Презентация на тему "Договір купівлі-продажу в господарських операціях"

Включить эффекты
1 из 15
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Договір купівлі-продажу в господарських операціях". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  15
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Договір купівлі-продажу в господарських операціях
  Слайд 1

  Договір купівлі-продажу в господарських операціях

  Виконала: студентка групи МО-21 Косолапова О. В. Викладач: Сухоребра Т. І.

 • Слайд 2

  План

  1. Поняття і зміст договору купівлі-продажу 2. Сторони договру 3. Основніправа і обовязкисторін договору купівлі-продажу 4. Видидоговору купівлі-продажу

 • Слайд 3

  Вступ

  Договіркупівлі-продажу є одним з основнихвидівзобов'язань по передачі майна у власністьабо в іншеречове право. Відома нам історія правового регулюванняцього договору налічуємайже 4 тисячіроків. В процесірозвиткуправових систем відбувавсяприроднийвідбірправових норм про купівлю-продаж. Випадковіположення з часом відсівалися, поступаючисьмісцембільшобґрунтованим і якісним, підвищувавсярівеньюридичноїтехніки. Правовінормиспочаткурегулюючікупівлю-продаж поступовопридбали характер загальнихположень для іншихцивільно-правовихоперацій. Завдякицьомуінституткупівлі-продажу зробивсерйознийвплив на формуваннядоговірного права всіхправових систем. Договіркупівлі-продажу граєведучу роль в опосередкованостіміжнароднихекономічнихвідносин

 • Слайд 4

  1. Поняття і зміст договору купівлі-продажу

  Договіркупівлі-продажу — це угода, за якоюпродавець (одна сторона) зобов'язуєтьсяпередатимайно у власністьпокупцеві (друга сторона)., а покупецьзобов'язуєтьсяприйнятимайно і сплатити за ньогопевнугрошову суму.

 • Слайд 5

  Зміст договору купівлі-продажу

 • Слайд 6

  В договорікупівлі-продажу відповідним правам і обов'язкампродавцякореспондуютьсявідповідні права і обов'язкипокупця і навпаки. Договіркупівлі-продажу є консесуальним, оскільки права і обов'язкисторінвиникають у момент досягнення ними згодищодоусіхістотних умов. Настанняцього моменту можемати ряд особливостей, зумовленихтим, що для окремихвидівдоговорівкупівлі-продажу законодавецьпередбачаєспеціальнівимоги до їхоформлення, без додержанняякихукладена угода не можевважатисядійсною.

 • Слайд 7

  2. Сторони договру

  Відповідно до цивільногозаконодавства сторонами в договорікупівлі-продажу виступаютьпродавець і покупець. Ними можуть бути будь-якісуб'єктицивільнихправовідносин: громадяни, юридичніособи, держава. Однакумовиучасті кожного з цихсуб'єктів у договорікупівлі-продажу не завждиоднакові, щозалежитьвідобсягуправоздатності і дієздатності конкретного суб'єктацивільнихправовідносин, формивласностівідчужуваного майка, його правового режиму та іншихобставин.

 • Слайд 8

  Закон можевизначатипевніспеціальніумовищодоучастівідповіднихюридичнихосіб у товарообігу з урахуваннямстатутнихцілейїхдіяльності (наприкладщодокомерційноїдіяльностіполітичнихпартій, громадських та релігійнихоб'єднань). В умовах переходу до ринкових реформ держава відмовиласявідмонополії на зовнішньоекономічнудіяльність. Нинісуб'єктамизовнішньоекономічноїдіяльності, в тому числіторговельної, можуть бути як фізичні, так і юридичні особи на засадах, визначенихспеціальнимзаконодавством, зокрема Законом України "Про зовнішньоекономічнудіяльність". За ст. 658 ЦК України право продажу майна, крімвипадківпримусового продажу, належитьвласникові. Іншими словами, цеположення закону означає, щоприйматирішення про відчуження майна (визначатийогоправову долю) має право лишейоговласник, оскільки за договором купівлі-продажу продавецьзобов'язанийпередатипокупцеві не лишесамемайно, а й право власності на нього (право повногогосподарськоговіданнячи оперативного управління). Тільки за такоїумови у покупцяможевиникнутивідповідне право. Продавець не можепередатипокупцеві те, на щовін сам не має права.

 • Слайд 9

  3. Основніправа і обовязкисторін договору купівлі-продажу

  З укладенням договору купівлі-продажу у сторінвиникаютьвзаємні права та обов'язки. Тому аналіззмістуобов'язківоднієїсторонидаєодночаснеуявлення і про відповіднийзміст прав іншоїсторони, щоробитьнедоцільнимдетальнийрозглядусіх прав продавця і покупця.

 • Слайд 10

  Так, продавецьзобов'язаний:

  1) передатипокупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу (ч. 1 ст. 662 ЦК України), тобтоасортимент, якість, комплектність, тара і (або) упаковка якоговідповідаютьумовам договору купівлі-продажу, у строк, встановлений договором купівлі-продажу, а якщозміст договору не даєзмогивизначитицей строк, - відповідно до положень ст. 530 ЦК України (ст. 663 ЦК України); 2) передатипокупцеві товар, на якийвстановлено строк придатності, з таким розрахунком, щобвінміг бути використаний за призначенням до спливуцього строку (ч. 3 ст. 677 ЦК України); 3) одночасно з товаром передатипокупцевійогоприналежності та документи (технічний паспорт, сертифікатякостітощо), щостосуються товару та підлягаютьпереданню разом із товаром відповідно до договору абоактівцивільногозаконодавства (ч. 2 ст. 662 ЦК України); 4) попередитипокупця про всі права третіхосіб на товар, щопродається (права наймача, право застави, право довічногокористуваннятощо) (ст. 659 ЦК України); 5) зберігати товар, не допускаючийогопогіршення, до переданняпокупцеві, якщо право власності переходить до покупцяранішевідпередання товару. Необхідні для цьоговитратипокупецьзобов'язанийвідшкодуватипродавцеві, якщоінше не встановлено договором (ст. 667 ЦК України); 6) забрати (вивезти) товар, не прийнятийпокупцем (одержувачем), аборозпорядитися ним у розумний строк (ч. 2 ст. 690 ЦК України) тощо.

 • Слайд 11

  Покупецьзобов'язаний:

  1) прийняти товар, крімвипадків, коли вінмає право вимагатизаміни товару абомає право відмовитисявід договору купівлі-продажу. Вінтакожзобов'язанийвчинитидії, яківідповідно до вимог, щозвичайноставляться, необхідні з його боку для забезпеченняпередання та одержання товару, якщоінше не встановлено договором або актами цивільногозаконодавства (ст. 689 ЦК України) 2) оплатити товар, а такожвчинити за свійрахунокдії, яківідповідно до договору, актівцивільногозаконодавстваабовимог, щозвичайноставляться, необхідні для здійснення платежу (ч. 1 ст. 691 ЦК України); 3) повідомитипродавця про порушення умов договору купівлі-продажу щодокількості, асортименту, якості, комплектності, тари та (або) упаковки товару у строк, встановлений договором або актами цивільногозаконодавства, а якщотакий строк не встановлений, - у розумний строк після того, як порушення могло бути виявленевідповідно до характеру і призначення товару (ч. 1 ст. 688 ЦК України); 4) забезпечитисхоронністьпереданогопродавцем товару, відякоговінвідмовляється, негайноповідомивши про цепродавця (ч. 1 ст. 690 ЦК України) тощо.

 • Слайд 12

  4. Види договору купівлі-продажу

  Залежновідособливостейорганізаційно-правових форм торгівлі, щовикористовуються на територіїперебуваннясторін договору купівлі-продажу, особливостейвідчужуванихоб'єктів, особливостей способу укладення та виконання договору розрізняютькількавидів договору купівлі-продажу.

 • Слайд 13
 • Слайд 14

  Як оформляти договір купівлі-продажу

 • Слайд 15

  Висновок

  Договіродна з найстародавнішихправовихконструкцій. Ранішенього в історіїзобов'язального права, щоскладалося, виниклитількиделікти. Будучи по своїйприроді негативною реакцією з боку держави на відхиленнявідвстановленихїм же критеріївналежноїповедінки, деліктибули прямим спадкоємцем одного з найогиднішихпережитків родового устрою-помсті. Розвитокрізних форм спілкуванняміж людьми висунув потребу в наданніїмможливості по злагодженій сторонами волівикористовуватизапропонованізаконодавцемабо самим створитиправовімоделі. Такими моделями і стали договори (контракти).

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке