Презентация на тему "Радио"

Включить эффекты
1 из 12
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Радио". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  12
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Радио
  Слайд 1

  Радио

 • Слайд 2

  Радио (лат. radio — оқимын, сәуле шығарамын ← radius — сәуле) - сымсызбайланыстың біртүрі, сигнал таратушыретіндеәуе толқындары пайдаланады. Радиобайланыстың қасиеті - әуе толқындар арқылы хабарларды аса шалғайға сымсызәдісімен жеткізу. Хабарлағышқа орнатылған ұшқындық аралық тербелмелі контур жіберіп - таратушыантеннамениндуктивтібайланыстажәне оныменрезонанстық күйге келтіріледі. Сигналдытіркеутәсілдері әуе толқындар (радиотолқындар) арқылы жібергенсигналды (хабарды) қабылда алады. Радиобайланыстыалғаш ойлаптапқан - А. С. Попов. Радиохабар - радиобайланыстың көмегімен әуе толқындары арқылы берілетінақпараттық, қоғамдық - саяси, көркем және музыкалық хабарлар, жеделақпарат, бұқаралық үгіт пен насихатжұртшылықты оқыту - ағарту құралдарының бірі. Демек, бұқаралық ақпарат құралдары біртүрі. Радионың негізгіжанрлары: ақпараттық, қоғамдық саясижанрлар, көркем публицистикалық жанрлар (радиоочерк, радиофельетон, радиокомпозиция), көркем жанрлар (радиоинсценировка, радиопьеса, тағы басқа). Радио соныменбіргеөз хабарларындабарлық жанрдаорындалған әдеби және музыкалық шығармалардың трансляциясын да, радиоға арнайыдайындалға драмалық және опералық спектакльдерді де пайдаланады.

 • Слайд 3

  1955 жылғы үлгідегі жапонрадиосы

 • Слайд 4

  Радиобайланыс — радиотолқын көмегімен ақпарат алмасу. Радиобайланысжүйесінің ақпарат берушіжағында радиотаратқыштан және таратушыантенналардантұратын радиотаратуқұрылғысы, ал қабылдаушы жағында қабылдау антенналары мен радиоқабылдагыштан тұратын радиоқабылдау құрылғысы орналасады. Таратқышта қоздыратын тасымалдаушы жиіліктегі тербеліс берілетін ақпарат сигналының заңына сәйкес өзгертіледі , ал қабылдаушы жақта кері процесс жүргізіледі. Байланысбіржақты және екіжақты болуымүмкін.Радиобайланысқозғалмайтын объектер мен жылжымалы объект арасында, сондай-ақ жылжымалыобъектілерарасындабайланысорнатудың бірденбіртәсілі.[1] Радиобайланыс — бұл радиотолқындардың (электромагниттітербеліс) көмегімен әртүрлі арақашықтықтағы ақпараттардың алмасуынаарналған электробайланыстың біртүрі. Радио (лат. radiare – сәулелену), «радиобайланыс» термині - «сәулелену көмегімен болатынбайланыс», яғни өткізгішті сымның көмегінсіз (сымсызбайланыс). Кеңістік антеннасының көмегімен таратқыш сәулеленеді де жербетінетаралыпкелесіқабылдағышқа әсер етіпэлектрлік энергия электромагниттітолқын энергиясынаайналады. Екіжақты байланысболуыүшін әрбір радиостанция таратқыш пен қабылдағыштан тұруы керек. Аз қуатты радиостанциядатаратқыш пен қабылдағыш жалпыкорпуста монтируются. Жоғарғы қуатты сигналдардысәулелендірген кездетаратқыштар жекеқондырғылармен дайындалады. Сапалырадиосигналдардыалуүшін қабылдағыштар да жекеқондырғылармен дайындалады. Таратукезіндеэлектромагниттіктолқындарды сәулелендіретін, қабылдау кезіндеолардың энергиясынжұтып алатынқұрылғы антенна депаталады. Антеннаның қарапайым түрі біржағы жерденкөтерілген,бір жағы таратқышқа немесеқабылдағышқа қосылған кәдімгі сымдесекболады.

 • Слайд 5

  Тарихы 1888 ж. орысғалымы Александр Сергеевич Попов электромагниттіктолқындар арқылы алысқашықтықтарға сигнал жеткізудің ғылыми болжамынұсынды. Бұл проблеманың практикалық шешімінол 1896 ж. тапты. Солжылдың 24 наурызындаРесейдің физика-химия қоғамының мәжілісіндеA. С. Попов әлемде біріншірет 250 м қашықтыққа сымсыз радиограмма арқылы Генрих Герц дегенекісөзді жеткізді. Поповпенбірмезгілдерадиобайланысидеяларындамытып, радиоаппаратура жасаумәселесімен италияндық ғалым Г. Маркони да шұғылданды. Ол 1897 ж. электромагниттіктолқындарды пайдаланып, хабар таратуға болатыныжөнінде патенттіA. С. Поповтанбұрын алды. XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басындаэлектромагниттіктолқындар көзі ретіндеэлектрұшқындары қолданылды. Электр ұшқындарының табиғатта кездесетінтүрі — найзағай. Бірақ мұндай ұшқынды разрядтарэлектромагниттіктербелістердің өшпелі кездеріболыптабылады. 1913 жылданбастапүшэлектродты радиошамдардыпайдаланатынөшпейтін мәжбүрлі (еріксіз) тербелістердің генераторларыжасалды. Өткен ғасырдың 50-жылдарынан бастапшамдыгенераторлардытранзисторларығыстырып шығара бастады.

 • Слайд 6

  Толығырақ Теориялық ізденістер мен практикалық зерттеулерақпаратты алысқа жеткізуде (әсіресе оны сөз, ән-күй, кескінтүрінде бейнелеуде) өшпейтін синусоидалық әлектромагниттік тербелістердің аса маңызды екенінкөрсетті. Міне, сондықтан ақпаратты өте алысқа жіберерде, жиілігіүлкен қуатты радиотолқындар пайдаланылады. Әдетте, жиілігі 0,2 МГц-тенасатынрадиотолқындар ұзын, 1 МГц-тенасатыны орта, 12 МГц аймағындағылар қысқа, ал оданүлкен жиіліктегілеріультрақысқа радиотолқындар депаталады. Бейнекескіндердіэлектромагниттіктолқындармен жеткізуүшін гигагерцпен(миллиардтаған герцпен) өлшенетін жиіліктерқолданылады. Мұндай жиіліктердециметрліктолқын ұзындықтарына сәйкес келеді. Электромагниттіктербелістерді тербелмелі контур шығарады. Мұндай тербелмеліконтурдаэлектромагниттіктербеліспайдаболғанымен, оларкеңістікке толқын түрінде тарайалмайды. Себебіэлектрөрісі конденсатор астарларының арасында, ал магнит өрісі катушка ішіндежинақталады. Сондықтан олардыжабық тербелмеліконтурлардепатайды. Электромагниттіктербелістеркеңістікте толқын түрінде таралуыүшін ашық тербелмеліконтурларпайдаланылады. Олүшін жабық контурлардағы конденсаторлардың астарларының ауданыназайтып, ал катушкалардың орамсанынкемітукерек. Шектіжағдайда катушкаларбірте-біртетүзу өткізгіштерге айналып, ал олардың тақау ұштары конденсаторлардың қызметін атқаратын болады. Мұндай құрылғы ашық тербелмелі контур депаталады. Контурлардағы тербелістерөшіп қалмау үшін конденсаторлардың астарларынүнемі зарядтапотыруқажет.Олүшін арнайылампалынемесетранзистігенераторларқолданылады. 1894 ж. Попов генераторлар мен радиотолқындарды қабылдайтын қондырғыларға ұзын сымдардыжалғағанда, радиобайланыстардың жақсаратынын байқады. Осылайрадиотаратқыштар мен радиокабылдағыштардың маңызды бөлігі болыптабылатын антенна ойлапшығарылды. Антенна ашық тербелмелі контур болыптабылады. Оның электромагниттікөрісі кеңістіктің үлкен бөлігін қамтиды.Сондықтан антенна электромагниттіктолқындарды жақсы шығара да, қабылдай да алады.

 • Слайд 7

  Радиобайланыстыұйымдастырудың негізгіәдістері Байланыстыұйымдастырудың негізгіәдістері: радиожүйе және радиобағыт Радиожүйе — бұл біржалпырадиоберілудежұмыс істейтінүш немесеодан да көп хабарламалардың арасындағы радиобайланыстыұйымдастыру әдісі. Радиожүйе: неғұрлым аз шығынды күшпен және құралмен барлық хабарламаларарасындағы байланыстыжәне хабарлардынұсқаулы таратудықамтамасыз етеді. Радиобағыт — біржалпырадиоберілудежұмыс жасайтынекіхабарламаарасындағы байланыстыұйымдастыру әдісі.Радиобағыт радиожүйемен салыстырғанда көрінбеулігімен, жіберумүмкіндігімен және үлкен тұрақтылығымен ерекшеленеді. Негізгірадиостанцияның талаптарыбарлық радиостанцияларменорындалуыкерек. Радиобайланыстыұйымдастыру үшін мынарадиоберілгендерөңделеді: жиілік, шақырғыш паролдержәне радиоқұжаттар кілттері. Шақырғыш және еркінжиіліктіқолдануға тиымсалынады. Радиоберілгендербелгілібіртәртіпке сәйкес уақыты біткенненкейінжойылатын гриф құпияға және шектіуақытқа ие. Радиожүйеде және бағытта хабарламаларрадиоалмасудыжүргізеді.Радиоалмасуарқылы командалардың қабылдануы мен таратылуын, сигналдарды, радиограммалардыжәне радиосөйлесуді енгізудіанықтайды

 • Слайд 8

  Радиотехника 

  радио диапазонындағы электромагниттіктербелістер мен толқындар арқылы генерациялаужәне күшейту, тарату, қабылдау тәсілдері менолардыпайдаланумәселелерін зерттейтінғылым. Электромагниттіктербелістер мен радио диапазонындағы толқындарды радиобайланыста, телевизацияда, радиолокация мен радионавигацияда, ондай-ақ технологиялық процесстердібақылау және басқаруда, тағыда басқа ғылыми-зерттеулерде пайдаланып технология саласы да радиотехника депаталады. Радио диапазонынатолқын ұзындығы ондаған км-ден мм-дің ондаған бөліктеріне дейінэлектромагниттіктолқындар жатады

 • Слайд 9

  История[править | правитьвики-текст] В 1832 году английский физик Майкл Фарадей теоретически предсказал существование электромагнитного излучения. В 1864 году Дж. К. Максвелл опубликовал первые из основных уравнений классической электродинамики, описывающие эволюцию электромагнитного поля и его взаимодействие с зарядами и токами. В 1888 году возможность передачи энергии посредством электромагнитных волн показал в своём опыте немецкий физик Г. Герц: устройство, которое он назвал «вибратором», излучало электромагнитное поле на расстояние и без проводов. 14 августа 1894 года на заседании Британской ассоциации содействия развитию науки в Оксофрдском университете Оливер Лодж и Александр Мирхед произвели первую успешную демонстрацию радиотелеграфии. В ходе демонстрации радиосигнал азбуки Морзе был отправлен из лаборатории в соседнем Кларендоновском корпусе и принят аппаратом на расстоянии 40 м. 25 апреля (7 мая) 1895 года на заседании Русского физико-химического общества в Санкт-Петербурге А. С. Попов продемонстрировал аппарат для приёма последовательности телеграфных сигналов (коротких и продолжительных) с помощью электромагнитных волн. В 1897 году итальянский инженер Г. Маркони получил первый (британский) патент и провёл опыты беспроводного телеграфирования в Лондоне. В выдаче патентов в других странах Г. Маркони было отказано в связи с наличием опубликованной ранее статьи А. С. Попова, где был описан такой же когерентный приёмник[1]. Российские и cоветские ученые, продвинувшие радиотехнику на новый уровень: профессора М. А. Бонч-Бруевич, Б. Л. Розинг (изобретение электронного телевидения); академик А. И. Берг (радиолокация); академик А. Ф. Богомолов (радиолокация, дальняя космическая связь); академик В. А. Котельников (теория помехоустойчивости).

 • Слайд 10

  Радиотехниканың дамуы Радиотехника дамуында ‘’’М. Фарадейдің’’’ электржәне магнит өрістері туралыілімі, Дж. К. Максвеллдің электржәне магниттікқұбылыстарды теңдеулер жүйесі арқылы сипаттапберуі, маңызды роль атқарды. Электротолқындарды эксперимент жүзінде байқаған және оны зерттеген Г. Герц болды. А. С. Попов электротолқындарды генерациялаужәне қабылдау негізіндесымсызбайланысжасаумүмкіндігін тұңғыш рет 1895 жылы 25-сәуіріс жүзінде дәлел берді. Бұл күні КСРО-да радио күні тойланыпөтті. Радиотехниканың күшті қарқынымен дамуынаэлектрондық лампаның пайдаболуызорықпал етті. Генераторлық лампаның жасалуыөшпетін тербелісалуға мүмкіндік берді. Электрондық лампалардыжетілдірусаласындакеңес ғалымдары М. В. Шулейкин, М. А. Бонч-Бруевич, Л. И. Мандельштам, Н. Д. Папалексижәне тағыда басқалары елеуліеңбек етті. 20 ғ-дың 20 жылдарырадиотелеграфтық байланыспенқатар радиохабартарату да кеңінен дамибастады. Арнаулышамдардыпайдаланатынрадиотолқындар диапазоның кеңдігі артырылды. Орысғалымы В. П. Вологдин жасаған жоғары жиіліктіиндукторлық машина негізінде 1925 жылыМәскеу мен Нью-Йорк арасындатікелейрадиобайланысорнатылды. 20 ғ-дың орта кезіндетелевизияпайдаболды. Қозғалмалы объектілерденберілетіақпаратгфң мол болу себебібұл байланысөте жоғары жиіліктітербелісарқылы ғана жүзеге асырылады. Осы салада Б. А. Введненский, А. Н. Шукин, В. А. Фок , А. Зоммерфельд және тағы басқа ғалымдар үлкен еңбек сіңірді

 • Слайд 11

  Радиотехник қазіргі кездеадамзатөмірінің барлық саласындақолданады Мысалы: Кезкелгенқашықтықты радиотелефон байланысынорнату Кескін, чертеж, сурет, газет матрицаларынтарату Тез әрекетті телеграфтық радиобайланысжасау Космос объектілері мен Жер, космостық аппараттарының өз арасындатікелейбайланысорнатылады Алысқашықтықтағы пункттермен радио, телевизиялық байланысжасауүшін пайдаланатынЖердің жасандысеріктеріретрансляциялық станция ретіндебайланыслиниясының құрамына еніпотыр. Радиотехника тәсілдері автоматтыбасқару, реттелужәне информацияныөңдеу жүйелерінің негізінқұрайды. Осыған орй радиотехника жетістіктеріэлектрондыесептеушімашиналардыжетілдіругемүмкіндік берді. Мысалы, алғашқы электрондық шамдарменжұмыс істесе, лданкейінгікездемашиналаржартылайөткізгішті элементтермен, ал соңғы кездегімашиналаржартылайөткізгішті интегрралсхеманегізіндежұмыс істейтінболды. Бұл саладаоптикалық электрониканың голографияның, криогендікэлектрониканың келешегізор.

 • Слайд 12

  Радиотехниканыөнеркәсіп пен халық шаруашылықта қолдануы Жоғары жиіліктіқыздыру қондырғылары: аса таза металлдардыалуда болатбұйымдарының беттікқабатын шынықтандыру кезінде ағаш, керамика, астық өнімдерін кептіруде тамақ өнеркәсібінде медицинадақолданылуда. Радиотолқындар қолданысы метеорология ғылым саласыментығыз байланысты. Бұған радиотолқындардың таралуындатигізетінәсерін зерттеунәтижесінде іскеасырылатын радиометеорология тікелеймысал бола алалады. Атмосфералық радиобөгеулерді зерттеунегізінде радиоастрономия пайдаболды. Оптикалық телескоптарменбайқалмайтын әлем аймақтары радиотелескоп арқылы зерттеледі. Радиотелескоптарарқылы пульсарларашылды, біздің Галактиканың көзге көрінбейтін ядросызерттелді, астрономиялық жаңалықтар ашылды. Радиотехниканың дамуыүшін Халқаралық ғылыми радиоодақ, Халқаралық радио консультативтіккомитеті, радиожиіліктібөлу жөніндегі Халықаралық комиссия сияқты ұйымдар да маңызды жұмыс атқарды.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке