Презентация на тему "Биологиялык сагат жене физикалык сагат "

Включить эффекты
1 из 16
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
4.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Биологиялык сагат жене физикалык сагат ". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  16
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  Биологиялық сағат және физикалық сағат Орындаған: 1 курс магистранті Ахметова А. Баймурат М. Тексерген: Кулбаева М.С. биология және биотехнология факультеті биофизика және биомедицина кафедрасы 2016ж.

 • Слайд 2

  Жоспар:

  Биологиялық сағат Ішкі сағаттардың жұмысы Физикалық сағаттардың мәні

 • Слайд 3

  Биологиялық сағат

  Биологиялық сағат – жануарлар мен адамның уақыт өлшемін бағдарлау қасиеті. Олжасушалардағы физикалық-химиялық және физиологиялық процестердің белгілібіруақытта қайталанып отыруына(биологиялық ырғақ) негізделген. Мұндай қабілеттілік біржасушалыларданбастападамға дейін – тіріағзалардың барлығында болады. «Биологиялық сағат» тұтас ағзалардың да, сондай-ақ клетка ішіндегіпроцестердің де дұрыс тәуліктік жұмыс ырғағын басқарады.

 • Слайд 4

  Ұзақ ауасаяхатының таралуынабайланыстыкөптеген адамдар десинхронизация феноменіментанысты. Бірнешесағаттық белдеудіұшып өтетін реактивтісамолеттің жолаушысыәдетте шаршаусезімінж\едискомфорттыбасынанөткізеді.Олөз биологиялық сағаттарының жергіліктісағатқа ауысуыменбайланысты. Ұқсас десинхронизация біржұмыстан екіншіжұмысқа ауысқан адамдарда да байқалады

 • Слайд 5

  Сағат түнгі 1. Ұйқының барлық фазаларынөтіп, көпшілігі ұйықтап жатыржәне оларсәл ғана шуданояныпкетуімүмкін. Егербіреубұл уақытта жұмыс істепотырса, олөзін шаршаңқы сезінеді. Адам денесіауруға сезімталкеледі. Сағат түнгі 2 . Осы кездебауырулызаттардыбіржақтылы етудітездетіп, тазартужүргізеді. Егерсізжұмыс істепотырсаңыз, бұл уақытта шай, кофе, спирттікішімдікішпеңіз.Оның орнынабір стакан су, сүт ішіңіз.Ең дұрысы ұйықтау: дәл осы уақытта «зияндыгормондар» активтеледі. Сағат түнгі 3 . Денедемалудажәнее бізфизикалық жағынан әлсізбіз, қан қысымы өте төмен, пульс пен тынысалубаяулайды. Ең қатты ұйқы уақыты, бұлшық еттербосайды, сана-сезімөшеді.

 • Слайд 6

  Сағат түнгі 4 . Денедегібарлық органдардың қызметі баяулап, қан қысымы төмендейді.Бұл уақытта астмасы бар ауру адамдардақатты приступтарболуымүмкін. Сағат түнгі 5 . Біздің ағзамыздыкелеркүнді күтуге жұмылдырылады. Осы уақытта тұратын адамдар тез сергеккүйге көшеді. Осы кездеқатерлі ісікжәне басқа сырқат жасушаларыбөлінуі біршаматездейді.

 • Слайд 7

  Таңғы сағат 6. Қысымжоғарылап, жүрек тез соғабастайды. Ұйқымыз келіптұрса да, денеояныпкетті. Адамның естесақтау қабылеті ең жоғарғы шегінежетеді. Таңғы сағат 7. Иммундық жүйе қуатты болады – осы уақытта сіздің тұмауды жұқтыру мүмкіндігіңіз төмен. Ас үйгеасығыңыз: 7-гі таңғы ас өтепайдалы – желінгенбарлықкөмірсуларэнергияғаайналады. Бүйрек үсті без гормонының бөлініп шығуы ең жоғарғы шегінежетеді. Қанайналымытездейді.

 • Слайд 8

  Таңғы сағат 8 . Бауырулызаттардантолық босайды. Бірақ бұл уақыт жүрегі ауыратындарүшін жақсы емес: қан қоюланады, оны сұйылтатын бөліктер әлі тыныштық күйде. Таңғысағат 9 . Жүректіңтолыққызметібасталады. Рух көтеріңкіболады. Адамның жұмысқа белсенділігіартады.Ойлауқабілеті активтеледі: бірмақала оқып немесеэмтихантапсыруға қолайлы уақыт.Таңғысағат 10 . Адамныңзейіншоғырландыруқуаты мен естесақтауқуатыеңжоғарышектеболады. Бұл сәт қызмет істеудің ең өнімді кезісаналады.Жұмысқа байланыстыкездесулернемесежиналыстарға сәтті уақыт: біздің санамызадекваттышешімқабылдауға дайын. Таңғысағат 11. Организмніңбарлыкүші – жоғарыфазада. Жүрекбарлықауыртпалықты, жүктеменікөтеругедайын. Көздіңкөруқуатыерекшежақсарып, жарыққаөтесезімталкеледі.Тал түссағат 12 . Кішкенебосаңсуға демалуға болады: таңертеңгі күшіміз азаяды. Көп тамақ жеугеболмайды, оны түскі асқа қалдырыңыз. Сағат 13 . Асқазан астықажетсінеді.Дәрігерлердің айтуыбойынша: қазір түскі ас ішугеотырмасаңыз, кейіноперациялық үстелдің үстінде жатуыңыз мүмкін.

 • Слайд 9

  Сағат 14. 24 сағаттықциклдағы 2-ші еңтөменгінүкте: реакция баяулайды, қолдаререкшесезімталболады. Сағат 15. Сезіммүшелерікүшейеді. Бас қайтаданақылды бола бастайды. Сағат 16. Қандақантмөлшеріжоғарылайды (дәрігерлер оны «түскіастанкейінгі диабет» депатайды). Бұлуақыттасізкез-келгенауырсынудыкөтереаласыз (тіптістоматологтіңорындағындасезінетінауырсынуды). Сағат 17 . Өнімділікжоғары. Бұлшық еттербұрын соңды болмағандай жұмыс істейді. Қатерліісікжасушаларыныңбөлінуіеңбаяубөлінетінмезгілі. Сағат 18. Көпқимылдағыңкептұрады. Жаяуқозғалыңыз, егер осы уақыттакөліктіңрулінеотырсаңыз, авария сіздіәрбіркилометрдекүтеді. Сағат 19 . Қысым жоғарылайды, бізкүйгелек мазасызболамызжәне кішкененәрсеге бола ашуланыпкетеміз.

 • Слайд 10

  Сағат 20.Жақсыкүйдеболасыз. Бұлуақыттадостарменбіржердеотыруғаболады: кездесукөңілдіболады. Сағат 21. Кешкіестесақтаушиеленіседі. Күндізестіп, көргеннәрселерқайталайескетүседі. Олнәрселерді осы кездеестесақтауғаболады. Оқушылардыңсабақжаттауынатиімдімезгілдердібірі.Асқорытумүшелерінкөптамақпентолтырмаңыз. Сағат 22 . Егерұйқыға жатсаңыз – сізгеқатты және бірқалыпты ұйқтай аласыз. Талмаауруыжиіқозады. Сағат 23 . Бастықандай да бірақпаратпен толтырмаңыз, олжойылыпкетеді – себебібұл уақытта бізессізболасыз. Түнортасы. Егерұйықтапжатсаңызқайырлытүн. Ал егерояуболсаңыз – уақытты бос өткізбеңіз: дәл осы уақыттаадамдарғакереметойларкеледі.

 • Слайд 11
 • Слайд 12

  Биологиялық сағаттарастрономиялықориентирлердіпайдаланыпкөптегенжануарларғабағыттытаңдауғакөмектеседі. Бұлмүмкін, егербіруақыттааспанденелері мен тәулікуақытыбелгіліболса. М\ы, солтүстікжартышарда тал түстекүн тура оңтүстіктеорналасады. Басқасағаттардаоңтүстікбағыттыанықтауүшінкүнніңорналасуынбілеотырып, жергіліктіуақытқабайланыстыбұрыштықтүзетужасаукерек. Өздерініңбиологиялықсағаттарынпайдаланып, кейбірқұстар, балықтар ж\е көптегенжәндіктерүнеміосындайесептержүргізеді. Убица киттердің тобы Дельфиндер

 • Слайд 13

  Гипоталамус

  Барлық мүшелердің ырғағын реттейді, ішкі ортаның қалыпты жұмысына жауап береді, басқа мүшелермен байланысын жүзеге асырады.

 • Слайд 14

  Физикалық сағаттар

  Сағат – біздің өміріміздің ажырамас бөлігі Ф. Браун, «cloque» - «қоңырау»,

 • Слайд 15

  Барлық тірі ағзалар алып күн сағаттарының ырғағына тәуелді тіршілік етеді. Атап өткендей, адам ағзасы ғаламшар ауқымында біртұтастықтың бір бөлігі болып табылады. Және де реттеуші орталықтың рөлін орталық жүйке жүйесіндегі, яғни бас мидағы кейбір құрылымдары атқарады. Олар биологиялық сағаттар деп аталады және сыртқы және ішкі ырғақтар арасындағы әрекеттерді байланыстырып отырады. Және күн сәулесімен, макроцентр орталығымен, ағзаның реттеуші сатыларымен тікелей қарым – қатынаста болады. Осындай ырғақтық өзара әрекеттесу барысында адам ағзасы сағаттарының бірыңғай ырғағын қалыптастырады.

 • Слайд 16

  Пайдаланған әдебиеттер

  М.: Медициналық энциклопедия. 1991—96 гг. Биологиялық ырғақтар /Под ред. Ю. Ашоффа: 2 т.- М.: Мир, 1984. Малахов Г. П. Биоритмология ж\е уринотерапия.- СПб.: АО «Комплект», 1994. денсаулықтың Биологиялық ырғақтары здоровья /Гриневич В.//Наука и жизнь, 2005, № 1. «Қазақстан»: Ұлттық энцклопедия / Бас редактор Ә. Нысанбаев – Алматы «Қазақ энциклопедиясы» Бас редакциясы, 1998 жыл, ISBN 5-89800-123-9, II том http://www.pptcloud.ru/theme/hronobiologiya/1/ Подробнее: http://shine-watch.prom.ua/a216780-vliyanie-naruchnyh-chasov.html

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке