Презентация на тему "Тема. Особливості оподаткування прибутку банку"

Включить эффекты
1 из 50
Смотреть похожие
Ваша оценка презентации
Оцените презентацию по шкале от 1 до 5 баллов
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
0.0
0 оценок

Рецензии

Добавить свою рецензию

Аннотация к презентации

Посмотреть и скачать бесплатно презентацию по теме "Тема. Особливості оподаткування прибутку банку". pptCloud.ru — каталог презентаций для детей, школьников (уроков) и студентов.

 • Формат
  pptx (powerpoint)
 • Количество слайдов
  50
 • Слова
  другое
 • Конспект
  Отсутствует

Содержание

 • Тема. Особливості оподаткування прибутку банку
  Слайд 1

  Тема. Особливості оподаткування прибутку банку

 • Слайд 2

  Питання теми:

  Особливості податкового обліку доходів. Особливості податкового обліку витрат. Амортизація основних засобів. Порядок нарахування та сплати податку. Оподаткування операцій особливого виду Порядок заповнення декларації з податку на прибуток.

 • Слайд 3

  1. Особливості податкового обліку доходів.

 • Слайд 4

  Об'єктомоподаткування (ст. 134) є:

  прибутокізджереломпоходженнязУкраїни та за її межами, якийвизначається шляхом зменшеннясумидоходівзвітногоперіоду на собівартістьреалізованихтоварів, виконанихробіт, наданихпослуг та суму іншихвитратзвітногоподатковогоперіоду ОП= Д – СВ - ІВ

 • Слайд 5

  Доходи визначаються на підставіпервиннихдокументів, щопідтверджуютьотриманняплатникомподаткудоходів, обов'язковістьведенняізберіганняякихпередбачено правилами веденнябухгалтерськогообліку. Суми, відображені у складідоходівплатникаподатку, не підлягають повторному включенню до складу йогодоходів. .

 • Слайд 6

  Доходи платника податку Інші доходи Доход від операційної діяльності дохідбанківськихустанов дохідвідреалізаціїтоварів, виконанихробіт, наданихпослуг

 • Слайд 7

  Дохідбанківськихустанов:

  процентні доходи за кредитно-депозитними та ціннимипаперами, придбаними банком; комісійні доходи, в тому числі за кредитно-депозитнимиопераціями, наданимигарантіями, розрахунково-касовеобслуговування, інкасацію та перевезенняцінностей, операціямизціннимипаперами, операціями на валютному ринку, операціямиздовірчогоуправління; прибутоквідопераційзторгівліціннимипаперами; прибутоквідопераційзкупівлі/продажу іноземноївалюти та банківськихметалів; позитивнезначеннякурсовихрізницьвідповідно до підпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 ПКУ; надлишковісуми страхового резерву, щопідлягаютьвключенню до доходу згідноз пунктами 159.2, 159.4 статті 159 цього Кодексу та сумизаборгованості, щопідлягаютьвключенню до складу доходівзгідноз пунктом 159.5 статті 159 ПКУ; доходи відвідступлення права вимоги боргу третьої особи абовиконаннявимогиборжником (факторингу) згідноз пунктом 153.5 статті 153 ПКУ; дохід, пов'язанийзреалізацієюзаставленого майна; інші доходи, прямо пов'язанізіздійсненнямбанківськихоперацій та наданнямбанківськихпослуг; інші доходи, передбаченіцимрозділом.

 • Слайд 8

  Інші доходи включають (ст. 135):

  доходи у виглядідивідендів, отриманихвіднерезидентів, процентів, роялті, відволодінняборговимивимогами; доходи відопераційоренди/лізингу; сумиштрафів та/або неустойки чипені, фактичноотримані за рішеннямсторін договору абовідповіднихдержавнихорганів, суду; вартістьтоварів, робіт, послуг, безоплатноотриманихплатникомподатку у звітномуперіоді, визначена на рівні не нижчезвичайноїціни, сумибезповоротноїфінансовоїдопомоги, безнадійноїкредиторськоїзаборгованості; доходи, не враховані при обчисленні доходу періодів, щопередуютьзвітному, та виявлені у звітномуподатковомуперіоді; дохідвідреалізаціїнеоборотнихматеріальнихактивів, майновихкомплексів, оборотнихактивів; інші доходи платникаподатку за звітнийподатковийперіод.

 • Слайд 9

  Для визначенняоб'єктаоподаткування не враховуються доходи (ст.135):

  сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконанихробіт, наданихпослуг; сумиПДВ, отримані/нарахованіплатникомподатку на доданувартість,, за виняткомвипадків, коли підприємство - продавець не єплатникомподатку на доданувартість. сумикоштівабовартість майна, щонадходятьплатникуподатку у виглядіпрямихінвестиційабореінвестиційукорпоративні права, емітовані таким платникомподатку, в тому числігрошовіабомайновівнескизгідноз договорами про спільнудіяльність на територіїУкраїни без створенняюридичної особи; сумиотриманогоплатникомподаткуемісійного доходу; дивіденди, отриманіплатникомподаткувідіншихплатниківподатку; коштиабовартість майна, щонадходятькомісіонеру (повіреному, агенту тощо) в межах договорівкомісії, доручення, консигнації та іншиханалогічнихцивільно-правовихдоговорів; основнасума отриманихкредитів, позикта іншихдоходів, щовизначені нормами цьогорозділу, які не враховуються для визначенняоб'єктаоподаткування та ін.

 • Слайд 10

  Дата визнання доходу (ст.137).

  За загальним правилом, дохідвідреалізаціїтоваріввизнається за датою переходу покупцевіправа власностіна такий товар. Дохідвіднаданняпослуг та виконанняробітвизнається за датою складення акта абоіншого документа, оформленоговідповідно до вимог чинного законодавства, якийпідтверджуєвиконанняробітабонаданняпослуг. Датою отриманнядоходів, яківраховуються для визначенняоб'єктаоподаткування, єзвітнийперіод, у якомутакі доходи визнаються, незалежновід фактичного надходженнякоштів (метод нарахувань).

 • Слайд 11

  Особливівипадкидативизнання доходу:

  Датою отриманнядоходівплатникаподаткувідпроведеннякредитно-депозитнихопераційє дата визнанняпроцентів (комісійних та іншихплатежів, пов'язанихзіствореннямабопридбаннямкредитів, вкладів (депозитів), визначеназгідноз правилами бухгалтерськогообліку. Сумибезповоротноїфінансовоїдопомоги та безоплатноотриманітовари (роботи, послуги) вважаються доходами на дату фактичного отриманняплатникомподаткутоварів (робіт, послуг) або за датою надходженнякоштів на банківськийрахунокчи в касуплатникаподатку. Датою отриманнядоходів у виглядірендних/лізинговихплатежівє дата нарахування таких доходів, яка становленавідповідно до умов укладенихдоговорів. Датою отриманнядоходіввід продажу іноземноївалютиє дата переходу права власності на іноземнувалюту. За ціннимипаперами, придбанимиплатникомподаткуз метою їх продажу абоутримання до датипогашення, сума процентіввключається до складу йогодоходів у податковийперіод, протягомякогобулаздійсненаабо мала бути здійсненавиплата таких процентівзгіднозумовамивипускутакихціннихпаперів. датою отриманняіншихдоходівє дата їхвиникненнязгіднозположеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку, якщоінше не передбачено нормами Кодексу.

 • Слайд 12

  2. Особливості податкового обліку витрат.

  При вивченні витрат необхідно знати, що витрати, які враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування. Витрати складаються із витрат операційної діяльності та інших витрат.

 • Слайд 13

  ВИТРАТИ Інші витрати Витрати операційної діяльності витрати банківських установ. собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати

 • Слайд 14

  Витратибанківськихустанов:

  процентнівитрати за кредитно-депозитнимиопераціями, в тому числі за кореспондентськимирахунками та коштами до запитання, ціннимипаперамивласногообігу; комісійнівитрати, в тому числі за кредитно-депозитнимиопераціями, розрахунково-касовеобслуговування, інкасацію та перевезенняцінностей, операціямизціннимипаперами, операціями на валютному ринку, операціямиздовірчогоуправління; від'ємний результат (збиток) відопераційзкупівлі/продажу іноземноївалюти та банківськихметалів; від'ємнезначеннякурсовихрізницьвідпереоцінкиактивів та зобов'язань у зв'язкузізміноюофіційного курсу національноївалюти до іноземноївалютивідповіднодопідпункту 153.1.3 пункту 153.1 статті 153 ПКУ; сумистраховихрезервів, сформованих у порядку, передбаченомустаттею 159 цього Кодексу; сумикоштів (зборів), внесені до Фонду гарантуваннявкладівфізичнихосіб; витратизпридбання права вимоги на виконаннязобов'язань у грошовійформі за поставленітоваричинаданіпослуги (факторинг); витрати, пов'язанізреалізацієюзаставленого майна; іншівитрати, прямо пов'язанізіздійсненнямбанківськихоперацій та наданнямбанківськихпослуг; іншівитрати, передбаченіцимрозділом.

 • Слайд 15

  ІНШІВИТРАТИ Адміністративнівитрати Витрати на збут Іншіопераційнівитрати Фінансовівитрати Іншівитратизвичайноїдіяльності

 • Слайд 16

  Не включаються до складу витрат (ст.139):

  витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме витрати на: організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг та відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків та пожертвувань неприбутковим організаціям та витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності). суми попередньої (авансової) оплати товарів, робіт, послуг; витрати на погашення основної суми отриманих позик, кредитів; дивіденди;

 • Слайд 17

  витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачена правилами ведення бухгалтерського обліку та нарахування податку; суми штрафів та/або неустойки чи пені, які підлягають сплаті платником податку; витрати, понесені у звітному періоді у зв'язку з придбанням у нерезидента послуг з консалтингу, маркетингу, реклами в обсязі, що перевищує 4% доходу (виручки) від реалізації продукції за попередній рік; сума збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності, яка враховується у зменшення податкового зобов'язання платника податку.

 • Слайд 18

  Витрати подвійного призначення (ст. 140):

  витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом; витрати платника податку на професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації працівників; будь-які витрати на гарантійний ремонт (обслуговування) або гарантійні заміни товарів, проданих платником податку; витрати, пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності; витрати платника податку на проведення реклами;

 • Слайд 19

  будь-які витрати із страхування ризиків загибелі врожаю, транспортування продукції платника податку; витрати на відрядження фізичних осіб, які перебувають у трудових відносинах із таким платником податку. витрати платника податку (крім капітальних, які підлягають амортизації) на утримання та експлуатацію таких об'єктів, що перебували на балансі та утримувалися за рахунок платника податку станом на 1 липня 1997 року, але не використовуються з метою отримання доходу

 • Слайд 20

  Дата визнання інших витрат (ст.138)

 • Слайд 21

  3. Амортизація основних засобів.

 • Слайд 22

  Основні засоби: об'єкт використовується у господарській діяльності платника податку; об'єкт планується використовувати більше 365 днів з дати введення в експлуатацію; вартість об'єкта перевищує 2500 гривень; вартість об'єкта поступово зменшується у зв'язку з фізичним або моральним зносом;

 • Слайд 23

  Об'єктиамортизації(п. п. 144.1.)

  витрати на придбанняосновнихзасобів (ОЗ) для використання в господарськійдіяльності; витрати на самостійневиготовленняОЗ , в тому числівитрати на оплату заробітної плати працівникам, якібулизайняті на виготовленніОЗ; витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та іншихвидівполіпшенняОЗ, щоперевищують 10 відсотківсукупноїбалансовоївартостівсіхгрупосновнихзасобів, щопідлягаютьамортизації, на початок звітного року; витрати на капітальнеполіпшенняземлі, не пов'язанезбудівництвом, а самеіригацію, осушення та іншеподібнекапітальнеполіпшенняземлітаін.

 • Слайд 24

  Не підлягаютьамортизації та повністювідносяться до складу витрат за звітнийперіодвитратиплатникаподатку на:

  утриманняосновнихзасобів, щознаходяться на консервації; ліквідаціюосновнихзасобів; придбання (виготовлення) сценічно-постановочнихпредметіввартістю до 5 тисячгривеньтеатрально-видовищнимипідприємствами - платникамиподатку; витрати на виробництвонаціональногофільму та придбаннямайнових прав інтелектуальноївласності на національнийфільм.

 • Слайд 25

  Не підлягаютьамортизації та проводяться за рахуноквідповіднихджерелфінансування:

  витратибюджетів на будівництво та утриманняспоруд благоустрою та житловихбудинків, придбанняізбереженнябібліотечнихіархівнихфондів; витратибюджетів на будівництво та утриманняавтомобільнихдорігзагальногокористування; витрати на придбання та збереженняНаціональногоархівного фонду України, а такожбібліотечного фонду, щоформується та утримується за рахунокбюджетів; вартістьгудвілу; витрати на придбання/самостійневиготовлення та ремонт, а також на реконструкцію, модернізаціюабоіншіполіпшенняневиробничихосновнихзасобів.

 • Слайд 26

  Відноситься до витраттого звітногоподатковогоперіоду, в якомубулиздійснені ремонт та поліпшенняОЗ, сума, щоне перевищує 10%сукупноїбалансовоївартостівсіхгрупосновнихзасобівна початок звітного року.

 • Слайд 27

  Обліквартості, яка амортизується, ведеться за кожнимоб'єктом Амортизаціяоб'єктаОЗнараховуєтьсяпротягом строку корисноговикористанняоб'єкта, установленогоплатникомподатку, але не меншемінімально допустимого строку, помісячно, починаючизмісяця, щонаступає за місяцемвведенняоб'єктаосновнихзасобів в експлуатацію. Амортизаціязупиняєтьсяна періодйогореконструкції, модернізації та іншихвидівполіпшеннятаконсервації.

 • Слайд 28

  Первіснавартістьоб'єктаосновнихзасобівскладаєтьсяз таких витрат

  суми, щосплачуютьсяпостачальникамактивів та підрядникам за виконаннябудівельно-монтажнихробіт (без непрямихподатків); реєстраційнізбори, державнемито та аналогічніплатежі, щоздійснюються у зв'язкузпридбанням/отриманням прав на об'єктосновнихзасобів; сумиввізногомита; суминепрямихподатків у зв'язкузпридбанням (створенням) основнихзасобів (якщо вони не відшкодовуютьсяплатнику); витрати на страхуванняризиків доставки основнихзасобів; витрати на транспортування, установлення, монтаж, налагодженняосновнихзасобів; фінансовівитрати, включенняяких до собівартостікваліфікаційнихактивівпередбаченоположеннями (стандартами) бухгалтерськогообліку; іншівитрати, безпосередньопов'язаніздоведеннямосновнихзасобів до стану, в якому вони придатні для використанняіззапланованою метою.

 • Слайд 29

  Індексаціявартостіосновнихзасобів

  Платникиподаткувсіх форм власностімають право проводитипереоцінкуоб'єктівосновнихзасобів на коефіцієнтіндексації, якийвизначається за формулою: Кі = [І(а-1) - 10] : 100, де І(а-1) - індексінфляції року, за результатами якого проводиться індексація. ЯкщозначенняКі не перевищуєодиниці, індексаціяне проводиться.

 • Слайд 30

  Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

 • Слайд 31

  Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням таких методів:

  1) прямолінійного; 2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивного; 5) виробничого.

 • Слайд 32

  1. Прямолінійний метод амортизації- річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів.

  А – річна сума амортизаційних відрахувань, грн.; Са- амортизуюча вартість об’єкту, грн.; Т – очікуваний період корисного використання об’єкту В- місячна сума амортизації, грн.; А- річна сума амортизаційних відрахувань, грн.

 • Слайд 33

  2. Метод зменшення залишкової вартості- метод, за якимрічна сума амортизаціївизначається як добутокзалишковоївартостіоб’єкта на початок звітного року абопервісноївартості на дату початку нарахуванняамортизації та річноїнормиамортизації.

  А –річна сума амортизаційних відрахувань, грн.; С0 -залишкова вартість об’єкта основних засобів, грн.; На -річна норма амортизації. На-річна норма амортизації; n -термін корисного використання об’єкта основних засобів, років;  Cл-ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів, що визначається підприємством самостійно, грн. Сп- початкова (залишкова) вартість об’єкта основних засобів, грн.. А = С0*На

 • Слайд 34

  3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості є різновидом методу зменшення залишкової вартості.Норма амортизації в цьому випадку розраховується аналогічно нормі амортизації при використанні прямолінійного методу нарахування амортизації, тобто використовується подвійна ставка амортизаційних відрахувань, розрахована методом прямолінійного списання.

  А = С0*На На = 100%/n*2

 • Слайд 35

  4.Кумулятивний методРічна сума амортизації в цьому методі визначається як добуток амортизуючої вартості й кумулятивного коефіцієнта

  А = (Сп – Сл)*Кк Кк— кумулятивний коефіцієнт; Сп— первісна вартість; Сл— ліквідаційна вартість. Кк = Кп/ Р Кп- кількість років, що залишилися до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів; Р— сума чисел років корисного використання об’єкта основних засобів. Сума чисел років — це результат сумувування порядкових номерів тих років, протягом яких функціонує об'єкт.

 • Слайд 36

  5. Виробничий метод

  При амортизації по об’ємувиробництва сума амортизаційнихвідрахуваньзалежитьвідоб’ємувиробництва та собівартостіпродукції. Спочаткурозраховуєтьсясумарнасобівартістьпродукції, на яку списується актив. Сума амортизаційнихвідрахуваньвизначається як відношеннясобівартостівиробленоїпродукції в звітнийперіод до загальноїсуми.

 • Слайд 37

  При визначенні строку корисного використання слід ураховувати:

  очікуване використання об'єкта підприємством з урахуванням його потужності або продуктивності; фізичний та моральний знос, що передбачається; 3. правові або інші обмеження щодо строків використання об'єкта та інші фактори.

 • Слайд 38

  Амортизаціяоб'єктівгруп 9, 12, 14, 15, нараховується за методами, щонаведені в підпунктах 1 і 5 підпункту 145.1.5 цієїстатті. Амортизаціямалоціннихнеоборотнихматеріальнихактивівібібліотечнихфондівможенараховуватися за рішеннямплатникаподатків у першомумісяцівикористанняоб'єкта в розмірі 50 відсотківйоговартості, яка амортизується, та решта 50 відсотківвартості, яка амортизується, у місяціїхвилученнязактивів (списанняз балансу) внаслідокневідповідностікритеріямвизнання активом або в першомумісяцівикористанняоб'єктаврозмірі 100 відсотківйоговартості. На основнізасобигруп 1 та 13 амортизація не нараховується.

 • Слайд 39

  Приклад. Нарахування амортизації

  Підприємство має такі ОЗ: Будівля: первісна вартість 1 800 000 грн. ліквідаційна вартість – 10000. Використовується прямолінійний метод нарахування амортизації. 2. Легкове авто: первісна вартість 250 000 грн. ліквідаційна вартість – 4000. Використовується комулятивний метод.

 • Слайд 40

  4. Порядок нарахування та сплати податку.

 • Слайд 41

  Ставка податку на прибуток

  Основна ставка податку становить 16%. На перехідний період ставка встановлюється в таких розмірах: з 1 квітня 2011 року по 31 грудня 2011 року включно - 23 відсотки; з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року включно - 21 відсоток; з 1 січня 2013 року по 31 грудня 2013 року включно - 19 відсотків; з 1 січня 2014 року - 16 відсотків.

 • Слайд 42

  З 1 січня 2013 року змінивсяпідхід до декларування та сплатиплатникамиподатку на прибутоксвоїхподатковихзобов'язань.

  Платникиподатку на прибутокщомісяцясплачуютьавансовийвнесокзподатку на прибуток у порядку і в строки, яківстановлені для місячногоподатковогоперіоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплатисумиподатку за попереднійзвітнрік

 • Слайд 43

  5. Оподаткування операцій особливого виду

  Порядок оподаткування розрахунків в іноземній валюті. Оподаткування операцій торгівлі цінними паперами та деривативами. Порядок визнання “безнадійноїзаборгованості” в податковому обліку. Порядок створення резервів в податковому обліку.

 • Слайд 44

  1. Порядок створення резервів в податковому обліку.

  Банки формуютьрезерви для відшкодуванняможливихвтрат за всіма видами кредитнихоперацій, придбанимиціннимипаперами, іншимиактивнимибанківськимиопераціямизгідноіззаконодавством, включаючинараховані за всімацимиопераціямипроценти та комісії.

 • Слайд 45

  Страховий резерв формується та списується банком самостійно в розмірі та порядку, передбаченими методикою, яка визначається для банків НБУ, та включається до складу витрат.

 • Слайд 46

  Розмір страхового резерву, щостворюється за рахунокзбільшеннявитратфінансової установи, не можеперевищувати: для банків - 20 відсотків (на періодз 1 квітня 2011 року до 1 січня 2013 року - 30 відсотків) сумизаборгованості за всіма видами операцій, а саме: суминепогашеноїосновноїсуми боргу та нарахованихпроцентівікомісій, а такожсуминаданихгарантій на останнійробочий день звітногоподатковогоперіоду.

 • Слайд 47

  У разіякщо за результатами звітногоподатковогоперіодусукупнийрозмір страхового резерву зменшився, надлишкова сума страхового резерву, яка включена до витрат, спрямовується на збільшення доходу банку за результатами такого звітногоперіоду.

 • Слайд 48

  2. Порядок оподаткування розрахунків в іноземній валюті.

  У разіпридбанняіноземноївалюти до складу відповідновитратабодоходівзвітногоперіодувключається позитивна абовід'ємнарізницяміж курсом іноземноївалюти до гривні, за якимпридбаваєтьсяіноземна валюта, та курсом, за якимвизначаєтьсябалансовавартістьтакоївалюти.

 • Слайд 49

  3. Порядок визнання “безнадійноїзаборгованості” в податковому обліку.

  Безнадійна заборгованість - заборгованість, яка характеризується будь-якою з наведених нижче ознак: 1) заборгованість по зобов'язаннях, за якою минув строк позовної давності; 2) прострочена заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна фізичної особи, за умови, що дії кредитора, направлені на примусове стягнення майна позичальника, не призвели до повного погашення заборгованості; 3) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності майна: - фізичної особи, на яку відповідно до Закону може бути спрямовано стягнення; - фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності або юридичної особи, оголошених банкрутами у порядку, встановленому Законом, або при їх ліквідації (зняття з реєстрації як суб'єкта підприємницької діяльності); 4) заборгованість, яка виявилася непогашеною внаслідок недостатності коштів, одержаних від продажу на відкритих аукціонах (публічних торгах) майна позичальника, переданого у заставу як забезпечення зазначеної заборгованості, за умови, що інші юридичні дії кредитора щодо примусового стягнення іншого майна позичальника не призвели до повного покриття заборгованості; 5) заборгованість, стягнення якої стало неможливим у зв'язку з дією обставин непереборної сили, стихійного лиха (форс-мажору), підтверджених у порядку, передбаченому законодавством; прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних у судовому порядку безвісно відсутніми, померлими або недієздатними, а також прострочена заборгованість фізичних осіб, засуджених до позбавлення волі.

 • Слайд 50

  Списання банками безнадійної заборгованості здійснюється відповідно до Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 13.09.2010 р. № 424 «Про затвердження Порядку формування банками резервів за кредитами і нарахованими за ними процентами та списання безнадійної заборгованості».

Посмотреть все слайды

Предложить улучшение Сообщить об ошибке