Презентация на тему "Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік"

Включить эффекты
1 из 11
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  11
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік
  Слайд 1

  Шоғырландырылған және бөлек қаржылық есептілік

  Тексерген:Жұманова Гүлжайна Орындаған:Тұрысбек Кәмшат Есеп және аудит 14|1к.о

 • Слайд 2

  Шоғырландырылғанқаржыесептілігі – топтыңбіртұтасэкономикалықұйым дайындағанболыпұсынылатынқаржыесептілігі.

 • Слайд 3

  Консолидацияланғанесепберудіңқұрамына: консолидацияланғанбухгалтерлік балансы, консолидацияланғантабыстар мен шығындартуралыесеп беру, консолидацияланғанақшалардыңқозғалысытуралыесепберуіжәнетүсініктемежазбасыкіреді. ҚЕХС сәйкес "Консолидацияланғанесеп беру жәнееншілессеріктестіктегіинвестицияныңесебі" негізгізандытұлғажергіліктіжәнешетелдегіеншілесзаңдытұлғалардыңконсолидацияланғанқаржылыкесепберуіенгізіледі, тек мыналардықоспағанда: егер де еншілессеріктестікжақынарадасатуғаарналсажәнеолардыбақылаууақытшасипаттаболсанемесеоларқатаңтүрдеұзақмерзімдішектеуліжағдайдаәрекететіптұрса, ондабұлаталғанжағдайлардажүргенсеріктестіктердіңмәліметіконсолидацияланғанқаржылықесепберугеқосылмайды.

 • Слайд 4

  10-ҚЕХС (IFRS) барлықкомпаниялар мен арнайытағайындалғанкомпаниялардықосаалғандабірегейбақылаумоделінқолданудықарастырады. 10-ҚЕХС (IFRS) «Шоғырландырылғанқаржылықесептілігі» деген стандарт «Шоғырландырылғанжәнежекеқаржылықесептілік» депаталатын 27-ҚЕХС-тың тек шоғырландырылғанқаржылықесептілікталаптарысақталғанбөлігінғанаалмастырады.

 • Слайд 5

  Сондай-ақаталмыш стандарт 12-ші Түсіндірмелербойыншатұрақтыкомитеттің «Арнайымақсаттағыкомпаниялардыңшоғырлануы» депаталатынинтерпретацияда (түсіндірмеде) қарастырылғансұрақтарбойынша да нұсқаулардықараған. Соныменқатар 10-ҚЕХС (IFRS) «бақылау» ұғымыныңанықтамасынөзгертеді. Анықтаманыңескітүріндебылайберілген: «Бақылау – ұйымныңқаржылықжәнеоперациялықсаясатынжүргізуденпайда табу мақсатындаанықталған». Осы анықтаманыңжаңарғантүрі: «Инвестор қандайбірұйымныңқатысусипатынабайланысты инвестиция нысанындабақылауорнатаалатынынбағалап, ол бас кәсіпорын бола ала жоқ па анықтайды.

 • Слайд 6

  10-ҚХЕС (IFRS) еңалдымен «Шоғырландырылғанжәнежекеленгенқаржылықесептілік» депаталатын 27-ші (IAS) ҚХЕС-та келтірілгенбақылаужәнешоғырландырубойыншанұсқауталаптарыналмастырады. Шындығынакелгенде, 10-ҚХЕС (IFRS) «бақылау» ұғымыныңжаңаанықтамасыненгізедіжәнеалдыңғыбақылаунемесебіріккенбақылауорнатаалутұрғысындажүргізілгенбағалаунәтижесінеәсеретеалатынқосымшанұсқауларбереді. Бақылаудыңжаңаанықтамасыбақылаужүргізудіңболуы мен ауыспалыкірістіліккебастыназарберетінінаңғаруқиынемес. Осы жерденкелесідейқорытындышығаруғаболады, өзгееншілесұйымғаықпалетудіңболуытабыстылыққаедәуірмаңыздыәсеретеалатынқызметтіңболуынайқындайды.

 • Слайд 7

  Консолидацияланғанесепберудіңқұрамына: консолидацияланғанбухгалтерлік балансы, консолидацияланғантабыстар мен шығындартуралыесеп беру, консолидацияланғанақшалардыңқозғалысытуралыесепберуіжәнетүсініктемежазбасыкіреді. ҚЕХС сәйкес "Консолидацияланғанесеп беру жәнееншілессеріктестіктегіинвестицияныңесебі" негізгізандытұлғажергіліктіжәнешетелдегіеншілесзаңдытұлғалардыңконсолидацияланғанқаржылыкесепберуіенгізіледі, тек мыналардықоспағанда: егер де еншілессеріктестікжақынарадасатуғаарналсажәнеолардыбақылаууақытшасипаттаболсанемесеоларқатаңтүрдеұзақмерзімдішектеуліжағдайдаәрекететіптұрса, ондабұлаталғанжағдайлардажүргенсеріктестіктердіңмәліметіконсолидацияланғанқаржылықесепберугеқосылмайды. Негізгікәсіпорынөзкезегінде, еншілескәсіпорындаболуымүмкін, ондаондайкәсіпорындарконсолидацияланғанқаржылықесепбермеуімүмкін, егер де оны негізгікәсіпорынталапетпесе. Негізгізандытұлғажәнеоныңеншілесзандытұлғасықаржылықесепберудікелесіжолменконсолидациялайды (яғни, біріктіреді): —есепберудіөзарасәйкестендіреді (есеп беру қосымшаөнделеді, жіктемесіөзгертіледі, түзетулеренгізіледі); —активтер, міндеттемелер, меншік капиталы, табысы, шығысытуралы мәліметтердіңәрқайсысыжолы мен бабы бойыншақосылады; —кейбірбаптарбойыншақайталауғажолберілмейдіжәнекейбірбаптаржойылуымүмкін.

 • Слайд 8

  Консолидацияланғанесепберудіқалыптастыруүшіноперациялардыжою (түзету) кестесіжасалынады , ал олкелесікезеңдердентұрады: —біріншікезектееншілесзандытұлғаныалысымен, алдымен, негізгізандытұлғаныңөзінеқатысты таза активініңүлесіанықталады (кәсіпорынныңактивіненоныңміндеттемесіалыныптасталынады);содансоңтүзетулержасалынады: Негізгізаңдытұлға 100% акцияныиеленгенжағдайда, еншілескәсіпорынөзініңакционерлерініңмүддесінескеруіқажет, өйткеніолардыңменшігінде 50% акция қалуымүмкін. Акционерлердінбүлмүддесіазшылықмүддесіболыпсаналадыжәнеоларғатиесілі таза активтіңжәне таза табыстың (зиянның) сомасыконсолидацияланғанқаржылықесепберудекөріністабуытиіс. Таза табыстағы (зияндағы) азшылықтыңүлесіесептікезеңдегіеншілестұлғаныңалған таза табысынананықталадыжәнеонынденгейіесепберудекөрсетілгенімен, олнегізгізаңдытұлғаныңменшігіболыпсаналмайды, сондықтанолконсолидацияланғанқаржылық-шаруашылыкқызметініңнәтижесітуралыесепберудежекебапболыпкөрсетіледі. Таза активтегіазшылықтыңүлесіконсолидацияланғанқаржылықесепберудіңжасағанкүніндегіменшіккапиталындағыеншілесзандытұлғаныңсомасынананықталады

 • Слайд 9

  Инвестордың да, тәуелдізаңдытұлғаның да қаржылықесеп беру күнісәйкескеледі. Егер де негізгі компания мен тәуелдізаңдытұлғалардыңқаржылықесеп беру күнісәйкескелмесе, ондатәуелдітұлғанегізгікәсіпорынныңжасағанкүнібойыншажасайды. Дегенмен де, олардыңкүнісәйкескелмесе, ондамәндіоперациялардың, құбылыстардыңнәтижесібойыншатүзетулержасалынады. Негізгіжәнетәуелдізаңдытұлғаларқаржылықесепберудебіртұтасесептіксаясатынпайдаланса, аналитикалықоперацияларыңжәнеқаржылық-шаруашылыққызметініңоқиғаларынқолданады. Егер де олардыңпайдаланғанесептіксаясатындаөзгешеліктерболса, ондатәуелдізандытұлғалардыңқаржылықесепберуінетиесілітүзетулеренгізіледі. Егер де түзетулеренгізумүмкінболмаса, ондаорыналған факт түсініктемежазбадакөріністабады. Бірлескенқызметбойыншақатыстықүлестіқаржылықесептекөрсетудіңерекшеліктері. Өзініңқатысуүлесінесептеуүшінбірлескенқызметінжүзегеасыратыншаруашылықжүргізушісубъекттер, "Бірлескенкызметібойыншаүлестікқатысудықаржылыкесептекөрсету" депаталатын ҚЕХС басшылыққа ала отырып, олардыңұйымдық-құқықтықнысанынантәуелсіз, осы қызметбойыншақатысушылардыңшығысы мен табысы, міндеттемесі, активтеріқатысушылардыңқаржылықесепберуіндекөріністабады. Бірлескенқызмет - жалпышаруашылықмақсатынажетуүшінекіжәнеодан да көптараптарбірлесіпәрекететкенкезіндегіқызметболыптабылады.

 • Слайд 10

  ҚЕХС сәйкес, бірлескенқызметібойыншақатысушыларөзініңқаржылықесепберуіндежәнеконсолидацияланғанесепберуіндетанылуытиіс: - бірлесіпбақыланатынөндірісте: активтерконсолидацияланадыжәне міндеттемелерінөзжауапкершіліктерінеалады; олардыңжасағаншығысыолардыңбірлесіпқызмететуменбайланысты, қызметгінемесетауардысатқаннантүскентабыстанөзүлестеріналады; - бірлесіпбақыланатынактивтері: активтердіңсипатынасәйкесжіктелініп, бірлесіпбақыланатынактивтеріәрқайсысыныңүлесібойыншаанықталады; бірлескенкызметолардыңқабылданғанміндеттемелерібойынша; баска қатысушыларменбірлескенқызметіндебірігіпжасағанөзміндеттемесініңүлесін; бірлескенқызметбойыншаөзініңжасағаншығысынқосаөзүлесіндегіөнімінпайдалануданнемесесатудантүскентабысыбірлескенқызметтеқатысуүлесінесәйкесжасағаншығысыбойыншаанықталынады.

 • Слайд 11
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке