Презентация на тему "Стратегічне управління та планування в банку"

Включить эффекты
1 из 20
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Стратегічне управління та планування в банку". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  20
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Стратегічне управління та планування в банку
  Слайд 1

  Стратегічне управління та планування в банку

 • Слайд 2

  1. Сутність стратегічного управління та стратегічного менеджменту

  Стратегічне управління – це вид управління, спрямований на формування бажаного економічного стану банку досяжного в довгостроковій перспективі, шляхом істотної зміни якісних характеристик його розвитку. Мета стратегічного управління – це пошук оптимального співвідношення між прибутковістю різних бізнес напрямів та рівнем ризиків, а також внутрішнього і зовнішнього обмеження. Часові межі прогнозу стратегічного розвитку банку від 3 до 10р. в Україні 3-5 років

 • Слайд 3

  Основні вимоги до стратегічного управління в кредитних установах.

  Стратегічний менеджмент у банку – це комплексне поняття, що поєднує менеджмент як систему управління банком, і стратегію як планування розвитку банку в довгостроковому періоді. постійна адаптація стратегії до змін; обумовленість поточних рішень стратегічним орієнтирам; створення сучасних систем клієнтського обслуговування; спроможність до інноваційного процесу; формування єдиного інформаційного простору; створення ефективних систем управління витратами, ризиками і ліквідністю; створення адаптивних організаційних структур.

 • Слайд 4

  Завдання стратегічного менеджменту

 • Слайд 5

  Складові стратегічного менеджменту в банку

  Якістьстратегічного менеджменту в банку визначаєтьсярівнемкомпетенціїкерівників банку, якістюорганізації та функціонуваннясистемивнутрішнього контролю, рівнемвзаємодіїміжакціонерами та керівництвом банку тощо

 • Слайд 6

  Здійснення стратегічного управління припускає вибір стратегії і розробку плану заходів щодо її реалізації.

  Етапи стратегічного управління

 • Слайд 7

  Процедури стратегічного управління

  Аналіз (вироблення адекватних стратегічних цілей, чітке розуміння конкурентного оточення, реальна оцінка ресурсів і можливостей банку); Стратегічний вибір (формулювання альтернативних напрямів розвитку кредитної установи, їх оцінки та визначення найбільш оптимальної стратегічної альтернативи для реалізації стратегії); Реалізація стратегії (впровадження відповідних програм бюджетів і процедур). Рівні: банк в цілому; рівень підрозділів; функціонально-операційний рівень;

 • Слайд 8

  Основні типи банківських стратегій

 • Слайд 9

  2. Методи стратегічного аналізу діяльності банку

  Залежно від рівня формалізації управлінські рішення поділяються на: формалізовані; неформалізовані. Формалізовані – приймаються відповідно до правил і процедур, що дозволяє значно спростити процес прийняття рішень в типових ситуаціях. Рішення які мають нетиповий характер і приймаються у випадку нетипової ситуації – неформалізовані:структуровані– аналіз і прийняття;неструктуровані – інтуїтивний вибір. Є такі підходи щодо формалізації процесу прийняття і реалізації стратегічних рішень: 1. Моделі прийняття раціональних рішень: Дослідження ситуації; Визначення ресурсів та обмежень; Формування кола потенційних рішень; Реалізація рішення та контроль за виконанням. 2. Теорія яка заснована на судженні і досліді. 3. теорія обмеженої раціональності. 4. Адаптивна теорія – включає теорію ігор і теорію хаосу.

 • Слайд 10

  Стратегічнийаналіздаєзмогуздійснитиформальнийопис банку як об’єктауправління, виявитийогоособ­ливості й тенденціїрозвитку у взаємозв’язкуіззовнішнімсередовищем, а такожсформуватиінформаційну базу для прогнозування та обґрунтованоговиборуіз набору альтернатив оптимальноїстратегії. Важливоюрисоюстратегічногоаналізу є орієнтація на перспективу. У стратегічномуаналізізазвичай широко застосовуютьсяякіс­німетодидосліджень(діагностика, інтерв’ювання, скануванняситуації, евристичніметоди, бенчмаркінг). Найбільшвідомаметодика стратегічногоаналізуSWOT, названа за початковимилітерамианглійськихслів: Stronghts — сильністорони, Weaknesses — слабкісторони, Opportunities — можливості, Threats — загрози. Цейпідхіддаєзмогуоцінитисильні та слабкісторонидіяльності банку, потенційніможливості та ризики. ЛогічнимпродовженнямSWOT-аналізу стала методика SPACE, в якійувагазосеред­жується на фінансових аспектах діяльності, а тому вона найприйнятніша для банків. Для дослідженнязовнішньогосередо­вищавикористовується методика PEST-аналізу (названа за англійськоюабревіатурою: Policy — політика, Economics — економіка, Society — суспільство, Technology — технологія), спрямована на мінімізацію негативного впливумакроекономічнихчинників і використаннясприятливоїкон’юнктури ринку. Стратегіч­нийаналіздозволяєобґрунтуватистратегічніцілідіяльності банку, визначитидовготерміновізавдання й ефективні шляхи їхреалізації.

 • Слайд 11

  3. Місія, стратегічна мета та стратегії банку

  Мета.Стратегічною метою діяльності банку є максимізаціяйогоринковоївартості (ринковоїоцінкивласногокапіталу). Мета формалізується через критеріальнуфункцію, таку, наприклад, як максимізаціяприбутку (у грошовому вираженні) за допустимого рівняризикучимінімізаціяризикованості за умовистабілізаціїприбутків. Крім того, мета діяльності банку може бути сформульована як досягненняпевногорівнярентабельності, якийоцінюється через конкретніфінансовіпоказники. Отже, мета можепередбачатидосягненнявстановленогорівняпоказниківдіяльностіабооптимізаціюкритеріальноїфункції за наявностіпевнихобмежень, зокрема часового інтервалу. Формулюваннястратегічної мети не виключаєможливогоіснуваннясистемикороткостроковихабопроміжнихцілей. Усіскладовісистемиуправ­ління банком спрямовано на досягненнястратегічної мети. Місія. Мета формулюється в контекстідещозагальнішогопоняття — місії як безстроковоїконцепціїіснування та розвиткуорганізації. Завданнямісіїполягає у виборінапряму та засобівудосконаленнядіяльності банку. Формулюваннямісії банку передбачаєвизначенняйогомісця і ролі в економіці та суспільстві, щопотребуєрозгляду банку як цілісноїсистемизісвоєюфілософією й ідеологією. Наприклад, місія банку може бути визначена як виживання в конкурентному середовищі, щопередбачаєналеж­ністьсистеми до множинизаданих наперед можливихстанів за будь-якихзміннавколишньогосередовища. Інодімісіяконкретизується через описосновнихфункцій та завдань банку, таких, наприклад, як кредитування малого бізнесучизавоюванняпозиційлідера на конкретному сегменті ринку. З огляду на вибрану мету формуєтьсястратегіядіяльності конкретного банку. За системного підходупідстратегієюрозуміютьсукупністьзасобів для досягненняпоставленої мети. Як правило, тієїсамої мети можнадосягти, вибираючи способом інваріантногоаналізурізністратегії. Отже, увага менеджменту зосереджується на вивченнівсіхможливихальтернативнихспособівдосягнення мети діяльності банку.

 • Слайд 12

  4. Особливості стратегічного, тактичного та оперативного планування в банку

  Планування банківської діяльності являє собою процес визначення цілей на майбутнє та розробку шляхів їх досягнення. Планування слугує основою для розвитку внутрішньої системи банку з урахуванням впливу зовнішніх чинників і є однією з функцій банківського менеджменту. У процесі планування менеджмент банку має сформулювати відповіді на такі запитання: «Де перебуває банк? Де він має перебувати в майбутньому? Як досягти бажаної мети?» Основні завдання, які необхідно вирішити у процесі розробки плану діяльності: визначення перспективи та майбутнього профілю банку; визначення та характеристика сегментів ринку, що їх має намір обслуговувати банк; визначення обсягів ресурсів, необхідних для досягнення цілей, таких як матеріальні, фінансові та трудові ресурси; розробка видів послуг, фінансових продуктів та технологій, завдяки впровадженню яких банк зможе одержати бажані результати; визначення цільових рівнів прибутковості банку; створення ефективних систем контролю за виконанням планів. На практиці виокремлюють такі основні види планування: стратегічне планування; тактичне планування; Оперативне планування. Фінансове планування та розробка бюджетів.

 • Слайд 13

  Це процес розробки загальної концепції, яка слугує основою для прийняття ключових рішень щодо допустимого ризику, методів ведення конкурентної боротьби, перспектив розширення діяльності, бажаного рівня прибутковості. Стратегічні плани націлені на довгострокову перспективу і базуються на аналізі існуючих тенденцій розвитку економіки, фінансових ринків, а також містять елементи прогнозування та опис основних принципів прийняття рішень. У стратегічних планах відсутні подробиці, деталізація положень та точні дати виконання. Такий план розробляється на найвищому рівні керівництва банком, основні положення є обов’язковими при формулюванні планових завдань на рівні структурних підрозділів. Стратегічне планування має на меті визначення основних ідей, цілей та стратегії діяльності банку в умовах конкретного ринку.

 • Слайд 14

  Тактичнеплануваннязорієнтоване на виконанняпевногозавдання, щопостає перед банком і сформульоване у стратегічномуплані.

  Такізавданняздебільшогомаютьсередньо- та короткостроковий характер. У тактичному планіформулюютьсяспособидосягненняцілей та вирішенняконкретнихзавдань у кожнійфункціональнійсферібанківськоїдіяльності (фінанси, організація, кадри, маркетинг і т. п.). Тактичнеплануванняреалізується у формі конкретного плану дій, в якомупереліченоосновні заходи, датизавершенняпев­нихетапівроботи, конкретнівиконавці та рівеньїхньоївідповідальності, а такожфінансовірезультати, щоїхзапланованоодержати. Тактичнийплан можевикористовуватись як на рівніокремихпідрозділів, відділень, так і на рівнібанківської установи, залежновід характеру поставленогозавдання.

 • Слайд 15

  Оперативнеплануванняспрямовано на вирішенняконкретнихпитаньдіяльності банку в короткостроковомуперіоді.

  Метою оперативного планування є забезпеченнябезперебійної, ритмічної, збалансованоїроботи банку як у часовому розрізі (по днях, тижнях, місяцях), так і в розрізійогоструктурнихпідрозділів. Максимальна тривалість часового горизонту для оперативного плануванняобмежується одним роком. Такіпланитакожскладаються на півріччя, квартал, місяць, декаду. Оперативніпланимаютьвисокийступіньдеталізаціїплановихпоказників, перелікякихзалежитьвідчасових меж йогореалізації. Оперативнепланування — одна з функцій оперативного управління банком. Оперативнеуправлінняпередбачаєбезперерв­невивченняоб’єкта в момент впливу на нього і спрямовано на реалізаціюфункціїмоніторингу для ефективногоздійсненняуправлінськогопроцесу. За змістомцей вид управлінськоїдіяльності є комплексним, суцільним, триваєпостійно, спирається на результати оперативного аналізу.

 • Слайд 16

  5. Етапи процесу планування

  Характеристика етапів банківського стратегічного планування.

 • Слайд 17

  Структура стратегічного плану комерційного банку:

  формулювання місії банку; визначення передумов діяльності банку та оцінка маркетингового середовища; визначення пріоритетів ринку, які мають найсуттєвіший вплив на прийняття стратегічних рішень; оцінка сильних і слабких сторін банку, його можливостей і ризиків; коректування стратегії в умовах мінливого ринкового середовища; вибір часу стратегічних дій; очікувані результати від реалізації стратегії.

 • Слайд 18

  Розробка бізнес-плану

  Бізнес-план являє собою документ, що формується у банку з метою здійснення ефективного керування ресурсами, забезпечення одержання максимального прибутку за умови збереження стійкості банку, на підставі якого приймаються рішення керівництвом банку. Бізнес-план є загальнобанківським документом і складається з фінансової й організаційної частин. Під фінансовою частиною бізнес-плану банку розуміється система фінансових показників роботи банку, побудована на період дії бізнес-плану, що служить еталоном для фінансових показників у майбутньому при прийнятті управлінських рішень. Під організаційною частиною бізнес-плану банку розуміється система заходів, запланованих до здійснення на період дії бізнес-плану, за допомогою яких стане можливим виконання фінансової частини бізнес-плану.

 • Слайд 19

  Для розробки фінансової частини бізнес-плану оцінюють такі елементи, що складають структуру плану: план приросту пасивів банку — містить заплановану динаміку зміни ресурсної бази банку на період дії бізнес-плану; планові структури пасивів і активів, а також прибутків і витрат по підрозділах банку — містять склад планових показників (величину, прибутковість (собівартість), питому вагу в загальній структурі, відсоток приросту (зниження)) з кожної категорії ресурсів, а також вкладень банку. Планові структури складаються на період дії бізнес-плану і розраховуються у вигляді середньомісячних значень; платіжний бюджет доходів і витрат — містить зведені показники за прибутками і витратами банку на період дії бізнес-плану; план доходів, одержуваних без відволікання ресурсів, містить планові показники (величину, питому вагу в загальній структурі), що визначають плановану структуру прибутків, для одержання яких не передбачається виділення ресурсів; план витрат, понесених не із залучення ресурсів, містить планові показники (величину, питому вагу в загальній структурі), що визначають плановану структуру витрат, пов´язаних з основною діяльністю банку, але не пов´язаних із оплатою притягнутих ресурсів; планована структура «платних» пасивів — містить показники розподілу ресурсів банку (величину, собівартість, питому вагу в загальній структурі) за категоріями надходження коштів для цілей розрахунку планованих відсоткових витрат для формування бюджету банку; планована структура «працюючих» активів — містить показники розміщення ресурсів банку (величину, прибутковість, питому вагу в загальній структурі) за категоріями вкладень для цілей розрахунку планованих відсоткових прибутків для формування бюджету банку; плановий кошторис витрат — містить розшифровку сум витрат, не пов´язаних з основною діяльністю банку і переслідує основну ціль — розрахунок планованих невідсоткових витрат. Для розробки організаційної частини бізнес-плану проробляються такі елементи: організаційні плани по підрозділах — містять перелік намічених на термін дії бізнес-плану заходів, обґрунтування необхідності їх здійснення, а також термінів їх виконання; зведений організаційний план по банку — містить зведений перелік намічених підрозділами банку заходів.

 • Слайд 20

  Бюджетування

  Бюджетування в банку - це управлінська технологія, яка поєднує процес оперативного фінансового планування, обліку і контролю операцій банку. Бюджетування - це технологія складання, коригування, контролю й оцінки виконання бюджетів, а тому бюджетування перетворюється в основу основ усіх технологій внутрішньобанківського управління. Бюджетування як управлінська технологія включає три складові: методику, організацію та автоматизацію бюджетування. Бюджетування вимагає побудови такої організаційно-фінансової структури банку, яка забезпечує формування бюджетних параметрів і контроль бюджетного процесу. Це завдання передбачає створення в банку фінансової структури, яка являє собою сукупність сфер фінансової відповідальності, що є об'єктами бюджетування і поділені між структурними підрозділами банку. Процес складання планового бюджету повинен поділятися на чотири етапи:

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке