Презентация на тему "Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі"

Включить эффекты
1 из 16
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  16
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі
  Слайд 1

  Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі

  Тексерген:Айтанаева Әлия Орындаған:Тұрысбек Кәмшат

 • Слайд 2

  Қарастырылатын сұрақтар: 1.ҚР Ұлттық Банкі; 2.ҚР Ұлттық Банкінің тарихы; 3.Ұлттық Банктің негізгі функциялары 4.ҚР Ұлттық Банкі орталық аппаратының құрылымы; 5.

 • Слайд 3

  ҚР Ұлттық Банкі

  ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкі — ҚазақстанРеспубликасыныңорталықбанкіжәнеҚазақстанРеспубликасы банк жүйесініңжоғарғы (бірінші) деңгейінбілдіреді. Ерекшеқұқықтықмәртебесі бар Қазақстанның Даму Банкінқоспағанда, барлықөзгебанктер банк жүйесініңтөменгі (екінші) деңгейінбілдіреді.

 • Слайд 4

  ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттықБанкі 1925 ж. 29 маусымда КСРО МембанкініңҚазақөлекеліккеңсесіретіндеашылды. ҚР Президентінің 2001 ж. 18 сәуірдеЖарлығымен ҚР ҰлттықБанкініңорталықаппаратыныңқұрылымынамынадайөзгертулеренгізілді: банктікжәнесақтыққадағалаудепартаменттерібіртүтасбанктікжәнесақтыққадағалаудепартаментіболыпқайтақұрылды; әкімшілікдепартаментішаруашылықбасқармасыболыпқайтақұрылды; құжаттамалыққамтамасызетужәнебақылаубасқармасықұрылды; банктердітаратупроцесінбақылаубасқармасыбанктер мен сақтандыру (қайтасақтандыру) үйымдарынтаратупроцесінбақылаубасқармасыболыпқұрылды; қауіпсіздікқызметібасқармасықауіпсіздікбасқармасыболыпқайтааталды ҚР Президентінің 2001 ж.

 • Слайд 5

  11 шілдедегіЖарлығымен ҚР Бағалықағаздаржөніндегіұлттық комиссия таратылды, оныңфункциялары мен өкілеттіктері ҚР ҰлттықБанкінеберілді. ҚР Президентінің 2001 ж. 21 тамыздағыЖарлығымен ҚР ҰлттықБанкініңнегізгіміндеттерінебағалықағаздарнарығыныңтұрақтықызмететуінежәрдемдесу, қамтамасызету, сондай-ақбағалықағаздарнарығынмемлекеттікреттеуміндетіжатқызылды. ҚР Президентінің 2002 ж. 17 мамырдағыЖарлығыменҚР Еңбекжәнехалықтыәлеуметтікқорғауминистрлігіқайтаүйымдастырылды, оныңжинақтаушызейнетақықорларыныңқызметінреттеужөніндегіфункциялары мен өкілеттіктері ҚР ҰлттықБанкінеберілді. ҚазақстанпрезидентіНұрсұлтан Назарбаев ДаниярАқышевтіұлттық банк төрағасықызметінетағайындаутуралыжарлықшығарған.

 • Слайд 6

  ҚР ҰлттықБанкіорталықаппаратыныңқұрылымынамынадайөзгертулеренгізілді: банктікжәнесақтыққадағалаудепартаментіқаржылыққадағалаудепартаментіболыпқайтақұрылды; жинақтаушызейнетақықорларыныңқызметінмемлекеттікреттеужәнебақылаудепартаменті мен бағалықағаздарнарығынреттеудепартаментіқұрылымнаншығарылды.

 • Слайд 7

  ҚР Президентінің 2003 ж. 31 желтоқсандағыЖарлығыменҚР ҰлттықБанкітуралыереже мен құрылымыбекітілді. Ұлттық Банк ҚР орталықбанкіболыптабылады, ҚР банк жүйесініңжоғары (бірінші) деңгейінбілдіреді, ҚР Президентінеесепті. ҰлттықБанкімемлекеттікмекеменіңүйымдық-құқықтықнысанындағызандытүлғаболыптабылады, өзініңдербес балансы болады, өзініңфилиалдарымен, өкілдіктеріменжәнеүйымдарыменбірлесіптікелейбағынусхемасындағыбіртұтасорталықтандырылғанқұрылымдықұрайды. Ұлттық Банк ҚР-да жәнеодантысжерлердеөздеріболатынелдіңзандарынескереотырыпөзфилиалдары мен өкілдіктерінашаалады. ҚР ҰлттықБанкісініңнегізгімақсаты ҚР-да бағалардыңтұрақтылығынқамтамасызетуболыптабылады.

 • Слайд 8

  ҚР ҰлттықБанкінемынадайміндеттержүктеледі: мемлекеттіңақша-кредит саясатынәзірлеужәнежүргізу; төлемжүйелерініңжұмысістеуінқамтамасызету; валюталықреттеудіжәневалюталықбақылаудыжүзегеасыру; қаржыжүйесініңтұрақтылығынқамтамасызетугежәрдемдесу. ҚР ҰлттықБанкітөменненжоғарығақарайбағыныстағыбіртүтасорталықтандырылғанқұрылымқұрайды. ҰлттықБанктіңоргандарыбасқармажәнедиректорларкеңесі (директорат) болыптабылады. Ұлттық Банк құрылымынадепартаменттер мен басқа да бөлімшелер, филиалдар, өкілдіктер мен үйымдардантүратынорталық аппарат кіреді. ҰлттықБанктіңжоғары органы басқармаболыптабылады. ҰлттықБанктіңоперативтібасқарма органы ҚР ҰлттықБанктіңдиректорларкеңесіҰлттықБанктіңоперативтібасқару органы болыптабылады.

 • Слайд 9

  ҚР ҰлттықБанкітөменненжоғарығақарайбағыныстағыбіртүтасорталықтандырылғанқұрылымқұрайды. ҰлттықБанктіңоргандарыбасқармажәнедиректорларкеңесі (директорат) болыптабылады. Ұлттық Банк құрылымынадепартаменттер мен басқа да бөлімшелер, филиалдар, өкілдіктер мен үйымдардантүратынорталық аппарат кіреді. ҰлттықБанктіңжоғары органы басқармаболыптабылады. ҰлттықБанктіңоперативтібасқарма органы ҚР ҰлттықБанктіңдиректорларкеңесіҰлттықБанктіңоперативтібасқару органы болыптабылады.

 • Слайд 10

  Негізгіфунциясы: Ұлттық Банк өзініңқұзыретішегіндебасқаелдердіңорталықбанктеріменжәнебанктеріменқарым-қатынастарда, халықаралықбанктердежәнеөзгеқаржы-несиелікұйымдардаҚазақстанРеспубликасыныңмүддесінбілдіреді. Ұлттық Банк өзініңміндеттерінорындаукезіндепайдаалумақсатынбасшылыққаалмауытиіс. Ұлттық Банк ҚазақстанРеспубликасыныңПрезидентінебағынышты, бірақөзқызметінжүзегеасырудаоғанзаңнамадаберілгенөкілеттіктершегіндетәуелсіз. Ұлттық Банк өзқызметінҚазақстанРеспубликасыныңҮкіметіменүйлестіреді, өзініңқызметіндеҮкіметтіңэкономикалықсаясатынескеріпотырадыжәнеегерөзініңнегізгіфункцияларынорындауғажәнеақша-несиесаясатынжүзегеасыруғақайшыкелмейтінболса, оны іскеасыруғажәрдемдеседі. Ұлттық Банк сатылапбағынусхемасы бар біртұтасорталықтандырылғанқұрылымнантұрады. ҰлттықБанктіңжоғары органы Басқарма, ал жеделбасқару органы Директорларкеңесіболыптабылады.

 • Слайд 11

  Ұлттық Банк өзiне жүктелген мiндеттергесәйкесмынадай негiзгiфункциялардыорындайды: ҚазақстанРеспубликасындамемлекеттiк ақша-несиесаясатынжүргiзедi; ҚазақстанРеспубликасыныңаумағындабанкноталар мен монеталардыңэмиссиясынжүзегеасырады; банктердiң банк функцияларынжүзегеасырады; ҚазақстанРеспубликасыныңYкiметіжәнекелісімдерібойыншабасқа да мемлекеттiк органдарүшін банк, қаржыжөнiндегiкеңесшiжәнеҮкіметтіңагентіфункцияларынжүзегеасырады; төлемжүйесініңжұмысістеуінұйымдастырады; ҚазақстанРеспубликасындавалюталықреттеудiжәневалюталықбақылаудыжүзегеасырады; ҰлттықБанктің алтын валюта активтерiн басқарады; қаржыұйымдарыныңқызметінбақылаудыжәнеқадағалауды, сондай-ақолардыңҰлттықБанктіңқұзыретінежатқызылғанмәселелербойыншақызметінреттеудіжәнебасқасынжүзегеасырады; ҚазақстанРеспубликасыныңҰлттыққорынсенімгерлік баcқарудыжүзегеасырады.

 • Слайд 12

  ҰлттықБанктіңқұрылымынамыналаркіреді: 11 департаменттен (1 департамент Астана қаласында), 10 жекебасқармаданжәне 1 жекебөлімнентұратынорталықаппарат; 16 аумақтық филиал және Алматы қаласындағыекі филиал — КассалықоперацияларжәнеқұндылықтардысақтауорталығыжәнеҰлттықБанктіңқызметінқамтамасызетуорталығы; ҰлттықБанктіңРесейФедерациясындағыөкілдігі 4 есепберетінұйым: «ҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңҚазақстанбанкаралықесепайырысуорталығы» шаруашылықжүргізуқұқығы бар республикалықмемлекеттіккәсіпорны; «ҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңБанктік сервис бюросы» шаруашылықжүргізуқұқығы бар республикалықмемлекеттіккәсіпорны; «ҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкініңҚазақстантеңгесарайы» шаруашылықжүргізуқұқығы бар республикалықмемлекеттіккәсіпорны; «ҚазақстанРеспубликасыҰлттықБанкінің Банкнот фабрикасы» шаруашылықжүргізуқұқығы бар республикалықмемлекеттіккәсіпорны.

 • Слайд 13

  Ұлттық Банк: «Қазақстанныңсалымдарғакепілдік беру қоры» «Сақтандырутөлемдерінекепілдік беру қоры» «Қазақстанныңипотекалықнесиелергекепілдік беру қоры» «ҚазақстанАктуарлықорталығы» «„Q-BRO“ ҚазақстанҰлттықБанкіРезервтікОрталығы» акционерлікқоғамдарыныңқұрылтайшысыболыптабылады. Ұлттық Банк «„ГНПФ“ жинақтаушызейнетақықоры» акционерлікқоғамыакционерлерініңбіріболыптабылады

 • Слайд 14

  ҚР ҰлттықБанкіорталықаппаратыныңқүрылымы:[өңдеу] зерттеужәне статистика департаменті; төлем балансы және валюта реттеу департаменті; заңдепартаменті; монетарлықопераңиялардепартаменті; бухгалтерлікесепдепартаменті; ақпараттықтехнологиялардепартаменті; ішкі аудит департаменті; қызметкерлермен жұмысдепартаменті; қолма-қолақшаменжұмысбасқармасы; халықаралыққатынастарбасқармасы; төлемжүйелерібасқармасы;

 • Слайд 15

  ҚР Президентінің 2003 ж. 31 желтоқсандағыЖарлығыменҚР ҰлттықБанкіқайтаүйымдастырылды, одан ҚР Қаржынарығынжәнеқаржыүйымдарынреттеужәнеқадағалауагенттігібөлініпшығарылды. ҚР Президентінің 2004 ж. 10 желтоқсандағыЖарлығыменҚР ҰлттықБанкініңорталықаппаратыныңқүрылымынамынадайөзгертулеренгізілді: қолма-қолақшаменжұмысжәнетөлемжүйелерібасқармаларыдепартаменттерболыпқайтақұрылды; монетарлықоперациялардыесепкеалубасқармасықұрылды

 • Слайд 16
Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке