Презентация на тему "Аудит капіталу підприємства"

Включить эффекты
1 из 22
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Аудит капіталу підприємства". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  22
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Аудит капіталу підприємства
  Слайд 1

  Аудит капіталу підприємства

  Виконала: Дмитренко Яна

 • Слайд 2

  План

  Капітал та його види. Мета, завдання та об'єкт власного капіталу. Аудит власного капіталу.

 • Слайд 3

  Капітал- це джерело утворення активів підприємства, сформоване за рахунок власних і залучених коштів. Власний капітал суб'єкта господарювання визначається вартістю його майна, тобто чистими активами.

 • Слайд 4

  За рівнем відповідальності власний капітал поділяється на: - статутний капітал; - пайовий капітал; - додатковий капітал; - резервний капітал; - капітал цільових (спеціальних) фондів. Власний капітал засновників (учасників) поділяється на дві частини: 1) реєстрований; 2) нереєстрований

 • Слайд 5

  Мета аудиту відповідно до МСА 200 "Ціль і основні принципи аудиту фінансової звітності" полягає у висловленні аудитором незалежної професійної думки щодо правильності відображення у звітності підприємства інформації про власний капітал.

 • Слайд 6

  Завдання аудиту власного капіталу: 1) перевірка наявності і відповідності форм установчих документів; 2) встановлення дотримання норм чинного законодавства щодо формування власного капіталу та відповідності його даним установчих документів; 3) виявлення повноти і своєчасності внесків засновників підприємства та правильність відображення в обліку величини власного капіталу; 4) перевірка своєчасності сплати мінімального розміру статутного (пайового) капіталу підприємства під час його реєстрації;

 • Слайд 7

  Завдання аудиту власного капіталу:

  5) встановлення правомірності і правильності відображення в обліку змін власного капіталу протягом звітного періоду; 6) перевірка правильності вартісної оцінки майна, внесеного засновниками; 7) встановлення дотримання чинного законодавства щодо оформлення первинних документів і ведення бухгалтерського обліку власного капіталу; 8) перевірка повноти і правильності відображення у звітності структури власного капіталу та змін, що відбулися протягом року.

 • Слайд 8

  Об’єктами аудиту власного капіталу підприємства є:

  документи, бухгалтерський облік і оподаткування власного капіталу; статут, установчий договір, протоколи зборів акціонерів правління, наказ про облікову політику та інші розпорядчі документи; первинні документи з відображення власного капіталу підприємства, регістри аналітичного і синтетичного обліку; бухгалтерська звітність підприємства.

 • Слайд 9
 • Слайд 10

  3. Аудит власного капіталу

  Аудит статутного капіталу. При перевірці установчих документів аудитору необхідно перевірити:

 • Слайд 11
 • Слайд 12

  Аудитор має встановити правильність відображення в обліку таких господарських операцій:  викуп акцій у акціонерів; анулювання акцій; повторний випуск в обіг акцій; викуплених раніше за ціною, нижчою за номінальну вартість; збільшення та зменшення статутного капіталу.

 • Слайд 13

  Сальдо на рахунку 40 «Статутний капітал» має відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованого в установчих документах підприємства. Записи на рахунку 40 проводяться лише у разі збільшення або зменшення статутного капіталу в установленому порядку та після внесення відповідних змін до установчих документів підприємства. Розмір статутного капіталу на початок і кінець року, що відображується в Балансі, повинен відповідати сумі за статтею «Статутний капітал» Звіту «Про власний капітал», а суми за зазначеними рядками мають збігатися з кредитовим сальдо за рахунком 40 за станом на відповідні дати.

 • Слайд 14

  Аудит пайового капіталу

  Основними завданнями аудиту пайового капіталу є встановлення правильності:

 • Слайд 15

  У бухгалтерському обліку пайовий капітал обліковують на рахунку 41 «Пайовий капітал»: за дебетом рахунку – зменшення, а за кредитом – збільшення. Аналітичний облік ведуть за кожним пайовиком. Аудитор повинен підтвердити достовірність відображення пайового капіталу за рахунком 41 «Пайовий капітал» у Головній книзі, балансі підприємства, звіті про власний капітал та зведеній відомості пайового капіталу.

 • Слайд 16

  Аудит додаткового капіталу

  Для правильності формування, використання та відображення в обліку додаткового капіталу, що відображено за рахунком 42 «Додатковий капітал» аудитор додатково перевіряє: повноту оприбуткування цінностей, що безкоштовно надійшли від фізичних та юридичних осіб; повноту та правильність відображення в обліку дооцінки активів підприємства; повноту та правильність відображення в обліку емісійного доходу (для акціонерних товариств); законність та правильність відображення в обліку використання сум додаткового капіталу.

 • Слайд 17

  Аудит резервного капіталу

  Основні завдання аудиту резервного капіталу – встановити правильність: формування та використання резервного капіталу (дотримання підприємством чинного законодавства та установчих документів, використання нерозподіленого прибутку чи додаткового капіталу); відображення операцій у бухгалтерському обліку щодо наявності та руху резервного капіталу (обліковують на рах. 43 «Резервний капітал». Аналітичний облік ведеться за його видами та напрямами використання).

 • Слайд 18

  Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

  Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) звітного року (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) Перевірка достовірності розрахунку і відображення на рахунках бухгалтерського обліку нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) минулих років (за результатами аудиту в цілому на підприємстві) Перевірка правильності відображення в бухгалтерському обліку і звітності помилок, допущених у минулих роках.

 • Слайд 19

  Аудит вилученого капіталу

  Перевірка правомірності викупу акцій, правильності їх оцінки та відображення в обліку і реєстрі акціонерів. Перевірка правомірності та правильності оцінки проданих акцій, їх відображення в обліку і в реєстрі акціонерів. Перевірка правомірності анулювання акцій, їх відображення в бухгалтерському обліку, реєстрі акціонерів та звітності. а

 • Слайд 20

  Перевірку вилученого капіталу аудитор має здійснити за його видами:

 • Слайд 21

  На рахунку 45«Вилучений капітал» обліковують вилучений капітал у разі викупу власних акцій (часток) у акціонерів з метою їх перепродажу, анулювання (зменшення статутного капіталу). За дебетом рахунку 45 «Вилучений капітал» відображується фактична собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених господарським товариством у його учасників, а за кредитом – вартість анульованих або перепроданих акцій (часток).

 • Слайд 22

  Аудит неоплаченого капіталу

  Основні завдання аудиту неоплаченого капіталу – встановити: правильність визначення сум неоплаченого капіталу на основі перевірки дотримання строків оплати статутного капіталу; склад неоплаченого капіталу; своєчасність погашення заборгованості за внесками до статутного капіталу; правильність відображення неоплаченого капіталу в облікових регістрах;реальність дебетового сальдо за рахунком «Неоплачений капітал».

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке