Презентация на тему "Національний банк України"

Включить эффекты
1 из 26
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Національний банк України". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  26
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Слайд 1

  ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА СЛУЖБА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ Презентація З курсу Банківське право України

 • Слайд 2

  Національний банк України

  План 1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійнаправова природа НБУ 2. Функції НБУ за чиннимзаконодавством 3. Керівніоргани НБУ 4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України

 • Слайд 3

  1. Правовий статус НБУ як центрального банку країни. Подвійнаправова природа НБУ.

  Центральні банки — цеюридичні особи, щомаютьособливий статус, відмітнаознакаякого — відособленість майна банку від майна держави.

 • Слайд 4

  Правовий статус центральнихбанківхарактеризується такими основнимичинниками:

 • Слайд 5

  Правовий статус центральнихбанківхарактеризується:

 • Слайд 6

  Щодо правового статусу НБУ, то слід сказати що:

  Вінвизначений, в першу чергу, КонституцієюУкраїни та Законом України “Про Національний банк України”.

 • Слайд 7

  Також, слід звернути увагу на те, що:

  Національний банк Україниє органом зіспеціальним статусом. Цеозначає, щовін не відноситься до жодноїгілкивлади. Тому, для виконанняфункційНаціональний банк повинен бути наділенийпевноюсамостійністю та незалежністювідіншихорганівдержавноївлади.

 • Слайд 8

  2. Функції НБУ за чиннимзаконодавством.

  Функції, якіздійснюютьсявсіма без виняткуцентральними банками, поділяють на:

 • Слайд 9

  До регулюючихфункційвідносять:

 • Слайд 10

  Контрольніфункціївключають:

 • Слайд 11

  Обслуговуючіфункціїполягають:

 • Слайд 12

  ФункціїНаціонального банку закріплені:

 • Слайд 13

  Згіднозістаттею 99 КонституціїУкраїни, прийнятою в 1996 році, основною функцією центрального банку держави - НаціональногобанкуУкраїни - єзабезпеченнястабільностігрошовоїодиниці - гривні.

 • Слайд 14

  Але, для здійснення основної функції Національний банк здійснює, зокрема, такі функції:

  - відповідно до розроблених Радою Національного банку УкраїниОсновних засад грошово-кредитноїполітикивизначає та проводить грошово-кредитнуполітику; - монопольно здійснюєемісіюнаціональноївалютиУкраїни та організуєїїобіг; - виступає кредитором останньоїінстанції для банківіорганізує систему рефінансування; - встановлює для банків правила проведеннябанківськихоперацій, бухгалтерськогооблікуізвітності, захистуінформації, коштів та майна; - організовуєстворення та методологічнозабезпечує систему грошово-кредитноїібанківськоїстатистичноїінформації та статистики платіжного балансу; - визначає систему, порядок іформиплатежів, у тому числіміж банками; - визначаєнапрямирозвиткусучаснихелектроннихбанківськихтехнологій, створює, координує та контролюєстворенняелектроннихплатіжнихзасобів, платіжних систем, автоматизаціїбанківськоїдіяльності та засобівзахистубанківськоїінформації;

 • Слайд 15

  - здійснюєбанківськерегулювання та нагляд; - ведеДержавнийреєстрбанків, здійснюєліцензуваннябанківськоїдіяльності та операцій у передбачених законами випадках; - складаєплатіжний баланс, здійснюєйогоаналіз та прогнозування; - здійснюєвідповідно до визначенихспеціальним законом повноваженьвалютнерегулювання, визначає порядок здійсненняоперацій в іноземнійвалюті, організовуєіздійснюєвалютний контроль за банками та іншимифінансовимиустановами, якіотрималиліцензіюНаціонального банку України на здійсненнявалютнихоперацій; - забезпечуєнакопичення та зберіганнязолотовалютнихрезервівіздійсненняопераційз ними та банківськимиметалами; - представляєінтересиУкраїни в центральних банках інших держав, міжнародних банках та іншихкредитнихустановах, деспівробітництвоздійснюється на рівніцентральнихбанків.

 • Слайд 16

  3. Керівніоргани НБУ

  Відповідно до статті 8 Закону України “Про Національний банк України” керівними органами Національного банку є: -Рада Національного банку України -ПравлінняНаціонального банку України.

 • Слайд 17

  Щодо Ради Національного банку, то: До складу Ради Національного банку входять члени Ради Національного банку, призначені Президентом України та Верховною Радою України. Голова Національного банку, якийпризначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента України, входить до складу Ради Національного банку за посадою. Членом Ради Національного банку може бути громадянинУкраїни, якиймаєвищуекономічнучифінансовуосвітуабонауковийступінь у галузіекономіки та фінансіві при цьомумаєдосвідпостійноїроботи в органах законодавчоївлади, або на керівних посадах центральноївиконавчоївлади, абобанківськійустанові, чинауковоїроботи за фінансовоючиекономічною тематикою. Президент України та Верховна Рада Українипризначають по сімчленів Ради Національного банку.

 • Слайд 18

  Рада Національного банку має, зокрема, такіповноваження:

  - Відповідно до загальнодержавноїпрограмиекономічногорозвитку та основнихпараметрівекономічноготасоціальногорозвиткуУкраїнирозробляєОсновні засади грошово-кредитноїполітики та вносить їхВерховнійРадіУкраїни для інформування, здійснює контроль за їхвиконанням. - Здійснюєаналізвпливугрошово-кредитноїполітикиУкраїни на стан соціально-економічногорозвиткуУкраїни та розробляєпропозиціїщодовнесеннявідповіднихзмін до неї. - Затверджує Регламент Ради Національного банку України. - Затверджуєкошторисдоходів та витратНаціонального банку УкраїниіподаєВерховнійРадіУкраїнийКабінетуМіністрівУкраїни до 1 вересня поточного року прогнозованівідомості про сальдо кошторису для включення до проекту Державного бюджету України на наступнийрік. - Приймаєрішення про збільшеннярозміру статутного капіталуНаціонального банку. - Затверджуєщорічно до 1 липнязвіт про виконаннякошторисуНаціонального банку та розподілприбутку за звітнийбюджетнийрік.

 • Слайд 19

  Правління НБУ:

  ПравлінняНаціонального банку очолює Голова Національного банку. Кількісний та персональний склад ПравлінняНаціонального банку затверджується Радою Національного банку. Заступники ГоловиНаціонального банку входять до складу Правління за посадою.

 • Слайд 20

  ПравлінняНаціонального банку виконуєтакіфункції:

  1) приймаєрішення: - щодоекономічнихзасобів та монетарнихметодів, необхідних для реалізаціїОсновних засад грошово-кредитноїполітикивідповідно до прийнятихрішень Ради Національного банку зцихпитань та необхідностізабезпеченнястабільностіікупівельноїспроможностінаціональноївалюти; - про емісіювалютиУкраїни та вилученнязобігу банкнот і монет; - про змінупроцентних ставок Національного банку; - щодолімітівпозабалансовихзобов'язаньНаціонального банку; - щодорозподілуприбутку та порядку відрахуваньдоходів до Державного бюджету; - щодомінімальногорозмірузолотовалютнихрезервівНаціонального банку; - про умови допуску іноземногокапіталу до банківськоїсистемиУкраїни; - про встановленняекономічнихнормативів для банків;

 • Слайд 21
 • Слайд 22

  Щодо голови НБУ,то:

  Вінпризначається на посаду Верховною Радою України за поданням Президента Українибільшістювідконституційного складу Верховної Ради Українистроком на п'ятьроків. У разі не затвердження Верховною Радою Україникандидатури, запропонованої Президентом України, питаннякерівництваНаціональним банком, а також порядок внесенняновоїкандидатурирегулюються Законом України “Про тимчасовевиконанняобов'язківпосадовихосіб, якихпризначає на посаду за згодоюВерховної Ради України Президент УкраїниабоВерховна Рада України за поданням Президента України”. Одна кандидатура можевноситись не більшедвохразів.

 • Слайд 23

  4. Організаційно-функціональна структура Національного банку України

 • Слайд 24

  До системиНаціонального банку входять:

  1)центральнийапарат, 2)філії (територіальніуправління), 3)розрахунковіпалати, 4)Банкнотно-монетнийдвір, 5)фабрика банкнотного паперу, 6)ДержавнаскарбницяУкраїни, 7)Центральнесховище, 8)спеціалізованіпідприємства, 9)банківськінавчальнізаклади 10)іншіструктурніодиницііпідрозділи, необхідні для забезпеченнядіяльностіНаціонального банку.

 • Слайд 25

  Національний банк в межах, визначенихзаконодавством, самостійновирішуєпитанняорганізації, створення, ліквідації та реорганізаціїструктурнихпідрозділівтаустановНаціонального банку, йогопідприємств, затверджуєїхстатути та положення.

 • Слайд 26

  Роботу виконала студентка групи ПБ-37Крицкалюк Іванна Ірпінь 2012

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке