Презентация на тему "Тақырыбы:Бүйрек аурулары кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық"

Включить эффекты
1 из 22
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Тақырыбы:Бүйрек аурулары кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  22
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Тақырыбы:Бүйрек аурулары кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық
  Слайд 1

  Тақырыбы:Бүйрек аурулары кезіндегі фармацевтикалық қамқорлық

  Орындаған:Бөріхан М Курс:3 Факультет:Фа12-001-01 Қабылдаған:

 • Слайд 2

  Жоспары:

  Кіріспе Бүйрек аурулары Бүйрек жетіспеушілігі,Бүйрек тасы Нефриттік синдром,Нефроздық синдром. Бүйрек зақымдалуына әкелетін себептер Бүйрек ауруына қарсы препараттар Қорытынды Пайдаланылған әдебиеттер

 • Слайд 3

  Кіріспе

  Бүйрек — Зәртүзеотырып, қаннаншығатынбөлінділердісүзетін, арқажотадантөменорналасқан, асбұршаққаұқсасүлкенмүше. Оныңжоғарыполюсіндеэндокринбездері -қыртыстыжәне ми қабатынантұратынбүйрекастыбездеріорналасқан.Адамбүйрегінің массасы-150 г. Бүйрекұлпасысыртқықоңырқайтүстіқыртыстықабаттанжәнеішкібозғылттүсті ми затынантұрады.Мизатындаұштарыбүйрекастауынабағытталғанпирамидаларорналасқан.Бүйректіңішіндегіқуысбүйрекастауыдепаталады.Бүйректетүзілгеннесепжинағыштүтікшелерарқылыастауғакеліп, оданзәрағарбойыменқуыққажиналып,зәршығаруөзегіарқылысыртқашығады

 • Слайд 4

  Бүйрекаурулары

  Бүйреккызметініңбұзылуынан, қанданесепнәрдіңмөлшерініңшектентыс (20-30 есе) көбеюінен уремия (зәрліқан) ауруынашалдығумүмкін. Бүйректіңеңкауіптіауруы - нефрит (гр. nерһrоs - бүйрек) - бүйректіңкабынуы. Нефрит ауруынбактериялартудырады. Қанныңнәруызыазайып, кансарысуыныңұлпасұйықтығынан суды сору әрекетітөмендейдіәрізәрдіңтүзілуі де баяулайды. Жаракаттанғанбүйрекқанта ренин затынкөпбөледі. Ренин қантамырларынтарылтып, қанкысымынкөтереді.

 • Слайд 5

  Бүйрек жетіспеушілігі

  Бұлкеселбүгіндеөтежиікездесуіменалаңдатыпотыр. Бүйрекжетіспеушілігікезінденегізіненбүйректіндері, ұлпаларыбүлініп, оныңжұмысыбұзылады. Сондықтанзаталмасукезіндеіріктелгенулызаттардыңағзаданшығарылуыбаяулайды, бірте-біртеағза улана бастайды. Бұлдерттіңпайдаболуынатұқымқуалайтынтуа-біттідерттер, гломерулонефрит, пиелонефрит сияқтыбүйрекаурулары, қантдиабеті, артериялыққанқысымыныңжоғарылығысияқтыэндокриндікжәнеқантамырларыдерттері, урологиялықаурулар, улануданболғанішкіжарақаттарәсеретуімүмкін. Бүйректамырлыағзамүшесіболғандықтантамыржұмысынбүлдіретінкезкелген ауру оныңжұмысыназияндыәсерінтигізеалады. Бүйрекжетіспеушілігініңалғашқыкезеңінде ауру белгілеріоншабілінбейді, ал оласқынакелеақырындаадамөмірінеүлкенқауіптөндіреді. Өйткенібүйрекбірте-біртеағзаныулызаттардантазартуқабілетіненайырылады, еңсоңындатіпті де жұмысістемейқалады.

 • Слайд 6

  Бүйректасы (уролитиаз)

  Бүйректегітастарбүйрекбүртіктерініңкальцификациясысалдарынаннемесенесепте кальций тұздарының, несепқышқылының, цистин, трипельфосфатнемесе магний-аммоний-кальций-фосфат тұздарының кристалл түзеотырыптұныпқалуысалдарынантүзіледі.

 • Слайд 7

  Емдеутактикасы

  Ем мақсаты: бүйректегітастыбөлшектеу жəне алыптастау. Негізгі дəрі-дəрмектертізімі: 1. Нитроксолин 200 мг табл. 2. Пентоксифиллининъекцияғаарналғанерітінді 100 мг/5 мл, фл. 3. *Натрий хлориді 0,9%-500 мл 4. Кетопрофенинъекцияғаарналғанерітінді 100 мг/2 мл, фл. 5. *Тримепиридингидрохлоридіинъекцияғаарналғанерітіндіампулада 1% 1 мл-ден 6. **Амоксициллин+клавулондықышқыл табл., оныңқабықшасын жабу 500 мг/125 мг, 875 мг/125 мг; флаконда 500 мл/100 мг дайындауғаарналғанұнтақ 7. *Цефуроксиминъекциялықерітіндіжасауғаарналғанұнтақфлаконда 750 мг 8. *Цефтазидим 500 мг, 1 гр, 2 г флакондаиньекциялықертіндінідайындауғаарналғанұнтақ 9. *Декстран мол.массашамамен 35000- 200 мл 10. Рингер ацетаты ерітіндісі

 • Слайд 8

  Нефриттік синдром

  Созылмалынефриттіксиндромға протеинурия, гематурия, шамалыісікнемесеартериялықгипертензияларсозылыпбіразуақыттаөтеді. Бұлүлкенəр түрлі топ, бірінші жəне екіншісозылмалыгломерулонефриттер

 • Слайд 9

  Емдеутактикасы

  Ем мақсаты: - нефрит активтілігін басу; - артериялықгипертензияны, гомеостаз бұзылуын, анемияныорнынакелтіру; - диуретикалық, нефропротективті терапия; - терминалды СБЖ басталуыналшақтату; - қажеттіліккесайбүйрекорнынбасатын терапия қолдану.

 • Слайд 10

  Негізгі дәрі-дәрмектер

  1. Фуросемид 40 мг, табл.; 20 мг/2 мл амп. 2. Гидрохлортиазид мг, табл. 3. Спиронолактоном 25-50мг. 4. Эналаприл 2,5 мг, 10 мг, таб, 1,25 мг/1 мл. амп. 5. Преднизолон 5 мг, таб. 6. Циклофосфамид 50 мг драже; 200 мг, 500 мг флаконда, иньекциялықерітіндініұнтақтапдайындайды. 7. Хлорамбуцил (лейкеран) 2 мг, таб. 8. ЦиклоспоринА 25 м2, 100 мг кап. 9. МетилпреднизолонС вена ішінеендіруге 250 мг, 500 мг иньекцияүшін.

 • Слайд 11

  Нефроздық синдром

  Шумақтардыңиммундық-қабынбалызақымдануы, тəулігіне 3,0-3,5 г асатынмассивтіпротеинуриямен, гипо- жəне диспротеинемиямен, гиперлипидемиямен, оныңішіндегиперхолестеринемиямен, жəне ісінулерменклиникалықмінезделетін ауру.

 • Слайд 12

  Емдеу тактикасы

  Ем мақсаттары: - рецидивтіңуақытылыдиагностикасы (зəр үшін тест-жолақтаркөмегімен) жəне нефроздық синдром белсенділігін басу (иммуносупрессивті терапия); - диурездік; - антигипертензивті, нефропротективті терапия; - бүйрекфункциясыныңжеткіліксіздігін басу (ЖБФЖ, СБФЖ хаттамаларынқара); - жүргізілген терапия тиімділігіндинамикалықбақылау, терапияныңуыттықкөріністері мен асқынуларынуақытылыдиагностикалау.

 • Слайд 13

  Негізгі дəрі-дəрмектер:

  1. Метилпреднизолон, и/ү ұнтақ 250 мг, преднизолон, таб. 5 мг. 2. Циклоспорин А, капс. 25, 50, 100 мг. 3. Мофетилмикофенолат, капс. 250 мг. 4. Фуросемид, амп. 20 мг, фуросемид, таб. 40 мг, гидрохлоротиазид, таб. 100 мг. 5. Фозиноприл, таб. 10 мг, эналаприл таб. 10 мг, рамиприл таб. мг. 6. Гепарин, и/ү ерітінді 5000 БІРЛІК/мл фл. 5 мл, фраксипарин, 0.3 мл шприц-тюбик. 7. Дипиридамол, таб. 25 мг, пентоксифиллин, амп.

 • Слайд 14

  Бүйрек зақымдалуына әкелетін себептер

  Аурудыбасатындәрілердікөптұтыну. Кейбірқабынудықайтарып, аурудыбасатындәрілердіұзақуақыттұтынунемесекөпмөлшердетұтынудыңбүйреккезалалы аса аур. Мысалы, бас аурудыбасатындәрі, қабынудықайтаратындәріқатарлылар. Бұларбүйректіңсүзуқызметінеауыртпалықтүсіріп, бүйреккезақымжеткізеді. Шөпдәрілердіқалыптантыскөптұтыну. Клиникалықзерттеулеркөкнәрсауыты, елшішөпқатарлышөпдәрілердіңбүйректіоңайзақымдайтындығынбайқаған. Бұлардыңішіндегікөкнарсауытықатарлылардыңбүйреккезақымытым аур.

 • Слайд 15

  Суықішімдіктердікөпмөлшердетұтыну. Қалыптантыстойынатамақтану. Арақтыңартынаншәйішу. Тұздыазықтытұтыну.

 • Слайд 16

  Бүйрекжұмысынаішімдіктіңәсері

  Бүйректіңдұрысжұмысістеуінеішімдіктіпайдалануөтезиян. Ішімдіктікөпішубүйрекжұмысынбұзады. Бүйректіңжасушаларызияндызаттардышығараалмайтынболады. Жасушаларқабынып, зәрменбіргеағзаданқажеттінәруызбөлініп, сыртқашығабастайды. Ішімдікпенуланғанбүйрекбүрісіп, зәрдіңбөлінуітоқталады.

 • Слайд 17

  Бүйрекгигиенасы

  Бүйректіңқалыптыжұмысынкамтамасызетуүшінкөптегенжағдайлардыестесақтауқажет: Салауаттыөмірсүру; Өтеащы, өтетұздытағамдардыпайдаланбау; Ішімдіктен, есірткіден, темекітартуданаулақжүру; Әртүрліқабынуғақарсыаурулардыңалдыналу. Бұлшаралардыңбәрі де бүйректіңқалыпты, ұзақуақытжұмысістеуінежағдайжасайтынынестеншығармаңдар.[1]

 • Слайд 18

  Бүйрек ауруын емдейтін препараттар тізімі

  1 5-нок 2 Ависан 3 Алло 4 Аллопуринол 5 Ампициллин 6 Аспаркам 7 Бангшил: инструкция, отзывы 8 Баралгин М 9 Бензобромарон 10 Берберис-Гомаккорд 11 Бисептол - инструкция по применению, цена и аналоги 12 Блемарен 13 Гинджалелинг 14 Детрузитол 15 Димефосфон 16 Дриптан 17 Иов-Нефролит 18 Калия оротат 19 Канефрон Н инструкция по применению (капли и таблетки) 20 Кантацит ЭДАС-140, капли 25 мл 21 Кантацит ЭДАС-940, гранулы 20г 22 Кеджибелинг экстра 23 Ксидифон 24 Курантил 25 Лактобактерин сух. фл. 5доз №10 26 Леспенефрил 27 Леспефрил 28 Линекс 29 Линкомицин - инструкция по применению, цена и аналоги 30 Литолизин

 • Слайд 19

  31 Магне-В6 32 Марелин 33 Марены красильной экстракт 34 Монурал - Фосфомицин 35 Мукозакомпозитум 36 Нефронал ЭДАС-128, капли 25 мл 37 Нефронал ЭДАС-928, гранулы 20 г 38 Нефростен 39 Но-шпа 40 Новиган 41 Нолицин - инструкция по применению, цена и аналоги 42 Нормофлорин 43 Оксалур ЭДАС-115, капли 25 мл 44 Палин - инструкция по применению, цена и аналоги 45 Панангин (Калия и магния аспарагинат) 46 Папаверин 47 Платифиллин 48 Платифиллин, папаверин 49 Популюскомпозитум 50 Пролит пилюли 51 Пролит Септо 52 Пролит Супер капсулы 53 Промедол 54 Ренель

 • Слайд 20

  55 Роватинекс 56 Солидагокомпозитум 57 Спазган 58 Спазмалгон 59 Спазмекс 60 Спаскупрель 61 Урифлорин: инструкция, цена, отзывы 62 Уролесан 63 Уролит 64 Уропрофит - забудь про цистит: инструкция, цена, отзывы, аналоги 65 Урситаб ЭДАС-132, капли 25 мл 66 Фитолизин 67 Фитолит 68 Фитолит форте, капс. №10х3 69 Фурагин 70 Фурадонин 71 Фуразолидон - инструкция по применению, цена и аналоги 72 Цистенал 73 Цисто Транзит 74 Цистон 75 Цифран - инструкция по применению, цена и аналоги

 • Слайд 21

  Қорытынды:

  Әлемдегіәрбіроныншытұрғынныңбүйрегіауырады. Еліміздебүйрекауруы саны жағынантөртіншіорындатұрдеседі. Былтырнефрологтардыңконгресінеқатысқанмамандарәлемдікпроблемағаайналғанбұлаурудыңбіздіңелімізде де көбейіп бара жатқандығынайтып, дабылқақты. Дүниежүзінде 1983-2009 жылдараралығындадиализгетәуелдінауқастар саны 5 есегеартқан. Мамандардыңайтуынша, біздіңелдебүйрекауруынашалдыққандар саны жылсайын 20-30 пайызғаартыпотыр. Соңғы бес жылдаеліміздебүйрегіістеншыққанысалдарынантағдырыаппаратқатаңылғанадамдар саны үшпайызғакөбейіпкеткен. Қазірекімыңғажуықадам аппарат арқылығанажарықкүнінұзартыпжүр. Ақтөбеде 2009 жылыбүйрекауыстырудықажететкен 43 адамболған. 2011 жылыоблысбойынша 100-ге жуықадам, ал былтыр 150 науқас «жасандыбүйрек» аппаратынатәуелдібопқалған. Облыстықденсаулықсақтаубасқармасыбергендеректергесүйенсек, 2011-2012 жылдарыбүйрекауруысалдарынаноблыста 110 адамкөзжұмыпты…

 • Слайд 22

  Пайдаланылған әдебиеттер:

  . Клиническая нефрология: В 2 т. / Под ред. Е. М. Тареева. М., 1983. А.Ю. Земченков, Н.А.Томилина. «K/DOQI обращается к истокам хронической почечной недостаточности». Нефрология и диализ, 2004, №3, с 204-220. Клинические рекомендации для практических врачей, основанные на доказательной медицине. 2-е издание, ГЕОТАР, 2002. линическиерекомендации+фармакологический справочник: Под редИ.Н.Денисова, Ю.Л. Шевченко – М.: ГЭОТАР-МЕД, 2004. – 1184 с.:ил. (серия «Доказательная Медицина»)

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке