Презентация на тему "Освіта. Культурне право"

Включить эффекты
1 из 9
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
3.0
1 оценка

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Презентация для школьников на тему "Освіта. Культурне право" по обществознанию. pptCloud.ru — удобный каталог с возможностью скачать powerpoint презентацию бесплатно.

Содержание

 • Освіта. Культурне право
  Слайд 1

  Освіта. Культурне право

  Підготувала Рошко Ірина ДО-21

 • Слайд 2

  У найбільшзагальномурозумінніці права за своєюсуттюєміроюдуховності, яку гарантуєособі держава ізурахуванням умов життяйдіяльностігромадян, суспільстваідержави. За своїмзмістомкультурні права ісвободи - цесуб'єктивніправалюдини в культурній (духовній, ідеологічній) сфері, це - певніможливості доступу до духовнихздобутківсвого народу івсьоголюдства, їхзасвоєння, використанняйучасті у подальшомуїхрозвитку.

 • Слайд 3

  Утвердженняізабезпечення права людини на освіту в будь-якійкраїніє одним знайважливішихобов'язківдержави. Цезумовленотим, щоосвіта в сучасномуглобалізованомуйінформатизованомусвіті все більшестаєвирішальнимчинникомсуспільногопрогресуінаціональноїбезпеки, важливоюскладовоюповногорозвиткулюдськоїособистості, збільшенняповаги до прав і свобод людини. Сьогодніцілком очевидно, що без необхідноїосвітилюдина не зможезабезпечитисобіналежних умов життяіреалізуватись як особистість, а такожусвідомитиізахиститисвої права. Високийрівеньосвіченостінаселенняєважливимчинником, що позитивно впливає на створеннясприятливих умов для повноїреалізації прав і свобод людиниігромадянина.

 • Слайд 4

  Коженмає право на освіту, визначається у ст. 26 Загальноїдекларації прав людини. Встановлюєтьсявимогабезоплатностізагальної та початковоїосвітитаобов'язковістьостанньої. Право на освітує одним ізнайважливіших прав людини, щовизначає не тількисоціальнийрозвитоклюдини, а ійогосуспільний статус. У ст.13 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права закріплюєтьсяспрямованістьосвіти на повнийрозвитоклюдськоїособистостіізбільшенняповаги до прав людини та основних свобод. Вона повинна сприятивзаєморозумінню, терпимостіідружбіміжусіма народами, расовими та релігійнимигрупами..

 • Слайд 5

  Ідеологічнийплюралізмсуспільствавідображаєтакожакадемічна свобода (свободавикладання). Вона передбачає право вчителявикладатисвій предмет так, як вінвважає за потрібне. Учням та їх батькам академічна свобода дає право обирати таких викладачів, чиї погляди та підходи до дисципліни, щовивчається, вбачаютьсянайбільшприйнятними. Це право випливаєіз п. З та 4 ст. 13 Міжнародного пакту про економічнісоціальні та культурні права. КонституціяУкраїни, закріплюючи в ст. 53 право на освіту та обов'язковістьповноїзагальноїсередньоїосвітивизначає, щобезоплатноюєосвіта, в тому числіівища в державних та комунальнихнавчальних закладах. Це право маєкожнийгромадяниннезалежновідсоціальногопоходження, національності, політичних, релігійних та іншихпереконань, статі, майнового стану та іншихознак. Право громадян на освітузабезпечується: розгалуженою мережею навчально-виховнихзакладів, якіможуть бути як державними, так іприватними; системою науковихустанов, закладівпідвищеннякваліфікації та перепідготовкикадрів; відкритим характером навчально-виховнихзакладів; створення умов для вільноговиборупрофілюнавчаннявідповідно до їхінтересів та уподобань; різними формами навчання - очною, заочною, вечірньою; останнім часом з'явиласьщейдистанційна форма навчання.

 • Слайд 6

  Право на вільний доступ до культурнихцінностейналежитьдотретьогопокоління прав людиниізнайшлосвоєконституційнезакріпленняпорівняно недавно. Дуже часто це право пов'язуютьзі свободою творчості та захистомінтелектуальноївласності. Загальнадекларація прав людини у ст. 27 закріплює право кожного вільнобрати участь у культурному життісуспільства, захоплюватисьмистецтвом, брати участь у науковомупрогресіікористуватисяйого благами. У ст. 15 Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права закріплено право на захистморальних та матеріальнихінтересів особи, щовиникають у зв'язкузбудь-якиминауковими, літературнимичихудожнімипрацями, автором яких вона є. Держава повинна вживатизаходів для охорони, розвиткуіпоширеннядосягнень науки та культури. Обов'язкомдержавиєповагасвободи, щобезумовнонеобхідна для науковихдослідженьітворчоїдіяльності. Державиповиннізаохочуватирозвитокміжнароднихконтактів та співробітництва у науковій та культурнійгалузях.

 • Слайд 7

  Заохочення та захисткультурних прав людиниєзавданнямспеціалізованоїміжнародноїорганізації - ЮНЕСКО. До компетенції ЮНЕСКО входить захист права на освіту, права на використаннянауковихдосягнень, права на безперешкодну участь у культурному житті та інші. ЮНЕСКО видала низку рекомендаційщодозакріплення та гарантійздійсненнякультурних прав. Вони знайшлисвоєвідображенняіпід час прийняттяКонституціїУкраїни 1996 року.

 • Слайд 8

  Свобода літературної, художньоїнауковоїітехнічноїтворчості (ст. 54 КонституціїУкраїни) маєзагальний характер, тобтоцією свободою володіютьусігромадяни, а не тільки особи творчихпрофесій. Хочатворчіпочинаннявластивівсім видам праці, аленайширше вони втілюються у сферіінтелектуальної, духовноїдіяльності, тому у ст. 54 КонституціїУкраїнизазначається, зокрема, що свобода творчостігарантуєтьсязахистомінтелектуальноївласностігромадян, їхніхавторських прав, моральнихіматеріальнихінтересів, щовиникають у зв'язкузрізними видами інтелектуальноїдіяльності: право на результатиінтелектуальної, творчоїдіяльностігарантується, зокрема, забороноювикористовуватиабопоширювати без згодиавторіврезультатиїхінтелектуальної, творчоїдіяльності, за винятками, встановленими законом. Крім того, держава сприяєрозвиткові науки, встановленнюнауковихзв'язківУкраїнизісвітовимспівтовариством. Культурна спадщинаохороняється законом. Держава забезпечуєзбереженняісторичнихпам'яток та іншихоб'єктів, щостановлятькультурнуцінність, вживаєзаходів для повернення в Українукультурнихцінностей народу, якіопинилися за її межами (ст. 54).

 • Слайд 9

  Право на результатисвоєїінтелектуальної, творчоїдіяльностіреалізується за допомогою низки законодавчихактів, якимизабезпечується право на вибір та провадженняінтелектуальної, творчоїдіяльності, а такожзабезпечуються права інтелектуальноївласності, авторськіправаізв'язаніз ними майнові права та моральніінтереси. Об'єктами права інтелектуальноївласностіє твори науки, літературиймистецтва, винаходи, моделі, промисловізразки, раціоналізаторськіпропозиції, знаки для товарівіпослуг, результатинауково-досліднихробіт та іншіздобуткиінтелектуальноїпраці. Ці права гарантуютьсятим, що без згоди автора (власника) ніхто не можевикористовуватиїх, крімвинятків, визначених законом. З метою захистусвоїх прав особа, яка маєавторське право абобудь-якуправомочність на твір, для посвідчення авторства на обнародуванийчинеобнародуванийпротягомтермінуохорониавторського права твірможейогозареєструвати в офіційнихдержавнихреєстрах. Про реєстрацію прав автора видаєтьсясвідоцтво.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке