Презентация на тему "Банк жүйесі"

Включить эффекты
1 из 8
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Банк жүйесі". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  8
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Банк жүйесі
  Слайд 1

  Банк жүйесі

  Кадыров Султан 12 С

 • Слайд 2

  Қазіргікоммерциялықбанктер — бұлтікелейкәсіпорындарға, ұйымдарға, сондай-ақхалыққақызметететінбанктердібілдіреді. Коммердиялықбанктердеп, бұлжердеҚазақстанРеспубликасындағыекіншідеңгейдегібанктертуралыайтылыпотыр. Коммерциялықбанктермынадайбелгілерінебайланыстыжіктеледі: 1. Жарғылықкапиталдыңқалыптасуынақарай:мемлекеттік; акционерлік; жеке; пай қосуарқылы (жауапкершілігішектеулісеріктестік); аралас (шетелкапиталыныңқатысуымен). 2. Операцияларыныңтурлерінеқарай:әмбебап, яғниэкономиканыңбарлықсалаларынабірдейжәнекеңкөлемдібанктікқызметкөрсететінбанктер; маманданған, яғнибірғанасалағақызметкөрсететінбанктер; 3. Аумақтықбелгісінеқарай:халықаралық; мемлекетаралық ұлттық; аймақтық; 4. Салалықбелгісінеқарай:өнеркәсіптікбанктер; саудабанктері; ауылшаруашылық банктері; құрылысбанктері; басқа. 5. Филиалдар санынақарай:филиалсыз; кепфилиалды.

 • Слайд 3

  Акционерлікбанктердіңжарғылық капиталы шығаратынакцияларынсатудантүсетінтүсімдерденқүралады. Акцияларекітүргебөлінеді: жайжәнеартықшылығы бар. Жай акция — оныңиелерінесолқоғамдыбасқаруісінеараласуына, оныңпайдасынақарай дивидент алыпотыруғакүқыкбереді. Ал артықшылығы бар акция — оныңиесінекоғамдыбасқаруғақатысуынақұқықбермегенмен, уақытылы, яғниқоғамныңпайдасынабайланыссызтұрақтыпайызыналуға, қоғамбанкроттыққаұшырағанжағдайлардажай акция иесіненбұрынқоғамғакосқанөзүлесіналуғақұқықбереді. Егер де банк жауапкершілікшектеуліқоғамтүріндеқұрылғанболса, ондаоныңжарғылыққорыныңәрқұрылтайшығатиетінүлесіқұрылтайшылыққұжаттаанықталадыжәнебұлбанктіңқатынасушыларынемесекұрылтайшыларыөздерінетиістіүлесшегіндеғанаоныңміндетгемелерінежауапбереді. Банктіңұйымдастырылуыжәнеқұқықтықнысанындағыбайланыссыз, оныңжарғылық капиталы оныңқатынасушылары, жекежәнезандытұлғаларесебіненкұрылады. Жәнеолардыңміндеттемелерініңқамтамасызетуқұралыболыптабылады. Жарғылық капитал, оныңқатынасушыларыныңменшіктіқаражатыесебіненғанақұрылуымүмкін. Банктікнесиелересебіненжарғылықкапиталдықұруғатыйымсалынады. Банктіңжарғылық капиталы тек ақшалайқаражаттаресебіненқұрылуымүмкін. ҚазақстанРеспубликасындағыбанктікжүйеде 01.01.2009 жылғыстатистикалықмәліметтербойыншақазіргіжұмысжасайтынекіншідеңгейдегібанктердіңбарлығыдерлікакционерлікқоғамнысанындағыбанктер, соныңішіндеекі банк канамемлекетке 100% тиесілібанктер, оларға: Қазақстан Даму банкі мен Тұрғынүйқұрылысыбанкі, ал шетелкапиталыныңқатысуымен (100 - 10 банк, 50% — аса - 6 банк) құрылғанбанктерде саны - 16, онынішіндееншілесбанктер— 11.

 • Слайд 4

  Банктіксектордыңкұрылымы

  90-жылдың басындабанктердің саны 200-ден асты, әринебұл, олардыңэкстенсивтіжағынандамуынсипаттаса, 95-жылдың орта кезіненбастап, 2000 жылғадейінХалықаралықстандартқаөтуібарысындабанктеріміздің саны бірденкысқарды, әринебұлқұбылысты, олардыңинтенсивтікнемесесапалықөсуіменбайланыстыруғаболады. 2009 жылдың 1 қаңтарына Қазақстандағыжұмысжасайтынбанктер саны 37 құрады, соныңішінде Алматы қаласында 32 банк, 31 филиал және 284 есепайырысу-кассалықбөлімдерқызмететеді. Жалпыбанктердің 90%-ыныңбіріріқаладаболуы банк капиталыныңреспубликаныңөзгеөңірлердедұрысбөлінбеуінеықпалетуінкөрсетеді. Банктердің тек Алматы қаласындашоғырлануы, оныңбұрынғыастана, қазіргіқаржыорталығынаайналусебебінебайланыстыболыпотыр. Біздіңойымызша, банктердіңқатарындабүгінгікүніөңірлікбанктержетіспейді, қазіргібанктердіңөңірлердефилиалдарынұстауыаймақтардыңэкономикалықжағынантолыққамтамасызетеалмайтынысөзсіз, сондықтанендігіжердеөңірлердіңезбанктерініңашылумәселесіншешуқажет. Халықаралықсарапшылардыңбағалауынша 15 млн. халқы бар ел үшін 33 банк көптікжасайдыекен. Банктердіңкептігібанктердіңбәсекелестігінарттыратүсетіндігінескерсек, Үкіметтің «үлкенүштіктің» банк нарығын монополияландыруы туралыайтылған сыны орынсыздаусияқтыкөрінеді. Әсіресе «үлкенүштіктің» банктікқызметтернарығынмонополияландыруы, олардыңбанктік топ құруыментікелейбайланыстыболыпотыр.

 • Слайд 5

  ҚазақстанРеспубликасындабүгінгікүнімынадайбанктерденкұралған 9 банктік топ қызмететуде:

  «Қазкоммерцбанк» АҚ, «ТұранӘлемБанкі» АҚ, «ҚазақстанХалыкБанкі» АҚ, «Темірбанк» АҚ, «ЦентрКредитБанкі» АҚ, «НұрБанк» АҚ, «Каспий Банкі» АҚ, «АБН АМРО ҚазақстанБанкі» ЕБ АҚ, «АСҚ Банкі» АҚ.

 • Слайд 6

  Еншілесбанктердіңнемесешетелдікбанктердіңқызмететуініңбіздіңбанктіксектордыңдамуыүшіноңжәнетерісәсеретуімүмкін. Оңжағыондайбанктердіңболуыбәсекелестіктітудыраотырып, банктіңқызметтері мен операцияларыныңсапаларынарттыруғаықпалетеді. Яғнижаңатехнологияларменжұмысжасауғаынталандырады. Ал терісәсерібүгінгікүніолардыңкөбі, шетелденқарызалуғажатысты бар мүмкіндіктерінпайдаланып, банктердіңсыртқықарыздарыныңөсуінеықпалетуде. 2003—2007 жылдараралығындаҚазақстанРеспубликасының банк секторы экономикалықөсу, халықтын, табысының, нақты сектор кәсіпорындарыныңнесиелікқабілеттілігініңесуіжөнехалықаралық капитал нарығындағықаржыресурстарынын, арзандауыжағдайындадамыды. Осы факторларғабайланыстыбанктердегіхалықтыңсалымдарыныңжәнебанктердің жиынты0 активтерініңкөлемініңөсуінегізделдіжәнебанктердіңжоғарынесиелікбелсенділігі мен жалпы банк 0ызметі ауқымыныңөсуүрдісіайқындалды. Отандықбанктердіңсыртқыэкономикалыққызметінкеңейтудіңбіржолыболыпшетелдердежәне ТМД елдеріндеөкілеттіктері мен еншілесбанктерінашуболыптабылады. Бүгінгікүніотандықбанктеріміздің 14 өкілдіктеріреспубликамыздантысқарыжерлердеқызмететуде. 2005 жылы «АСҚ банкі» АҚ-ның РесейФедерациясындажәне «Альянс Банк» АҚ-ныңҚырғызстандаеншілесбанктеріашылды. Осындайтәсілмен, 2006 жылыҚазақстанның 4 коммерциялықбанкініңкөршімемлекеттердеорналасқан 5 еншілесбанкіпайдаболды.

 • Слайд 7
 • Слайд 8

  2009 жылғы 1 тамыздағыжағдайбойыншаекіншідеңгейдегібанктерініңқаржылықкөрсеткіштері

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке