Презентация на тему "Микроорганизмгенетикасы"

Включить эффекты
1 из 18
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Микроорганизмгенетикасы". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  18
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Микроорганизмгенетикасы
  Слайд 1

  Микроорганизмгенетикасы

 • Слайд 2

  Ген(грек. genos — тұқым, тек) — тұқым қуалаудың қандай да бірэлементарбелгісінқалыптастыруға жауаптыматериалдық бірлік. Генде клетканың құрылымы мен қызметін анықтайтын генетикалық ақпарат болады Генетикалық код — тірі организмдерге тән нуклеин қышқылдары молекуласындағы тұқым қуалаушы (генетикалық) ақпараттыңнуклеотидтер тізбегітүріндегі біртұтас “жазылу” жүйесі Генотип[1] (ген және гр. typos – пішін, үлгі) – тіріорганизмдердің көбеюі кезіндеата-анаданберілетін клеткадағы барлықгендердің жиынтығы.. Модификация(көне латыншаmodіfіcatіo, латыншаmodus – өлшем, түр жәнеfаcіo – жасаймын) – организмнің белгілері мен қасиеттерінің (фенотипінің) сыртқы орта факторларының әсерінен генотипкебайланыссыз (тұқым қуаламай) өзгеруі. Модификациялық өзгергіштікті тудырушыфакторларға сыртқы ортаның температурасы, жарық, қоректену жағдайы, т.б. жатады. Модификацияға ұшырамайтын белгі не қасиет болмайды, бірақ организмнің әрбір белгісінің өзгеруінің белгілібіршегіболады, оны өзгергіштіктің реакция нормасыдепатайды

 • Слайд 3

  Плазмидалар

  Екі тізбектісақиналы ДНҚ молекулары, ориджин репликиясы бар Плазмидалар генетикалық материалдың маңызды түрі конъюгацияның жүруін камтамасыз етеді

 • Слайд 4

  Плазмида арқылы жеткізілетін көріністер: антибиотиктерге турақтылығы колицин түзу патогенділік фаторының өнімі антибиотиктік заттардың синтезделуіне қабілеттілік күрделі органикалық заттарды ыдырату Рестрикация мен модификациялық ферменттерді түзу

 • Слайд 5

  Хромосома

  Хромосомалар (хромо… және грек. soma — дене)— жасушаядросындаболатын, гендерді тасымалдайтынжәне организмдер мен жасушалардың тұқым қуалау қасиеттерін анықтайтын органоидтар. Хромосомаларөздігінен көбейе алады, өзіндік атқаратын қызметі мен арнайықұрылымы бар және оны келесіұрпақта сақтай алады.

 • Слайд 6

   Хромосомалартерминіналғаш ретнемісғалымы В.Вальдейер ашты (1888). Олхромосомалардынегізгібояғыштармен қарқынды боялатынтығыз денешікдепатады

 • Слайд 7

  Мутациялар

  Мутация(латынтілінде mutatіo – өзгеру) – табиғи жағдайда кенеттенболатыннемесеқолдан жасалатын ДНҚ-ның өзгеруі.Соның нәтижесінде ағзаның белгілері мен қасиеттері тұқым қуалайтын өзгергіштікке ұшырайды. Ғылымға мутация терминін 1901 ж. голландғалымы Х. де Фриз (1848 – 1935) енгізді.

 • Слайд 8

  Генетикалық аппараттың өзгеруіне байланыстымутацияның: геномдық, хромосомалық, гендік немесе нүктелік дегентүрлері бар. Хромосомалық мутация – микроскоп арқылы көрінетін хромосома құрылымындағы өзгеріс. Бұл өзгеріс хромосоманың кейбөлімінің үзіліп қалуына (делеция1), қосарланып кетуіне (дупликация2) немесеоның басқа бірбөліміне ауысуына (транслокация3) байланысты.

 • Слайд 9

  Гендік мутация

  Гендікнемесенүктелік мутация деп ДНҚ молекуласының белгілібірбөлігінде нуклеотидтердің қатар тізбегінің өзгеруін айтады. Олмолекулалық деңгейде өтеді, микроскоп арқылы көрінбейді. Гендік мутация доминантты (басыңқы),жартылайдоминантты және рецессивті (басылыңқы) болады

 • Слайд 10

  Геномдық мутация

  Геномдық мутация – клеткадағы хромосомаларсанының өзгеруі. Оның бірнешетүрі бар:

 • Слайд 11

  1) полиплоидия – хромосома жиынтығының бірнешееселеніпөсуі; 2)анеуплоидия – хромосома жиынтығының еселенбейөсуі; 3) гаплоидия – диплоидты (екіеселенген) хромосома жиынтығының кемуі

 • Слайд 12

  R-S-диссоциациялар

  Олар бактерия жасушасының бір бірінен тығыз қоректік ортада түзген колонияларының сипатына байланысты ерекшеленетін өзгергіштік. R-колониялардың айнала шеті бұдыр, ал S-колониялардыңайналасы тегіс болып келеді

 • Слайд 13

  Генетикалық рекомбинация

  Генетикалық рекомбинация — бірторшаныекітүрлі вируспензақымдағанда болатынбудандасу. Генетикалық рекомбинация нәтижесінде аналық вирустардажоқ мәліметтер жинағы жазылған ұрпақ геном пайдаболады

 • Слайд 14

  . Вирустарда бұл байланысекітүрлі әдіспен өтеді: молекулаларалмасуыжәне ген алмасуы. Молекула алмасуда нуклеин қышқылының бөлшектері алмасады, мұнда коваленттібайланысүзілмейді (мысалы,. грипп вирусындағы РНҚүзінділерінің алмасуы). Ген алмасуында нуклеин қышқылының коваленттіжалғаулары үзіліп қайта қосылады. Бүл жағдайда екі геном біріменбіріараласыпкетсе, жаңа ұрпақ геномы пайдаболады. Мұндай жағдай екітүрлі вирус бірторшаға кірсеғана туады. Ген араласуәдісімен үзік геномдывирустар ғана будандасады. Ондаеківирустың геном кесінділерібірбіріменалмасад

 • Слайд 15

  Конъюгация

  Конъюгация (лат. conjugatіo – қосылу) – екі генеративті (жынысты) ядроның қосылуы. 1) балдырларда (кейбір диатомды,коньюгатты түрлерінде) – құрылысы бірдейбалдырлардың вегетативті екі клеткасындағы заттардың біріне-біріқұйылып қосылуы; төменгі сатыдағы саңырауқұлақтарда – сыртқы пішініұсақ екіталшықсыз клеткалардың қосылуынан болатынжыныстық процесс; 2) инфузорияларда – жыныстық ядроларының алмасуыжәне олардың жұптанып қосылуы; 3)бактерияларда – генетикалық материалдарының алмасуы. Бұл кездеекіншіклеткаға ДНҚ жіпшесінің бірбөлігі ауысады; 4)хромосома Конъюгациясы – гомологтық хромосомалардың уақытша жұптасып айқасуы; бұл кездехромосоманың гомологтық бөліктерінде алмасужүреді

 • Слайд 16

  Трансдукция

  ТРАНСДУКЦИЯ (лат. transductіo – орыналмастыру) – генетикалық материалдың бірбактериядан (донор) екіншісіне (реципиент) бактериофагтардың көмегімен тасымалдануы. Бұл клетканың тұқым қуалаушылық қасиеттерінің өзгеруіне себепболады. Трансдукцияны 1952 жылыамерикалық ғалымдар Дж. Ледерберг жәнеН.Циндер ``Salmonellа typhіmurіum`` бактериясының кейбірштаммдарындабелгілердің тұқым қуалауындағы өзгерістердің себебінталдаудаашқан

 • Слайд 17

  Трансформация

  Трансформация (көне лат. transformatіo – айналу), генетикада – оқшауланған дезоксирибонуклеинқышқылының көмегімен генетикалық ақпаратты қандай да біржасушаға ендірупроцесі. Трансформация нәтижесінде генетикалық ақпарат Трансформацияланған жасушадажәне солжасушадантараған ұрпақ жасушалардажаңа белгілерпайдаболады. Трансформация құбылысын 1928 жылыағылшын ғалымы Ф.Гриффит (1877 – 1941) ашқан

 • Слайд 18

   Бактериялардағы Трансформация өте күрделі процесс ретіндетанылып, оның бірнешекезеңдерден тұратыны анықталды: жасуша-рецепиентарқылы ДНҚ молекуласының фиксациясы; ДНҚ молекуласының жасушаішінеенуі; қожайын-жасуша хромосомына ДНҚ молекуласының тасымалданатынбөлігін кірістіру; “таза” Трансформацияланған линиялардың қалыптасуы.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке