Презентация на тему "Классификация схем трещин каменного здания."

Презентация: Классификация схем трещин каменного здания.
Включить эффекты
1 из 14
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Комментарии

Нет комментариев для данной презентации

Помогите другим пользователям — будьте первым, кто поделится своим мнением об этой презентации.


Добавить свой комментарий

Аннотация к презентации

"Классификация схем трещин каменного здания." состоит из 14 слайдов: лучшая powerpoint презентация на эту тему с анимацией находится здесь! Вам понравилось? Оцените материал! Загружена в 2024 году.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  14
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Презентация: Классификация схем трещин каменного здания.
  Слайд 1

  ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТРЕЩИН Қалдыбек Нұркелді ЛесбайДаниял

 • Слайд 2

  Классификация схем трещин каменного здания.

  Себептербойынша: деформациялық, конструктивті, температуралық, шөгу, тозу (ауарайыныңбұзылуы). Бұзылутүрібойынша: ұсақтау, жырту, кесу. Бағытбойынша: тік, көлденең, көлбеу. Контуры бойынша: түзу, қисық, жабық (қабырғаныңшетінежетпейді). Тереңдігібойынша: Үстірт, өтпелі. Қауіптілікдәрежесібойынша: қауіпті, қауіптіемес. Уақытбойынша: тұрақтандырылған, тұрақтандырылмаған. Ашу мөлшерібойынша: шаш-0,1 мм-гедейін, кішкентай – 0,3 мм – гедейін, дамыған–0,3 – 0,5 мм, Үлкен-1 мм-гедейінжәнеодан да көп.

 • Слайд 3

  Усадочная трещина

 • Слайд 4

  Усадочная трещина

 • Слайд 5

  Трещина из за лопнувшего фундамента Температурная трещина

 • Слайд 6

  Основными причинами появления трещин в стенах обычно являются

 • Слайд 7

  Жарықтарсхемалары: а - шамадантысжүктеме; Б - Іргетастардыңбіркелкіемесшөгуі; в - қисаюдыңдеформациясы; г - температуралықәсер: 1-жарықтар; 2-секіргіштер

 • Слайд 8

  Методы измерения ширины и контроля трещин кладки

  Позицияны, пішінді, бағытты, ұзындығыбойыншатаралуын, тереңдігінанықтаукерек, сондай-ақолардыңдамуыжалғасатыныннемесетоқтағанынанықтаукерек. 1.Әр жарықшаққа маяк орнатылады 2.Жарықтардың ашылуеніәдеттемикроскоптыңкөмегіменанықталады. немесеөлшеулердіңдәлдігінқамтамасызететінбасқааспаптар мен 0,1 мм-дентөмен. 3.Жарықтың тереңдігінөлшеудіңультрадыбыстықәдісі. 4.Бақылау процесіндежарықшақтардыңашылуенімыналардыңкөмегіменөлшенеді 5.жарықтар немесежарықтар. 6.Қабырғалардағы жарықтар мен жауын-шашындыбақылауүшін иінтіректіқұрылғы

 • Слайд 9

  Маяк конструкции Ф.А. Беляхова

 • Слайд 10

  Ғимараттыбіркелкіемесжауын-шашынғатексеруәдістемесі. Жауын-шашынжылдамдығы. Үдеужауын-шашын.

 • Слайд 11

  Методика обследования здания на неравномерные осадки.

  Ғимараттардыңбіркелкіемесшөгінділерініңкелесітүрлері бар: иілу (а), иілу (б), бұралу (в), қисаю (г).

 • Слайд 12

  Осадочные трещины Деформацияланғанғимараттардытексерукезіндесызбаларжасаладыжәнежарықтар мен басқа да деформациялардыңорналасуын, олардыңмөлшері мен дамуын, жарықтардыңашылусипатын (жоғарынемесетөмен), көлденеңқабырғалардыңорналасуын, жарықтардыңғимараттыблоктарғабөлуінжәнежекеблоктардыңтұрақтылықжағдайларынсипаттайтынфотосуреттертүсіріледі. Иілу, иілужәнеқисаюдеформацияларыкөбінесеғимараттардыңәртүрлібөліктеріндегітопырақдеформацияларыныңәртүрлімодульдерінентуындайды. Иілукезіндежарықтаріргетасқашоғырланып, төменқарайкеңейеді. Оларбіріншіқабаттыңтерезелерінеқарайжоғалады (сирекекінші).

 • Слайд 13

  ЗЕРТТЕУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 1. Бұзылғанғимараттардышөгіндітопырақтардатексерудікезең-кезеңменжүргізуұсынылады: алдын ала куәландыружәнеегжей-тегжейлітексеру. 2. Объектінікуәландырумыналардықамтуытиіс: тораптар мен құрылысконструкцияларын, технологиялықжабдықтарды, соқыржерлерді, коммуникацияларды, іргелесқұрылыстарды, іргелесаумақтытексеру; жобалықжәнеорындаушылыққұжаттамамен, алдыңғытексеруактілеріменжәне т. б. танысу.; шөгудеформацияларыныңдамуынгеодезиялықбақылаужәнеғимарат пен аумақтыңнақтыжағдайынтүсіру; топырақтыңылғалдылығынжәнежерастысуларыныңдеңгейінанықтауүшінапаттықучаскедегіинженерлік-геологиялықжәнегидрогеологиялықзерттеулер. Куәландыруматериалдарынталдаунегізіндеобъектініңпайдаланужарамдылығынжәнеапаттылықдәрежесін (құлаумүмкіндігін) бағалауұсынылады, оныңішінде: суланудыңсебептерінемесекөзі, негіздіңшөгуі мен жербетініңдеформациясыныңкөрінісі;

 • Слайд 14

  3. Объектінітексеруоныңапаттылығыжойылғаннанкейін (қажетболғанжағдайда) жүргізілуіұсынылады. Оғанмыналаркіруікерек: инженерлік-геологиялықзерттеулер, гидрогеологиялықжағдайлар мен шөгудеформацияларыныңболжамы, конструкциялардыңжауын-шашынынұзақмерзімдігеодезиялықбақылау, жерастыжәнежерүстіконструкцияларынегжей-тегжейлізерттеу, пайдаланужағдайларынзерттеу. Деформацияланғанобъектінікуәландыружәнетексеружөніндегіжұмыстардыңқұрамы мен өндірістәртібінқамтитындеформацияланғанғимараттардышөгіндітопырақтардакешендізерттеуәдістемесі 1-қосымшада келтірілген. 4. Геодезиялықөлшеулердіңкөмегіменжауын-шашынды, ғимаратқұрылымдарыныңкөлденеңжылжуынжәнеғимаратқаіргелесаумақтыңшөгуінанықтауұсынылады. Түсірілімнәтижелерібойыншашөгінділердің даму графиктерін, ғимараттыңқатарлары мен осьтерібойыншатұнбапрофильдерін, сызықтарсалынғанжоспарларды, құрылымдардыңкөлденеңіненнақтыорналасуы бар ғимаратжоспарларын салу ұсынылады (көпқабаттығимараттарүшін -

Посмотреть все слайды

Сообщить об ошибке