Презентация на тему "Валюта бағамының өзгерісінің салдары-21ҚЕХС"

Включить эффекты
1 из 10
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Валюта бағамының өзгерісінің салдары-21ҚЕХС". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  10
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Валюта бағамының өзгерісінің салдары-21ҚЕХС
  Слайд 1

  Валюта бағамының өзгерісінің салдары-21ҚЕХС

  Тексерген:Жұманова Гүлжайна Орындаған:Тұрысбек Кәмшат Есеп және аудит 14-1к.о

 • Слайд 2

  Мақсаты

  1. Ұйымшетелдіквалютаменбайланыстықызметтіекіәдіспенжүргізеалады. Ол не операциялардышетелдіквалютаменжүргізе, не шетелдікқызметтіжүзегеасыраалады. Соныменбіргеөзініңқаржылықесептілігіндеұйымдеректердішетелдіквалютаменкөрсетеалады. Осы Стандарттыңмақсаты - шетелдіквалютаменоперациялардыжәнешетелдікқызметтіұйымныңқаржылықесептілігіндекөрсету, сондай-аққаржылықесептілігініңкөрсеткіштерінұсынувалютасынақайтаесептеутәртібінорнату. 2. Негізгімәселелерқандайайырбасбағамын (бағамдарын) белгілеужәнеайырбасбағамдарындағыөзгерістердіңсалдарынқаржылықесептілігіндеқалайшакөрсетуболыптабылады.

 • Слайд 3

  Қолдануаясы

  3. Осы Стандаркелесіжағдайлардақолданылуытиіс: (a) шетелдіквалюталарменоперациялардыжәнеқалдықтарды 9-шы Қаржықұралдары ХҚЕС-ты (IFRS) қолдануаясындағытуындыоперациялар мен қалдықтарданбасқаларынесепкеалукезінде; (b) шетелдікқызметтіңшоғырландыру, тепе-теңшоғырландырунемесеүлестіқатысудыесепкеалуәдістеріменұйымныңқаржылықесептілігінеенгізілгеннәтижелері мен қаржыкөрсеткіштерінқайтаесептеукезінде; және (с) ұйымныңнәтижелері мен қаржыкөрсеткіштерінұсынувалютасынақайтаесептеукезіндеқолданылуытиіс. 4. 9 ХҚЕС (IFRS) көптегенвалюталықтуындықұралдарғақолданылады, сондықтанондайқұралдар осы Стандарт қолданылатынсаладаншығарыптасталады. Екіншіжағынан, 9 ХҚЕС (IFRS) қолданылатынсаладантысвалюталықтуындықұралдар (мысалы, басқаконтракттарғакіргізілгенкейбірвалюталықтуындықұралдар) осы Стандарт әсерініңаясындаболады. Соныменқатар, осы Стандарт туындықұралдарғажататынсомалардыұйымөзініңқолданыстағывалютасынанөзініңұсынувалютасынақайтаесептейтінкездеқолданылады.

 • Слайд 4

  5. Осы Стандарт баптардышетелдіквалютаменхеджирлеуді, соныңішіндешетелдікқызметке таза инвестициялардыхеджирлеудіесепкеалуғақолданылмайды. 9-шы ХҚЕС (IAS) хеджирлеудіесепкеалуғақолданылады. 6. Осы стандарт ұйымқаржылықесептілігіншетелдіквалютаменбергенкездеқолданыладыжәнеқаржылықесептілігітүпкіліктітүріндеХалықаралыққаржылықесептіліктіңстандарттарына (ХҚЕС) сәйкескелуінкөздейтінталаптарбелгілейді. Қаржыақпаратыншетелдіквалютаға, осы талаптарғасайкелмейтінқайтаесептеулергеқатысты осы Стандарттақандайақпараташылуғатиісекенікөрсетілген. 7. Осы Стандарт ақшақаражатыныңқозғалысытуралыесептешетелдіквалютаменоперацияларнемесешетелдікқызметтенақшақаражатыныңағынынқайтаесептеунәтижесіндепайдаболатынақшақаражатыныңағынынкөрсетугеқатыстыемес (7-ші Ақшақаражаттарыныңқозғалысы ХҚЕС-ын (IAS) қараңыз).

 • Слайд 5

  Осы Стандарттатөмендекөрсетілгенмәндердемынадайтерминдерпайдаланылады: Жабылубағамы — валюталардыңқаржылықжағдайтуралыесепкүнгіағымдағыайырбасбағамы. Бағамайырмашылығы — шетелдіквалюталарбірлігініңбірдейсанынқайтаесептеунәтижесіндепайдаболатынайырмашылық. Валюта айырбастаубағамы — бірвалютаныбасқавалютағаайырбастаукоэффициенті. Әділқұн — жақсыхабардар, осындай операция жасағысыкелетін, бір-бірінетәуелдіеместараптарарасындамәмілежасаукезіндеактивтіайырбастауғанемесеміндеттеменіреттеугеболатын сома. (13-ші ӘділҚұндыБағалау ХҚЕС-ынқараңыз.) Шетелдік валюта — ұйымныңқолданыстағывалютасынанөзгеше валюта. Шетелдікқызмет — өзқызметіесепберушіұйымеліненнемесевалютасынанөзгешеелденемесевалютадаорналасқаннемесежүзегеасатынесепберушіұйымныңеншілес, қауымдасқан, бірлескенұйымынемесе филиалы болыптабылатынұйым. Қолданыстағы валюта — ұйымөзқызметінжүзегеасыратыннегізгіэкономикалықортадапайдаланылатынвалютасы. Ақшабаптары — қолда бар валюта бірліктері, активтержәне валюта бірлігіннақтынемесебелгіленетінсомалардаалунемесетөлеужөніндегіміндеттемелер.

 • Слайд 6

  Ұйымөзқызметінжүзегеасыратыннегізгіэкономикалық орта, әдетте, олөзініңақшақаражатыныңнегізгібөлігінжинақтап, жұмсайтын орта болыптабылады. Өзініңқолданыстағывалютасынанықтаукезіндеұйыммынафакторларғакөңілбөледі: (a) валютағамыналаржатады: (i) тауарлар мен қызметтердіңсатубағасынанегізгіәсерететінвалютаға (ондай валюта - тауарлар мен қызметтердіңсатубағасыкөрсетілетінжәнесоларбойыншаесепайырысатын валюта); және (ii) күштері мен бәсекелестікережелерінұйымөндіретінтауарлар мен қызметтергебағанынегізіненайқындайтын ел валютасы. (b) тауарларнемесеқызметтержеткізугебайланыстыеңбек, материал жәнебасқашығындарғанегізгіықпалететінвалютаға (ондай валюта - көбінесесондайшығындаркөрсетілетінжәнеөтелетін валюта).

 • Слайд 7

  Шетелдікқызметтіңқолданыстағывалютасынанықтаужәнеқолданыстағывалютаныесепберушіұйымпайдаланатынвалютаментеңдестірукезіндекөңілбөлінетінтағы да бірқатарфакторлар бар (бұл контексте есепберушіұйымөзініңшетелдікқызметіненшілесұйымы, филиалы, қауымдасқанұйымнемесебірлескенқызметарқылыжүзегеасыратынұйымболыптабылады): (a) мұндайшетелдікқызметесепберушіұйымқызметініңжалғасынемесеедәуірдәрежедедербесболыптабылатынқызметретіндежүзегеасырылама; шетелдікқызметтіжүзегеасырушыұйымесепберушіұйымнан импорт бойыншаалынатынтауарларды тек сататынжәнетүскентүсімдіоғанаударатынболса, олбіріншіжағдайдыңмысалыболыптабылады. Шетелдікқызметтіжүзегеасырушыұйымақшақаражаты мен басқаақшабаптарынжинақтайтын, шығынжұмсайтын, табыстықордалайтынжәнекөбінесеөзініңжергіліктівалютасыменқарызалатынболса, олекіншіжағдайдыңмысалыболыптабылады. (b) есепберушіұйымменоперациялардыңөзқызметіншетелдердежүзегеасырушыұйымқызметіндегіүлесіелеуліме, әлдеелеусізбе. (с) шетелдікқызметтенкеліптүсетінақшақаражатыныңағыныесепберушіұйымныңақшаағынынатікелейәсеретеме, және де оны оныңесебінекідіріссізаударуға бола ма. (d) шетелдікқызметтенқордаланатынақшақаражатыныңағыныорыналыпотырғанжәне, әдетте, күтілетінқарызміндеттемелерінеесепберушіұйымтарапынанақшақаражатыберілместенқызметкөрсетугежеткіліктіме.

 • Слайд 8

  Ұсынувалютасынқайтаесептеу Ұйымөзініңқаржылықесептілігінкезкелгенвалютада (немесевалюталарда) ұсынаалады. Егерұсынувалютасыұйымныңқолданыстағывалютасынанөзгешеболса, олөзнәтижелері мен қаржыкөрсеткіштерінұсынувалютасынақайтаесептейді. Мысалы, топ құрамынатүрліқолданыстағывалюталардыпайдаланатынжекелегенұйымдаркіретінкездесолұйымдардыңәрқайсысыныңнәтижелері мен қаржыкөрсеткіштерібарлығыүшінортақвалютаменкөрсетіледі, мұныңөзішоғырландырылғанқаржылықесебінұсынуғамүмкіндікбереді.

 • Слайд 9

  Қолданыстағывалютасыгиперинфляциялық экономика валютасыболыптабылмайтынұйымныңнәтижелері мен қаржыкөрсеткіштерітөмендегірәсімдердіпайдаланаотырыпбасқаұсынувалютасынақайтаесептелугетиіс: (a) ұсынылғанәрбірқаржылықжағдайтуралыесепбойыншаактивтер мен міндеттемелер (яғни, соныңішіндесалыстырмалыдеректер) қаржылықжағдайғабайланыстықаржылықесептемежасалғанкүнгі жабу бағамыбойыншақайтаесептеугежатады; (b) пайда мен шығынтуралыәрбіресепбойыншакіріс пен шығыс (яғни, соныңішіндесалыстырмалыдеректер) операцияларжүзегеасырылғанкүнгібағамдарбойыншақайтаесептеугежатады; (с) пайдаболатынбарлықбағамайырмашылықтарыкапиталдыңжекекомпонентіретіндемойындалуытиіс.

 • Слайд 10
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке