Презентация на тему "Лекція 6"

Включить эффекты
1 из 32
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Лекція 6". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  32
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Лекція 6
  Слайд 1

  Лекція 6

  Особливості дослідження часових рядів. Різновиди моделей часових рядів.

 • Слайд 2

  Аналіз часового ряду (time series)

  Нагадаємо приклади часових рядів з попередньої лекції: Моментальнийчасовий ряд ДаніщодовиданихпозичоквідділеннямОщадбанку Інтервальнийчасовий ряд Часовий ряд, утворенийізсередніхзначеньпоказника

 • Слайд 3

  Умовикоректностізастосуванняматематичногоапарату для аналізучасовихрядів: - порівнянність; - однорідність; - сталість; - достатня сукупність спостережень (репрезентативність).

 • Слайд 4

  Мета: побудова математичної моделі ряду, за допомогою якої можна пояснити поведінку ряду і здійснити прогноз на майбутні періоди. Основні задачі дослідження часових рядів: Статистичний аналіз (визначення природи й закону розподілу ряду, вивчення статистичних параметрів ЧР); Прогнозування на підставі адекватних моделей. Природа ряду: 1. Стаціонарні (білий шум, випадкове блукання, марківський процес) 2. Нестаціонарні (типів TS і DS; тренд-сезонні; нелінійні)

 • Слайд 5

  Мета: побудова математичної моделі ряду, за допомогою якої можна пояснити поведінку ряду і здійснити прогноз на майбутні періоди. Основні етапи: Побудова і вивчення графіка часового ряду стосовно наявності тренду, сезонності, циклічності та аномальних даних; Визначення основних числових характеристик – описової статистики (середнє, медіана, дисперсія, стандартне відхилення, коефіцієнти асиметрії й ексцесу); побудова гістограми для перевірки динамічного ряду на відповідність закону нормального розподілу;

 • Слайд 6

  Графічний аналіз ЧР

  Графік 1 – Приклад ЧР із зростаючим трендом (виділений червоним) та сезонною складовою (у вигляді сезонних коливань)

 • Слайд 7

  Виявлення сезонності

  У тому випадку, коли коливанняпоказника не маютьчіткоїтенденції, індексисезонностівизначаються за формулою:  100%, де      — середнєзначенняпоказника за і-й періодроку (зазвичайберетьсяперіод не менше 3х років – якщоцемісячнідані, то розраховуєтьсясереднє за 3 роки по кожному місяцю)  — загальнесереднєзначення за всі роки. Значнівідхиленні (> 10%) відусередненогопоказника (100%)та їх повторення у певні періоди часу вказують на наявність сезонності. Зазвичай, сезонну компоненту розраховують і виключають із ряду (тобто ряд коректують на сезонність), потім виявляють тенденцію, або трендову компоненту.  

 • Слайд 8

  Виявлення циклічних (регулярних) коливань

  Для пошуку циклічних закономірностей у динаміці певних показників використовується спектральний аналіз(аналіз Фур’є, перетворення Фур’є, гармонійний аналіз; Spectral (Fourier) analysis), що передбачає перетворення динамічного ряду на послідовність синусоїдальних і косинусоїдальних функцій різних частот. Основними характеристикамипри спектральному аналізі є частота (f, довжина хвилі функції, що виражається кількістю циклів за одиницю часу) та період (T=1/f, тривалість одного повного циклу).

 • Слайд 9

  Методизгладжуваннячасового ряду

  5. Мультиплікативна модель Холта-Вінтерса Дана модель використовуєіндекссезонності:

 • Слайд 10

  Виявлення аномальних рівнів (при нормальному розподілі даних) метод Ірвіна (модифікований)

  ґрунтується на порівнянні сусідніх значень ряду Послідовний розрахунок за трьома спостереженнями величин:

 • Слайд 11

  Метод Ірвіна (продовження)

  2. Обчислити величину: t = 2, 3,…, n. 3. Розраховані ковзні значення λt порівнюють із критичним значенням λ для n=3 (λ3=2,3). Якщо вони не перевищують критичне, то відповідні рівні вважаються нормальними.

 • Слайд 12

  Перевірка динамічного ряду на відповідність закону нормального розподілу

  Точна форма нормального розподілу – “дзвоноподібна крива” – визначається лише двома параметрами: середнім і стандартним відхиленням. Для нормального розподілу характерним є те, що 68% всіх значень знаходяться в межах ±1 стандартне відхилення (standarddeviation) від середнього, а діапазон ±2 стандартних відхилення включає 95% значень. Про відхилення від нормального розподілу свідчать коефіцієнти асиметрії (skewness) та ексцесу (kurtosis).

 • Слайд 13

  Найпростішим способом перевірки динамічного ряду на відповідність нормальному розподілу є побудова гістограми (histograms) – діаграми, яка показує, скільки значень попадає в кожний з інтервалів, на які можна розбити весь діапазон зміни певного показника, тобто частоту розподілу значень по інтервалах. На гістограму зазвичай накладається крива нормального розподілу, що дозволяє “на око” оцінити різні характеристики емпіричного розподілу.

 • Слайд 14
 • Слайд 15

  Точнішу інформацію про відповідність динамічного ряду нормальному розподілу можна отримати за допомогою критеріїв нормальності, наприклад, критерію Пірсона (), критерію Колмогорова-Смірнова (K-S test for normality) чи критерію Ліллефорса (Lilliefors test for normality).

 • Слайд 16

  Обрахунок стандартних статистичних параметрів, що характеризують динамічний ряд

  Для стаціонарних динамічних рядів обраховуються стандартне відхилення (standard deviation, застаріла назва – середньоквадратичне відхилення) та стандартна помилка (standard error). Стандартне відхилення розраховується за формулою: де σ2 – дисперсія, SS – сума квадратів (sumofsquares), n – величина динамічного ряду. Стандартна помилка розраховується за формулою:

 • Слайд 17

  Длянестаціонарних динамічних рядівосновним статистичним параметром є відхилення реальних значень від тренду – середньоквадратична помилка (інколи – стандартне відхилення), що розраховується за формулою: де yt – реальні значення, ŷt – трендові значення, n – кількість неспівпадінь реальних значень із трендовими

 • Слайд 18

  Етапи аналізу ЧР на стаціонарність

  (3) Перевірка часового ряду на стаціонарність: 3.1. Побудова автокореляційної (корелограми) і часткової автокореляційноїфункції для рівнів часових рядів, їх перших та других різниць. 3.2. Тест на наявність одиничних корнів – розширений тест Дікі-Фуллєра (augmentedDickey – Fullertest, ADF, або unitroottest). (4) Приведення до стаціонарного виду шляхом: 4.1. Виділення тренда – логарифмування – позначається літерою l ; знаходження перших або других різниць ряду – позначається літерою d (“difference”); 4.2. Сезонного згладжування –sa (“seasonal ajustment”); 4.3. Усунення аномальних значень, нормалізація ряду.

 • Слайд 19

  Дослідження стаціонарності часового ряду в EViews

  3.1. Побудова автокореляційної (корелограми) і часткової автокореляційної функції з різними часовими лагами для рівнів часових рядів, їх перших та других різниць. Автокореляційнафункція показує ступінь тісноти зв’язку між t спостереженнями часового ряду. Часткова автокореляційна функція розраховується за формулою часткового коефіцієнту кореляції. Корелограма і графік часткової автокореляційної функції мають швидко спадати зі зростанням t у разі стаціонарного ряду. Перевірка гіпотези про те, що автокореляція відсутня до k-го лагу включно, здійснюється за допомогою статистики Люнга-Бокса та її р-значення.

 • Слайд 20

  Автокорелограма

 • Слайд 21

  Корелограма для ряду, що не має тренду (стаціонарного ряду)

 • Слайд 22

  Корелограма для випадку лінійно-адитивного тренду (нульові різниці)

 • Слайд 23

  Корелограма для випадку лінійно-адитивного тренду (перші різниці)

 • Слайд 24

  Корелограма ряду із сезонним коливанням (нульові різниці)

 • Слайд 25

  Корелограма ряду з лінійним трендом та сезонно-адитивною складовою (нульові різниці)

 • Слайд 26

  Корелограма ряду з лінійним трендом та сезонно-адитивною складовою (перші різниці)

 • Слайд 27

  Ряд з лінійно-адитивним трендом

 • Слайд 28

  Сезонний ряд

 • Слайд 29

  Ряд з лінійно-мультиплікативним трендом

 • Слайд 30

  Динаміка попиту з лінійним трендом і сезонно-адитивною складовою

 • Слайд 31

  Динаміка ВВП із сезонно-мультиплікативним трендом

 • Слайд 32

  Дослідження стаціонарності часового ряду в EViews

  3.13.2. Тест на наявність одиничних корнів – розширений тест Дікі-Фуллєра (augmentedDickey – Fullertest, ADF, або unitroottest). Часовий ряд має одиничний корінь, або порядок інтеграції один (y(k)~I(1)), якщо його перші різниці (∆y(k)=y(k)–y(k-1)) утворюють стаціонарний ряд (∆y(k)~I(0)). ADF–тест дозволяє тестувати гіпотезу про наявність одиничних коренів у моделях, де кількість лагів більше одного. ADF-статистики розраховується спочатку для ряду, потім для перших, других і т.д. різниць. Умова стаціонарності виконується, якщо значення ADF-статистики не перевищує відповідне критичне значення на встановленому рівні значущості. При цьому ряд, k-і різниці якого стаціонарні, називають інтегрованим рядом k-го порядку і позначають І(k). Стаціонарний ряд позначають І(0)

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке