Презентация на тему "Тема:НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК уКРАЇНИ"

Включить эффекты
1 из 32
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Тема:НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК уКРАЇНИ". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  32
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Тема:НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК уКРАЇНИ
  Слайд 1

  Тема:НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК уКРАЇНИ

  Виконали: студентки групи ПБ– 36 Андрощук Ольга Бондарина ОльгаВеличко Анна

 • Слайд 2

  Зміст

  Історична довідка про національні банки. Основні функції Центральних банків та НБУ. Етапи створення НБУ. Структура НБУ. Грошово-кредитна та валютна політика НБУ. Висновки. Список використаних джерел.

 • Слайд 3

  Історична довідка про національні банки. Основні функції Центральних банків та НБУ. Етапи створення НБУ. Структура НБУ. Грошово-кредитна та валютна політика НБУ. Висновки. Список використаних джерел.

 • Слайд 4

  На ранніх стадіях розвитку капіталізму чіткого розмежовування між центральними (емісійними) та комерційними банками не було. Комерційні банки активно вдавались до випуску банкнот з метою залучення капіталу. У міру розвитку кредитної системи проходив процес централізації банківської емісії в деяких великих комерційних банках. Підсумком цього процесу стало закріплення за одним з банків монопольного права на випуск банкнот.

 • Слайд 5

  Першим і найдавнішим центральним банком світу є шведський “Ріксбанк”, який був заснований у 1668 році на межі переходу від феодалізму до капіталізму.

 • Слайд 6

  В1694 р. був заснований Банк Англії. Проте ні шведський, ні англійський банки не володілиправом на емісію грошових знаків і їх функції відрізнялись від функцій сучасних центральних банків. Так, Банк Англії спочатку повинен був фінансувати торгівлю та промисловість, а Банк Нідерландів — внутрішню та зовнішню торгівлю. Центральні банки в їхньому сучасному вигляді виникли в XIX ст.

 • Слайд 7

  За характером власності Центральний банк поділяється на 3 види

 • Слайд 8

  Основні підгрупи функцій центральних банків регулювальна контрольна обслуговувальна

 • Слайд 9

  РЕГУЛЮВАЛЬНА

  включає розробку та проведення грошово-кредитної політики, а саме: визначення напрямів розвитку грошово-кредитної політики; вибір основних інструментів грошово-кредитної політики; створення та впровадження статистичної бази даних по грошовій масі, кредитах та заощадженнях; проведення аналізу і досліджень з проблем економіки та грошово-кредитної сфери даної країни або інших держав, які створюють основу грошово-кредитної політики; складання грошових програм та контроль за їхнім виконанням; регулювання попиту та пропозиції на кредит та іноземну валюту

 • Слайд 10

  КОНТРОЛЬНА

  здійснення контролю за функціонуванням кредитно-банківської системи проведення валютного контролю та валютного регулювання

 • Слайд 11

  ОБСЛУГОВУВАЛЬНА

  забезпечення безперебійного функціонування системи готівкових та безготівкових розрахунків грошова емісія (емісія готівки і організація грошового обігу) “ банк уряду ” здійснення ним ролі фінансового агента уряду, тобто ведення урядових рахунків та управління активами різних урядових відомств “ банк банків ” (обслуговує всі комерційні банки)

 • Слайд 12

  Національний банк України

  Центральний банк нашої країни

 • Слайд 13

  Етапи створення Національного банку україни

 • Слайд 14

  Це зумовлювало в свою чергу і розвиток національної валюти

 • Слайд 15

  Національний банк України було створено у 1991 р.

  Вінявляє собою систему єдиного банку, щовключає в себе центральний аппарат, розташований у Києві, Кримськереспубліканськеі 24 обласніуправління. Управління НБУ діютьвідйогоімені в межах наданихїмповноваженьіфункцій. Вони підзвітніПравлінню банку.

 • Слайд 16

  Структура НБУ

 • Слайд 17

  Органиуправління та структура Національного банку України КонституціяУкраїни та Закон «Про Національний банк України» передбачаютьдворівневу систему органівуправлінняцентральним банком — *Рада Національного банку *ПравлінняНаціонального банку.

 • Слайд 18

  Рада Національного банку УкраїнискладаєтьсязГоловиНаціональногобанку та чотирнадцятичленів. Голова Національного банку входить до складу Ради за посадою. Члени Ради здійснюють свою діяльність на громадських засадах. Сімчленів Ради призначає Президент України, а щесімчленів — Верховна Рада України. Члени Ради Національного банку призначаються на посаду на сімроків. Члени Ради Національного банку призначаються на посаду на сім років.

 • Слайд 19

  Основніповноваження Ради Національного банку (ст. 9 Закону «Про Національний банк України»): * розробляєОсновні засади грошово-кредитноїполітики, інформує про них Верховну Раду Україниіздійснює контроль за їхвиконанням. * аналізуєвпливгрошово-кредитноїполітики на стан соціально-економічногорозвиткуУкраїни та розробляєпропозиціїщодозміниполітики; * затверджуєкошторисдоходів та видатків НБУ, бухгалтерський баланс банку, звіт про виконаннякошторису та розподілприбутку за звітнийрік; * визначаєаудиторськукомпанію для проведенняаудиторськоїперевіркиНаціонального банку та розглядаєаудиторськийвисновок; * вносить рекомендаціїПравліннюНаціонального банку стосовноокремихзаходівгрошово-кредитногорегулювання, валютноїполітики, розвиткубанківськоїсистеми, вдосконаленняплатіжноїсистемитощо. Правліннязобов’язанепротягомп’ятидніврозглянутирекомендаціїінадіслатиРадівмотивованувідповідь; * має право застосуваннявідкладального вето щодоокремихрішень

 • Слайд 20

  Другийкерівний орган Національного банку — Правління. Правління НБУ забезпечуєреалізаціюосновних засад грошово-кредитноїполітики через відповіднімонетарніінструменти. Правлінняприймаєрішеннястосовнозмінипроцентних ставок Національного банку, розміруі порядку формуванняобов’язковихрезервів для банків, установленнядля них економіч­нихнормативів, емісіїгрошовихзнаків, визначеннямінімальногорозмірузолотовалютнихрезервівНаціонального банку, установленнялімітів на проведенняопераційнавідкритому ринку. визначаєорганізаційніоснови та структуру Національного банку, затверджуєштатнийрозписНаціонального банку та форми оплати праці, видаєнормативно-правовіактиНаціонального банку. РадіНаціонального банку

 • Слайд 21

  Склад Правління — кількісний - персональний — формується Головою Національного банку і затверджується Радою Національного банку. ОчолюєПравління Голова Національного банку. До складу Правліннявходять заступники ГоловиНаціонального банку, директоринайбільшважливихдепартаментів Банку та начальники головних територіальнихуправлінь Банку.

 • Слайд 22

  Арбузов Сергій Генадійович Голова НБУ

 • Слайд 23

  Правовий статус, принципи організації і діяльності Національного банку України визначені Конституцією України та Законом України "Про Національний банк України". Національний банк України є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об’єктом права державної власності та перебуває у його повному господарському віданні, і статутний капітал у розмірі 10 млн. грн., який є державною власністю і використовується для забезпечення зобов’язань Національного банку України.

 • Слайд 24

  Проте відповідно до Конституції України найпершою основною функцією Національного банку є забезпечення стабільності грошової одиниці України. Облікова (дисконтна) політика Операції на відкритому ринку Регулювання обов’язкових резервів Селективне регулювання кредиту Основні функції НБУ

 • Слайд 25

  Якщо ж детальніше, то Національний банк України відповідно до ЗУ «Про Національний банк України»:

  проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, рефінансування; організовує міжбанківські розрахунки; координує діяльність банківської системи в цілому; визначає курс грошової одиниці відносно валют інших країн; встановлює номінали грошових знаків, їх платіжні ознаки і системи захисту; зберігає резервні фонди грошових знаків, державний золотий запас, дорогоцінні метали, дорогоцінні камені, інші коштовності, накопичує золотовалютні резерви і здійснює операції з ними та банківськими металами; дає дозвіл на створення банків шляхом внесення їх до державного Реєстру банків та надання ліцензії…

 • Слайд 26

  функціюемісійного центру готівковогообігуНаціональний банк Українивиконуєзавдякиемісії в обігнаціональноївалюти – гривні та копійок, якібуливведені в економікуУкраїни грошовою реформою 1996 року.

 • Слайд 27

  Відповідно до грошово-політичних цілей НБУ проводить

 • Слайд 28

  Одним із основних інструментів валютно-курсової політики є обмінний курс, а саме використання його режимів

 • Слайд 29

  НБУ сьогодні

  Міжнародний валютний фонд (МВФ) давно закликає Україну відійти від втримання обмінного курсу гривня/долар, але безуспішно. І хоча в самому НБУ заперечують існування фіксованого курсу, долар все ж таки тримається біля позначки 8 грн. Така політика дорого обходиться Україні, кажуть експерти, і веде до накопичення дисбалансів в економіці. І навіть якщо Нацбанк відпустить гривню, серйозно вона не просяде: курс гривня/долар залишиться в межах 8,10-8,25.

 • Слайд 30

  Міжнародний валютний фонд (МВФ) давно закликає Україну відійти від втримання обмінного курсу гривня/долар, але безуспішно. І хоча в самому НБУ заперечують існування фіксованого курсу, долар все ж таки тримається біля позначки 8 грн. Така політика дорого обходиться Україні, кажуть експерти, і веде до накопичення дисбалансів в економіці. І навіть якщо Нацбанк відпустить гривню, серйозно вона не просяде: курс гривня/долар залишиться в межах 8,10-8,25.

 • Слайд 31

  ПІДВЕДЕМО ПІДСУМКИ

  Таким чином, центральні банки — це органи державного регулювання економіки, яким надано монопольне право випуску банкнот, регулювання грошового обігу, кредиту, валютного курсу, зберігання золотовалютних резервів. Центральний банк є «банком банків», фінансовим агентом уряду при обслуговуванні державного бюджету.

 • Слайд 32

  Список використаних джерел

  ЗУ “ Про Національний банк України ”від 20.05.1999 № 679-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/679-14 - Заголовок з екрану. Електронний ресурс - Офіційний сайт Национального банку України // www.bank.gov.ua. Коваленко Д. І. Гроші та кредит: Навч. посібник. — К.: Центр учбовоїлітератури, 2009. — 320 с.

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке