүрлітапсырмалардыорындағандаалғаноқушылардыңбалдарыпайдаланылады.  Жалпылау, тақырыптықжәнеқорытындыбағалаудамұғалімолардыңіс - әрекеттерініңбарлықдеңгейлерін ( репродуктивті, продуктивті, шығармашылық) ескереді. Білімалушыныңоқужетістігінбағалаутүрлері:Ағымдық Кезеңдік Межелік 

 • Слайд 12

  Ағымдық - 2 – 11 сыныптардағы оқу кезеңдерінде бағалау ( тақырыптық, сабақ сайын). Кезеңдік – бөлімді аяқтауда, сондай – ақ жарты жылда, оқу жылында бағалау (тақырыптық, жалпылау). Межелік – оқу циклдары аяқталғаннан кейін, яғни 2,4,6,8,10,12 сыныптардан кейін (тақырыптық, жалпылау) бағалау. Бастауыш және негізгі мектепті аяқтағаннан кейін ( 4 және 10 сыныптардан кейін) аралық мемлекеттік бақылау және оқыту нәтижелерін межелік бақылаулар арқылы өткізіледі. Жалпы орта білім алуды аяқтағаннан кейін (11 (12) сыныптардан кейін) Ұлттық бірыңғай тестілеу ретінде жалпы орта білім сапасын мемлекеттік бақылау түрінде өткізіледі. Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау мониторингі білім беруден күтілетін нәтижеге қатысты әрбір екіжылдық оқыту циклдары соңында өткізіледі.

 • Слайд 13
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке